Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. februar 2013

Forfalskning af euromønter i 2012

Antallet af falske euromønter, der tages ud af omløb, steg med 17 % fra 157 000 i 2011 til 184 000 i 2012. Med 16,5 milliarder ægte euromønter i omløb svarer det til 1 falsk mønt per 100 000 ægte mønter. 2-euromønten er stadig den hårdest ramte, idet den udgør næsten to tredjedele af alle de forfalskede mønter, der er fundet.

Hvad falske eurosedler angår, viser Den Europæiske Centralbanks tal, at der i 2012 blev taget 531 000 pengesedler ud af omløb. Det er Den Europæiske Centralbanks opgave at beskytte eurosedler mod falskmøntneri.

Takket være forebyggende foranstaltninger, herunder lovgivning, tekniske analyser, koordination af retshåndhævelsen samt retligt samarbejde, har medlemsstaterne gjort fremskridt med at tage falske euromønter ud af omløb. Der er imidlertid behov for at stramme de nuværende strafferetlige regler med henblik på mere effektiv forebyggelse, efterforskning og straffe i forbindelse med euro-falskmøntneri i hele EU, idet medlemsstaterne har forskellige regler og beskyttelsesniveauer. På den baggrund har Kommissionen den 5. februar 2013 vedtaget et forslag til direktiv om fastsættelse af minimumsregler for straffe (se IP/13/88). Der indføres effektive efterforskningsværktøjer, og forebyggelsen forbedres ved at give de kompetente myndigheder mulighed for analysere forfalskningerne. Dermed beskyttes euroen og andre valutaer bedre mod kriminelle anslag. Med ikrafttrædelsen af forordningen om autentificering af euromønter den 1. januar 2012 fik EU endnu et stærkt redskab til at beskytte euroen mod falskmøntneri. I forordningen er det fastsat, at de finansielle institutioner skal sikre, at alle euromønter, som de bringer tilbage i omløb, er ægte.

Baggrund

I henhold til EU-reglerne (forordning (EF) nr. 1338/2001) har Kommissionen ansvaret for Det Europæiske Tekniske og videnskabelige Center (ETSC). ETSC analyserer og klassificerer alle nye falske euromønter. Det hører under OLAF og benytter Monnaie de Paris’ tekniske udstyr og anlæg.

Kommissionen har også et nært samarbejde med Den Europæiske Centralbank (ECB), Europol, Interpol og de kompetente nationale myndigheder. Den Europæiske Centralbank er ansvarlig for at analysere falske eurosedler, mens Europol og Interpol hjælper medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder med at bekæmpe grov organiseret kriminalitet ved at lette udvekslingen af information og yde operationel og strategisk analyse.

Kommissionen har endvidere ansvaret for at gennemføre Pericles-programmet, hvorigennem der ydes uddannelsesmæssig og teknisk bistand til de kompetente nationale myndigheder, således at de bedre kan beskytte eurosedlerne og -mønterne mod falskmøntneri. I Pericles-programmets regi gennemførte Kommissionen/OLAF 16 projekter i 2012, herunder konferencer og seminarer, som blev tilrettelagt af enten medlemsstaterne eller Kommissionen/OLAF i samarbejde med Europol og ECB. Kommissionen forbereder lovgivningsinitiativer og overvåger gennemførelsen af den relevante lovgivning.

Yderligere oplysninger om falskmøntneri, herunder om Carabinieris og Guardia di Finanzas aktion i Italien mod et falskmøntnerværksted den 16. januar i samarbejde med OLAF:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Kommissær Algirdas Šemetas websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar