Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. februārī

Eiro monētu viltošana 2012. gadā

No apgrozības izņemto viltoto eiro monētu skaits no 157 000 monētām 2011. gadā ir pieaudzis līdz 184 000 monētām 2012. gadā, tas ir, par 17 %. Pašreiz apgrozībā ir 16,5 miljardi īstu eiro monētu, tādējādi viltojumu un īsto monētu attiecība ir 1 pret 100 000. Monēta ar 2 eiro nominālvērtību joprojām ir tā, ko visvairāk skar šis noziedzīgais nodarījums, un gandrīz divas trešdaļas no atklātajām viltotajām eiro monētām ir ar 2 eiro nominālvērtību.

Attiecībā uz viltotām eiro banknotēm Eiropas Centrālās bankas, kas ir atbildīga par banknošu aizsardzību pret viltošanu, sniegtie dati liecina, ka 2012. gadā no apgrozības tika izņemts aptuveni 531 000 banknošu.

Preventīvi pasākumi, tostarp tiesību akti, tehniskas analīzes, tiesībaizsardzības koordinācija un tiesu sadarbība, sekmēja dalībvalstu panākumus viltoto eiro monētu izņemšanā no apgrozības. Tomēr pašreizējie krimināltiesību noteikumi ir jāstiprina, lai uzlabotu novēršanu, izmeklēšanu un sodīšanu par eiro viltošanu visā ES, jo noteikumi un aizsardzības līmenis dalībvalstīs ir atšķirīgi. Tādēļ Komisija 2013. gada 5. februārī ir pieņēmusi priekšlikumu direktīvai, kurā paredzēti minimuma noteikumi par sankcijām (sk. IP/13/88). Ar to tiks ieviesti efektīvi izmeklēšanas līdzekļi un uzlabota novēršana, ļaujot kompetentajām iestādēm veikt viltojumu analīzi, lai pastiprinātu eiro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību. Efektīvs instruments eiro aizsardzībai pret viltošanu ir arī regula par eiro monētu autentiskuma noteikšanu, kura stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī un kurā paredzēti noteikumi finanšu iestādēm, lai nodrošinātu, ka visas eiro monētas, ko tās atkārtoti laiž apgrozībā, ir īstas.

Vispārīga informācija

Atbilstīgi ES noteikumiem (Regulai (EK) Nr. 1338/2001) Komisija ir atbildīga par Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC). ETZC analizē un klasificē jaunās viltotās eiro monētas, kas tikušas atklātas. Šis centrs ir izveidots OLAF (Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai) paspārnē, un tajā tiek izmantots monētu kaltuves Monnaie de Paris tehniskais aprīkojums un iekārtas.

Komisija cieši sadarbojas ar Eiropas Centrālo banku, Eiropolu, Interpolu un valstu kompetentajām iestādēm. Eiropas Centrālā banka ir atbildīga par viltoto eiro banknošu analīzi. Eiropols un Interpols, sekmējot informācijas apmaiņu un veicot operatīvo un stratēģisko analīzi, atbalsta dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes cīņā pret organizēto noziedzību.

Komisija ir atbildīga arī par Pericles programmas īstenošanu, kuras ietvaros valstu kompetentajām iestādēm tiek nodrošinātas mācības un tehnisks atbalsts, lai tās varētu turpināt uzlabot eiro banknošu un monētu aizsardzību pret viltošanu. Šīs programmas ietvaros Komisija, respektīvi, OLAF, 2012. gadā īstenoja 16 projektus, tostarp konferences un seminārus, ko organizēja dalībvalstis vai Komisija, resp., OLAF, sadarbojoties ar Eiropolu un Eiropas Centrālo banku. Komisija izstrādā tiesību aktu priekšlikumus un uzrauga attiecīgo tiesību aktu īstenošanu.

Vairāk informācijas par viltotām monētām, tostarp par reidu nelikumīgā kaltuvē Itālijā, ko 16. janvārī veica Itālijas policija (Carabinieri) un Finanšu policija (Guardia di Finanza) sadarbībā ar OLAF:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Komisāra Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontakpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar