Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 november 2013

Europees semester 2014: versterken van het herstel

De grootste uitdaging waarvoor Europa's economie nu staat is hoe het nu aan de gang zijnde herstel kan worden aangehouden. Dit is de hoofdboodschap van de vandaag door de Commissie aangenomen jaarlijkse groeianalyse (JGA) van dit jaar. Met de aanneming ervan wordt het startschot gegeven voor het vierde Europees semester van economische beleidscoördinatie in een omgeving waar de groei begint terug te keren en de lidstaten voortgang maken in het corrigeren van de onevenwichtigheden die zich vóór de crisis hebben ontwikkeld.

Dat is waarom de Commissie haar evenwichtige strategie voor groei en banen en de focus ervan op vijf hoofdprioriteiten aanhoudt het komende jaar:

Een gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie

Herstel van de kredietverschaffing aan de economie

Groei en concurrentievermogen bevorderen, nu en voor de toekomst

Werkloosheid en de sociale gevolgen van de crisis aanpakken

Het overheidsapparaat moderniseren

President Barroso heeft verklaard: "Dit is een keerpunt voor de EU-economie. Het harde werk van de EU begint te lonen en de groei keert traag terug. In de jaarlijkse groeianalyse 2014 wordt aangegeven waar wij doortastender moeten zijn om de hervormingen aan te pakken die nodig zijn om een blijvend en banenrijk herstel tot stand te brengen"

De JGA laat zien hoe de lidstaten zich aan het recentelijk versterkte proces van economische beleidscoördinatie in het kader van het Europees semester aanpassen en beter samenwerken volgens gemeenschappelijke regels.

De begrotingscoördinatie in de eurozone heeft dit jaar een ongekend niveau bereikt: voor het eerst zal de Commissie de ontwerpbegrotingsplannen voor 2014 van de eurozone beoordelen alvorens de begrotingen door de nationale parlementen worden aangenomen en een overzicht van de begrotingskoers in de eurozone als geheel presenteren. De resultaten van deze beoordeling worden op 15 november gepubliceerd.

Jaarlijkse groeianalyse: Een voortgangsverslag

De lidstaten hebben voortgang gemaakt op elk van de vijf door de Commissie in 2013 vastgestelde prioriteiten. Dezelfde prioriteiten worden voor 2014 voorgesteld, hoewel met verschillende aandachtsgebieden om de veranderende EU en internationale economische omgeving te weerspiegelen.

Budgettaire consolidatie: Er is substantiële vooruitgang geboekt en het gemiddelde begrotingstekort in de EU is met ongeveer de helft verminderd sinds een piek van bijna 7% van het bbp in 2009. Het schuldniveau is evenwel nog steeds hoog en zal in 2014 op bijna 90% van het bbp pieken alvorens te gaan dalen. Door vroeg te handelen hebben de lidstaten ruimte gecreëerd om het tempo van de consolidatie te vertragen en meer de focus te leggen op de verbetering van de kwaliteit van de overheidsuitgaven en de modernisering van het overheidsapparaat op alle niveaus. Landen met meer budgettaire speelruimte moeten de particuliere investeringen en consumptie stimuleren, terwijl langetermijninvesteringen in onderwijs, onderzoek en innovatie, energie en klimaatbescherming van begrotingsbezuinigingen moeten worden gevrijwaard. De belastingen moeten verschuiven van arbeid naar consumptie, eigendom of verontreiniging.

Herstellen van de kredietverlening: Er is enige vooruitgang geboekt om de financiële sector te herstellen en de marktspanningen zijn aanzienlijk afgenomen sinds midden 2012. De inspanningen van de EU om een bankenunie op te bouwen zullen het vermogen van de banken om de risico's te beheren in de toekomst versterken. Op korte termijn moet echter meer gedaan worden om de hoge particuliere schuld te verminderen (bijvoorbeeld door het invoeren of verbeteren van bedrijfs- of persoonlijke insolventieregelingen), de banken voor te bereiden op de nieuwe kapitaalvereisten en stresstests en de toegang van de bedrijven tot financiering te vergemakkelijken.

