Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 февруари 2013 г.

Фалшифициране на евромонети през 2012 г.

Броят на фалшивите евромонети, извадени от обращение, се е увеличил със 17 % от 157 000 през 2011 г. на 184 000 през 2012 г. При 16,5 милиарда истински евромонети, които са в обращение в момента, съотношението между фалшиви и истински монети е 1 към 100 000. Монетите с номинал 2 евро остават в най-голяма степен обект на тази криминална дейност, като на три открити фалшиви монети почти две са с такъв номинал.

Що се отнася до фалшивите евробанкноти, около 531 000 банкноти са изтеглени от обращение през 2012 г. според данни на Европейската централна банка, която отговаря за защитата на банкнотите от фалшифициране.

Превантивните мерки, включващи законодателство, технически анализи, съгласуване на правоприлагането и съдебно сътрудничество, позволяват на страните от ЕС да постигнат напредък в изваждането на фалшивите евромонети от обращение. Същевременно настоящите правила в наказателното право трябва да бъдат подсилени, за да се подобри предотвратяването, разследването и санкционирането на фалшифицирането на евро в целия ЕС, тъй като отделните страни членки имат различни правила и нива на защита. На този фон Комисията прие на 5 февруари 2013 г. предложение за директива, с която да се установят правила за минимални санкции (виж IP/13/88). С нея ще се въведат ефективни инструменти за разследване и ще се подобри предотвратяването посредством анализ на фалшивите пари от компетентните органи, за да се засили още повече защитата на еврото и други валути чрез наказателни мерки. Влизането в сила на Регламента относно установяване на истинността на евромонетите на 1 януари 2012 г., с който се определят правила за финансовите институции, чрез които да се гарантира, че всички евромонети, които те връщат в обращение, са истински, също е мощно средство за защита на еврото от фалшифициране.

Контекст

Съгласно правилата на ЕС (Регламент ЕО 1338/2001) Комисията отговаря за Европейския технически и научен център (ЕТНЦ). ЕТНЦ анализира и класифицира новоизсечени фалшиви евромонети. Той е част от OLAF и използва техническото оборудване и съоръжения на Monnaie de Paris (френския монетен двор).

Комисията също така си сътрудничи тясно с Европейската централна банка (ЕЦБ), Европол, Интерпол и компетентните национални органи. Европейската централна банка отговаря за анализа на фалшивите евробанкноти. Европол и Интерпол подпомагат правоприлагащите служби на страните от ЕС в борбата с тежката организирана престъпност чрез улесняване на обмена на информация и осигуряване на оперативен и стратегически анализ.

Комисията отговаря и за изпълнението на програма „Перикъл“, чрез която се осигуряват обучение и техническа помощ за националните компетентни органи, за да могат те още повече да подобрят защитата на евробанкнотите и евромонетите от фалшифициране. В рамките на тази програма Комисията/ОЛАФ реализира 16 проекта през 2012 г., включително конференции и семинари, организирани от държавите членки или Комисията/ОЛАФ в сътрудничество с Европол и ЕЦБ. Комисията изготвя законодателни инициативи и наблюдава прилагането на съответното законодателство.

За повече информация относно фалшивите монети, включително за акцията срещу незаконна работилница за сечене на монети, проведена на 16 януари в Италия от италианските карабинери и Guardia di Finanza в сътрудничество с OLAF:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Уебсайт на комисар Алгирдас Шемета:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

За контакти :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar