Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. februára 2013

Falšovanie euromincí v roku 2012

Počet falšovaných euromincí stiahnutých z obehu sa zvýšil o 17 %, a to zo 157 000 v roku 2011 na 184 000 v roku 2012. V súčasnosti je v obehu 16,5 miliardy pravých euromincí, pričom falšované mince sa vyskytujú v pomere 1 na každých 100 000 pravých mincí. Najčastejšou falšovanou euromincou je minca v nominálnej hodnote 2 EUR, ktorá predstavuje takmer dve z každých troch odhalených falšovaných euromincí.

Pokiaľ ide o falšované eurobankovky, v roku 2012 ich bolo z obehu stiahnutých približne 531 000 kusov. Vyplýva to z údajov Európskej centrálnej banky, ktorá je zodpovedná za ochranu bankoviek pred falšovaním.

Preventívne opatrenia vrátane právnych predpisov, technickej analýzy, koordinácie presadzovania práva a justičnej spolupráce umožnili členským štátom dosiahnuť v odstraňovaní falšovaných euromincí z obehu pokrok. S cieľom zlepšiť v celej EÚ prevenciu, vyšetrovanie a sankcie, pokiaľ ide o falšovanie eura, je potrebné posilniť súčasné trestnoprávne predpisy, keďže členské štáty majú odlišné pravidlá a úrovne ochrany. Na základe týchto skutočností Komisia prijala 5. februára 2013 návrh smernice, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá pre sankcie (pozri IP/13/88). Aby sa ešte viac posilnila ochrana eura a iných mien prostredníctvom trestnoprávnych opatrení, zavedú sa touto smernicou efektívne vyšetrovacie nástroje a zlepší sa prevencia tým, že sa príslušným orgánom umožní analyzovať falzifikáty. Nariadenie o pravosti euromincí, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2012 a ktorým sa pre finančné inštitúcie stanovujú pravidlá s cieľom zaistiť, aby všetky euromince nimi vrátené do obehu boli pravé, je takisto mocným nástrojom na ochranu eura proti falšovaniu.

Súvislosti

Podľa predpisov EÚ (nariadenie ES č. 1338/2001) je Komisia zodpovedná za Európske vedecko-technické centrum (EVTC). V EVTC sa analyzujú a klasifikujú nové vyrazené falšované euromince. Toto centrum je zriadené v rámci OLAF a využíva technické vybavenie a zariadenia mincovne Monnaie de Paris.

Komisia úzko spolupracuje aj s Európskou centrálnou bankou (ECB), Europolom, Interpolom a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Európska centrálna banka je zodpovedná za analyzovanie falšovaných eurobankoviek. Europol a Interpol podporujú orgány presadzovania práva členských štátov v boji so závažnou organizovanou trestnou činnosťou prostredníctvom uľahčovania výmeny informácií a vykonávania operačných a strategických analýz.

Komisia je takisto zodpovedná za vykonávanie programu „Pericles“, v rámci ktorého sa príslušným vnútroštátnym orgánom poskytuje odborné vzdelávanie a technická pomoc s cieľom umožniť im ďalej zlepšovať ochranu eurobankoviek a euromincí pred falšovaním. V rámci tohto programu Komisia/OLAF v spolupráci s Europolom a ECB uskutočnili v roku 2012 16 projektov vrátane konferencií a seminárov, ktoré zorganizovali členské štáty alebo Komisia/OLAF. Komisia pripravuje legislatívne iniciatívy a monitoruje vykonávanie príslušných právnych predpisov.

Ďalšie informácie o falšovaných minciach a o zásahu príslušníkov talianskej polície a finančnej polície (Guardia di Finanza) v spolupráci s úradom OLAF v nelegálnej mincovni v Taliansku 16. januára nájdete tu:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 1548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 6470)


Side Bar