Groei en concurrentievermogen: Over heel Europa vindt momenteel als gevolg van de crisis een significant evenwichtsherstel plaats, met een verschuiving naar meer exportgeleide groei. Er is echter onvoldoende vooruitgang op het gebied van de openstelling van de producten- en dienstenmarkten voor concurrentie, vooral wat de energiemarkt en de gereglementeerde beroepen betreft. Ook dienen de onderzoekssystemen te worden gemoderniseerd.

Werkloosheid en sociale ontwikkelingen: Door de lidstaten is vooruitgang geboekt om hun arbeidsmarkt te moderniseren en mettertijd moet dit ertoe bijdragen dat meer mensen in de beroepsbevolking worden opgenomen. De focus moet nu liggen op het opvoeren van de actieve ondersteuning en opleiding van de werklozen – onder meer door het verbeteren van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en het invoeren van jongerengaranties – alsook de modernisering van de onderwijssystemen. De lidstaten moeten ook de ontwikkeling van de lonen volgen zodat deze zowel het concurrentievermogen als de binnenlandse vraag ondersteunen, en moeten ervoor zorgen dat de socialebeschermingssystemen de meest kwetsbaren bereiken.

Het overheidsapparaat: Verschillende lidstaten trachten hun overheidsapparaat efficiënter te maken, onder meer door een betere samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen. De focus moet liggen op het online brengen van de overheidsdiensten en verminderen van de papierwinkel.

In de JGA worden ook aanbevelingen gedaan over hoe het Europees semester moet worden verdiept. De nationale verantwoordelijkheid voor de landenspecifieke aanbevelingen op EU-niveau moet worden versterkt dus moeten de lidstaten de nationale parlementen, sociale partners en burgers meer bij het proces betrekken om ervoor te zorgen dat de belangrijke hervormingen worden begrepen en aanvaard. De lidstaten van de eurozone moeten meer tijd besteden aan het coördineren van de belangrijkste hervormingen – vooral op de arbeids- en productmarkten – alvorens deze op nationaal niveau worden doorgevoerd. En de lidstaten moeten de landenspecifieke aanbevelingen die zij elk voorjaar ontvangen beter implementeren. De Commissie zal input betreffende deze kwesties leveren voor de Europese Raad in december.

Waarschuwingsmechanismeverslag: Naar een evenwichtig herstel

Het waarschuwingsmechanismeverslag (WMV) 2014, waarmee de volgende jaarlijkse cyclus van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden van start gaat, levert een objectieve analyse van de economieën van de lidstaten op basis van een scorebord van indicatoren dat het interne en externe concurrentievermogen meet.

De bevinding van het WMV is dat verschillende lidstaten voortgang maken in het verminderen van hun tekort op de lopende rekening en het keren van verliezen aan concurrentievermogen. Uit het WMV blijkt echter dat verdere vooruitgang nodig is om de hoge schuld en de netto internationale investeringspositie van de economieën met de grootste schuldenlast aan te pakken, terwijl in sommige landen het grote tekort op de lopende rekening aanhoudt, wat mogelijk aangeeft dat er onvoldoende gespaard en geïnvesteerd wordt en de binnenlandse vraag moet worden versterkt.

Het WMV beveelt een diepgaande evaluatie aan van de economische ontwikkeling in 16 lidstaten, die verschillende uitdagingen en potentiële risico's kennen die naar de rest van de eurozone en de bredere EU kunnen overslaan. Met het WMV wordt niet vooruitgelopen op de resultaten van deze toetsingen, die erop gericht zijn te beoordelen of er onevenwichtigheden bestaan, en of eerder aangewezen onevenwichtigheden blijven bestaan of ongedaan worden gemaakt.

• Bij Spanje en Slovenië zijn in de vorige ronde van diepgaande evaluaties die in april laatsleden verschenen buitensporige onevenwichtigheden vastgesteld. Daarom zal bij de diepgaande evaluaties worden nagegaan of de buitensporige onevenwichtigheden nog steeds bestaan of zijn weggewerkt, en welke bijdrage het door deze lidstaten gevoerde beleid levert aan het verhelpen van deze onevenwichtigheden.

• Bij Frankrijk, Italië en Hongarije zijn in de vorige ronde van diepgaande evaluaties onevenwichtigheden vastgesteld die doortastende beleidsmaatregelen vereisten. Bij de komende diepgaande evaluatie zal worden nagegaan of de onevenwichtigheden aanhouden.

Voor de overige lidstaten die vorige keer als lidstaten met onevenwichtigheden werden aangemerkt (België, Bulgarije, Denemarken, Malta, Nederland, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) zal mede aan de hand van de diepgaande evaluatie worden nagegaan in welke mate de buitensporige onevenwichtigheden nog steeds bestaan of zijn weggewerkt. Net zoals het bestaan van onevenwichtigheden wordt vastgesteld na een gedetailleerde analyse in het kader van een diepgaande evaluatie, moet ook de conclusie dat een evenwichtigheid is verholpen tot stand komen na een grondige analyse van alle relevante factoren in het kader van een andere diepgaande evaluatie.

Ook voor Duitsland en Luxemburg zullen diepgaande evaluaties worden opgesteld om hun externe positie en interne ontwikkeling aan een nader onderzoek te onderwerpen en uit te maken of een van landen met onevenwichtigheden wordt geconfronteerd.

Ten slotte verdient het ook aanbeveling een diepgaande evaluatie uit te voeren voor Kroatië als nieuw lid van de EU, omdat inzicht moet worden verworven in het karakter van de potentiële risico's die zowel aan de externe positie, de handelsprestaties en het concurrentievermogen, als aan de interne ontwikkelingen verbonden zijn.

Ontwerp van het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid: Focus op werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen

Uit het ontwerp van het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, dat bij de JGA is gevoegd, blijkt dat er een aantal bemoedigende tekenen is dat de werkloosheid niet verder is stegen, en dat de lidstaten afgelopen jaar vooruitgang inzake de arbeidsmarkthervormingen hebben geboekt. De werkloosheid — vooral de jeugdwerkloosheid en de langdurige werkloosheid — is echter nog steeds onaanvaardbaar hoog en, volgens een nieuw scorebord van werkgelegenheids- en sociale indicatoren dat voor het eerst in het verslag is opgenomen hebben zich in de lidstaten, met name in de eurozone, aanhoudende verschillen in werkloosheid, jeugdwerkloosheid, inkomens van de huishoudens, ongelijkheid en armoede opgebouwd.

Het is daarom van wezenlijk belang de inspanningen vol te houden om de veerkracht van de arbeidsmarkten te verbeteren. Het zal ook belangrijk zijn om de schepping van banen te stimuleren in snelgroeiende sectoren, bij te dragen aan de vermindering van de ongelijkheid en de armoede in de loop der tijd en de sociale bescherming te versterken en gerichte sociale investeringen te doen.

Het verslag over de stand van de integratie van de eengemaakte markt: De eengemaakte markt beter laten functioneren

Het tweede jaarlijkse verslag over de integratie van de interne markt van de Commissie bevat een analyse van de stand van de integratie van de eengemaakte markt op gebieden met het grootste groeipotentieel. In het verslag van dit jaar wordt tot de bevinding gekomen dat, hoewel vooruitgang is geboekt bij de hervorming van de financiële, digitale en vervoerssector, nog werk moet worden verricht om de investeringen op gang te brengen, banen te creëren en de tevredenheid van de consument op deze gebieden te verbeteren. Het verslag vestigt de aandacht op de bijzonder geringe vooruitgang die is geboekt in het openstellen van de energiemarkten, waar 14 lidstaten— twee jaar na de termijn – het derde energiepakket van de EU nog naar behoren in nationaal recht moeten omzetten. Het laat ook zien dat lidstaten nog niet volledig uitvoering hebben gegeven aan de EU-dienstenrichtlijn, die de algemene groei kan aanzwengelen tot 2,6 % van het bbp in de komende 5 à 10 jaar.

Volgende stappen

Op vrijdag 15 november neemt de Commissie adviezen aan over de ontwerpbegrotingsplannen die door 13 lidstaten van de eurozone (exclusief de 4 landen onder macro-economische bijstandsprogramma’s) zijn ingediend en stelt zij adviezen van de Raad voor over de economische partnerschapsprogramma's die door 5 lidstaten van de eurozone onder de buitensporigtekortprocedure zijn ingediend. De Commissie zal ook een overzicht geven van de budgettaire vooruitzichten van de eurozone als geheel, en zal verslag uitbrengen over de actie die is ondernomen door de niet tot de eurozone behorende landen tegen wie de buitensporigtekortprocedure loopt.

De jaarlijkse groeianalyse zal door de nationale ministers (in de Raad) worden besproken en door de EU-leiders tijdens hun top van maart 2014 worden bekrachtigd. De Commissie ziet voorts uit naar de bijdrage van het Europees Parlement.

Het waarschuwingsmechanismeverslag zal in december worden besproken door de ministers van Financiën en de EU-leiders, die een akkoord moeten bereiken over de belangrijkste gebieden voor verdere coördinatie van het economisch beleid en de hervormingen. In de tussentijd zal de Commissie voor de 16 landen die zijn aangewezen in het waarschuwingsmechanismeverslag diepgaande evaluaties opstellen, die in het voorjaar van 2014 zullen verschijnen.

Achtergrond

Het Europees semester, dat in 2010 is ingevoerd, zorgt ervoor dat de lidstaten hun begrotingsplannen en hun economische plannen op gezette tijden in het jaar bespreken met hun EU-partners. Hierdoor kunnen zij opmerkingen maken over elkaars plannen en kan de Commissie tijdig beleidsadvies geven, voordat er beslissingen worden genomen op nationaal niveau. De Commissie volgt ook of de lidstaten werken in de richting van realisatie van de doelstellingen inzake werkgelegenheid, onderwijs, innovatie, klimaat en armoedebestrijding in het kader van de langetermijnstrategie van de EU voor groei, Europa 2020.

De cyclus start elk jaar in november (zie onderstaande grafiek) met de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie (algemene economische prioriteiten voor de EU), waarin aan de lidstaten beleidsrichtsnoeren voor het volgende jaar worden verstrekt. De in het voorjaar verschijnende landenspecifieke aanbevelingen bevatten maatadvies voor de lidstaten inzake diepere structurele hervormingen, waarvan de doorvoering vaak meer dan één jaar in beslag neemt.

De begrotingsbewaking van de eurozone intensiveert naar het einde van het jaar toe, wanneer de lidstaten ontwerpbegrotingsplannen indienen, die door de Commissie worden beoordeeld en door de ministers van Financiën van de eurozone besproken. Voorts toetst de Commissie de begrotingskoers in de eurozone als geheel.

De Commissie volgt de implementatie van de prioriteiten en hervormingen het hele jaar door, met een focus op de eurozone en de lidstaten met budgettaire of financiële problemen. Voor nadere bijzonderheden zie MEMO/13/979.

Voor verdere informatie

Europa 2020-website: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

MEMO/13/970 Derde waarschuwingsmechanismeverslag over macro-economische onevenwichtigheden in de lidstaten van de EU

MEMO/13/976 Ontwerp van het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid — veelgestelde vragen

MEMO/13/979 De economische governance van de EU verklaard

Contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar