Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI ET LT LV PL RU

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 november 2013

EU:s årliga Östersjöforum – full fart framåt för EU:s första makroregion

Fyra år efter lanseringen av EU:s första makroregion samlas i dag representanter för de åtta deltagande EU-länderna och EU:s regionkommissionär Johannes Hahn i Vilnius med anledning av det årliga forumet för Östersjöstrategin. Företrädare för Norge och Ryssland deltar också.

Deltagarna kommer att diskutera hur man ska kunna driva Östersjöstrategin framåt och bygga vidare på det som redan har uppnåtts. Man kommer i synnerhet att diskutera hur man genom att ta i tu med miljöproblemen i regionen kan åstadkomma ökad tillväxt och sysselsättning.

De positiva resultat som uppnåtts tack vare Östersjöstrategin och den makroregionala modellen uppmärksammades nyligen av EU-länderna vid rådets möte (allmänna frågor) i Bryssel i oktober. Över 100 projekt har utvecklats inom strategin, bl.a. om föroreningen av Östersjön, bristande transportförbindelser och hållbara jordbruksmetoder.

EU-länderna håller dock med kommissionen, som vid sin utvärdering av makroregionala strategier kom fram till att man genom bättre styrelseformer kan göra ännu mer. De efterlyser en översyn över hur Östersjö- och Donaustrategierna förvaltas i syfte att göra dem ännu framgångsrikare. Denna översyn, som drivits fram i rådet av det litauiska ordförandeskapet, kommer för Östersjöområdets räkning att inledas under veckans forum och avslutas före slutet av nästa år.

Deltagarna vid Östersjöforumet kommer också att diskutera hur man kan se till att strategin är fast förankrad i EU:s programplanering för 2014–2020, så att det finns tillräckliga medel för att finansiera framtida projekt.

– Strategin för Östersjön har som EU:s första makroregion banat väg för denna typ av samarbete som följs med intresse, både i och utanför EU. Vi har redan uppnått en hel del genom att länder och regioner samarbetar för att kartlägga gemensamma intressen, problem och lösningar som inte kan hanteras på ett lika effektivt sätt på nationell eller lokal nivå, säger regionkommissionär Johannes Hahn.

– Vi måste dock öka tempot för vårt samarbete, menar Hahn. Det är dags att deltagarna i strategin agerar mer som skeppare, inte bara som passagerare. Länderna och regionerna runt Östersjön måste utnyttja de EU-medel som finns tillgängliga, samt nationella, regionala och privata resurser för att styra makroregionen i denna riktning.

Kommissionen och det litauiska ordförandeskapet organiserar Östersjöforumet tillsammans, i samarbete med sekretariatet för Östersjöstaternas råd och Interact Point Åbo. Mer än 700 personer från alla länder runt Östersjön förväntas delta, bl.a. företrädare för regeringarna, näringslivet, civilsamhället och regionala organisationer.

Bakgrund

EU-strategin för Östersjöregionen, som godkändes av Europeiska rådet 2009 ger en samlad ram för flera konkreta problem som är svåra att lösa på egen hand. Ungefär 85 miljoner människor bor i denna makroregion (17 % av EU:s befolkning) och åtta EU-länder (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen) samt Ryssland och Norge har gått samman för att ta itu med de särskilda utmaningarna i regionen.

Förra månaden diskuterade medlemmar av Donaustrategin också den kommande översynen av förvaltningen som i den regionen kommer att ledas av Österrike.

På begäran av Europeiska rådet kommer kommissionen nästa år att lägga fram förslag om en adriatisk-jonisk makroregion, som ska omfatta fyra EU-länder och fyra länder utanför EU. 

Exempel på projekt inom Östersjöstrategin

CHEMSEA – (Chemical Munitions Search Assessment) har som mål att bedöma miljöriskerna i samband med dumpade kemiska stridsmedel. Man uppdaterar kartorna över Gotlandsdjupet och de stridsmedel som finns spridda på Östersjöns botten, bedömer riskerna för fisk och andra levande organismer på havsbotten samt utvecklar modeller för spridningen av förorenade sediment. En annan viktig uppgift är att utveckla administrativa verktyg för att hantera avfallstippar och uppdatera och slå samman nationella riktlinjer och föreskrifter om dumpat krigsmateriel. Arbetet leds av PAS, institutet för oceanografi i Sopot, Polen. Tio andra institutioner från Finland, Tyskland, Litauen, Polen och Sverige deltar också i arbetet. Tidsfrist: juni 2014.

BSR Stars har som mål att stärka den regionala konkurrenskraften och tillväxten genom att främja gränsöverskridande förbindelser inom forskning och innovation för att ta itu med gemensamma utmaningar på områden som hälsa, energi och hållbara transporter. Projektet leds av Vinnova (Sverige) och ekonomiministeriet (Litauen).

Projektet Baltic Deal arbetar med jordbrukare i hela regionen för att hjälpa dem att minska utsläppen av näringsämnen från jordbruket samtidigt som de bibehåller sin konkurrenskraft och produktionsnivå. Lantbrukarnas riksförbund leder projektet tillsammans med Lettlands centrum för landsbygdsrådgivning och utbildning.

EfficienSea är ett projekt för en effektiv, trygg och långsiktigt hållbar sjöfart. Det ska göra Östersjön till en pilotregion för e-navigation med utveckling och provning av infrastruktur och tjänster för e-navigation och ett brett utbyte av god praxis. Søfartsstyrelsen i Danmark leder projektet.

Mer information

EU:s strategi för Östersjöområdet

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSBSR

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), mobil: +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), mobil: +32 4607 93310


Side Bar