Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 11 lutego 2013 r.

Fałszowanie monet euro w 2012 r.

Liczba sfałszowanych monet euro wycofanych z obiegu wzrosła w 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego o 17 proc.: ze 157 tys. sztuk do 184 tys. Przy obecnej liczbie 16 i pół mld oryginalnych monet euro będących obecnie w obiegu stosunek falsyfikatów wynosi 1 podrobiona moneta na 100 tys. prawdziwych. Zdecydowanie najczęściej podrabiane są monety o nominale 2 euro – stanowiły one prawie dwie trzecie wszystkich wykrytych fałszywych monet.

Jeżeli chodzi o podrabianie banknotów euro, odpowiedzialny za ochronę przed tym procederem Europejski Bank Centralny ogłosił, że w 2012 r. z obiegu wycofano około 531 tys. fałszywych banknotów.

Środki zapobiegawcze w postaci odpowiedniego prawodawstwa, możliwości analizy technicznej i koordynacji współpracy organów ścigania oraz współpracy sądowej umożliwiły państwom członkowskim osiągnięcie postępu w przechwytywaniu i usuwaniu z obiegu podrobionych monet euro. Niemniej jednak należy zaostrzyć obowiązujące przepisy prawa karnego celem zwiększenia poziomu zapobiegania, skuteczności dochodzeń i stosowania sankcji za fałszowanie euro w całej UE, ponieważ państwa członkowskie posiadają w tym zakresie różne przepisy i różne poziomy ochrony. W związku z tym w dniu 5 lutego 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy określającej minimalne sankcje (patrz IP/13/88). W ramach dyrektywy zostaną wprowadzone skuteczne środki dochodzeniowe, poprawie ulegnie poziom zapobiegania fałszowaniu dzięki umożliwieniu dokonywania analizy podrobionych pieniędzy przez odpowiednie organy celem wzmocnienia ochrony euro i innych walut przy pomocy środków karnych. Wejście w życie rozporządzenia w sprawie autentyczności monet euro w dniu 1 stycznia 2012 r. określającego zasady, według których instytucje finansowe mają gwarantować, że wszystkie monety euro, które wprowadzają z powrotem do obiegu, są oryginalne, również stanowi wysoce skuteczny instrument ochrony euro przed podrabianiem.

Kontekst

Zgodnie z przepisami UE (tj. z rozporządzeniem (WE) nr 1338/2001) Komisja jest odpowiedzialna za Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN). Centrum to poddaje analizie i klasyfikuje niedawno wybite sfałszowane monety euro. Powstało ono w ramach OLAF i wykorzystuje infrastrukturę techniczną i instalacje mennicy w Paryżu.

Komisja blisko współpracuje również z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), Europolem, Interpolem oraz właściwymi organami krajowymi. Europejski Bank Centralny jest odpowiedzialny za analizę sfałszowanych banknotów euro. Europol i Interpol wspierają ograny państw członkowskich odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w walce z poważną przestępczością zorganizowaną poprzez ułatwianie wymiany informacji oraz dostarczanie analiz operacyjnych i strategicznych.

Komisja jest również odpowiedzialna za realizację programu Perykles, w ramach którego odpowiednie organy krajowe przechodzą szkolenia i uzyskują wsparcie techniczne umożliwiające im jeszcze lepszą ochronę banknotów i monet euro przed fałszowaniem. Realizując ten program, Komisja i OLAF przeprowadziły w 2012 r. szesnaście projektów. W ich ramach państwa członkowskie, Komisja i OLAF zorganizowały konferencje i seminaria we współpracy z Europolem oraz EBC. Komisja opracowuje inicjatywy ustawodawcze oraz nadzoruje wykonanie odpowiedniego prawodawstwa.

Więcej informacji na temat podrobionych monet, a także materiał na temat zlikwidowania nielegalnej mennicy 16 stycznia we Włoszech przez włoskich karabinierów i urzędników kontroli skarbowej we współpracy z OLAF-em:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Strona internetowa komisarza Algirdasa Šemety:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontakt :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar