Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA SV FI ET LV PL RU

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 11 d.

Kasmetinis Baltijos forumas. Pirmojo Europos makroregiono pažanga

Šiandien, praėjus ketveriems metams nuo tada, kai pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją (ES BJRS) sukurtas pirmasis ES makroregionas, aštuonių strategiją įgyvendinančių ES šalių atstovai ir už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas susitinka Vilniuje kasmetiniame forume dėl ES BJRS. Prie jų prisijungs ir Rusijos bei Norvegijos atstovai.

Pagrindiniai dalyviai aptars, kaip remiantis įgyta patirtimi plėtoti minėtą strategiją. Daugiausia bus svarstoma, kaip sprendžiant regiono aplinkosaugos problemas skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.

Per spalio mėn. Bendrųjų reikalų tarybos susitikimą Briuselyje ES šalys pripažino, kad įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją ir taikant makroregioninį požiūrį pasiekta teigiamų rezultatų. Įgyvendinant strategiją sukurta daugiau kaip 100 pavyzdinių projektų, kuriais sprendžiami Baltijos jūros taršos, trūkstamų transporto jungčių, tvarių ūkininkavimo metodų ir kiti klausimai.

Tačiau valstybės narės mano, kad užtikrinus geresnį valdymą būtų galima padaryti didesnę pažangą – tai anksčiau pažymėjo ir Komisija savo makroregioninių strategijų vertinime. Valstybės narės paragino atlikti Baltijos jūros regiono strategijos ir Strategijos dėl Dunojaus regiono valdymo peržiūrą, kad strategijos taptų dar veiksmingesnės. Peržiūros, kurią Taryboje inicijavo jai pirmininkaujanti Lietuva, pradžia Baltijos regione bus paskelbta per šios savaitės forumą. Peržiūra turėtų būti baigta iki kitų metų pabaigos.

Susitikimo dalyviai taip pat aptars, kaip užtikrinti, kad ši strategija būtų tvirtai integruota į 2014–2020 m. ES programavimo procesą ir būsimiems projektams nepritrūktų išteklių.

Prieš renginį Komisijos narys J. Hahnas teigė: „Pagal Baltijos jūros regiono strategiją sukūrus pirmąjį Europos makroregioną pradėtas taikyti naujoviškas požiūris į bendradarbiavimą – kitos Europos ir viso pasaulio šalys atidžiai stebi, kaip jis taikomas. Bendradarbiaudami šalys ir regionai jau nemažai pasiekė – nustatė bendrus interesus, problemas ir sprendimus: vien nacionaliniu ar vietos lygmeniu to taip veiksmingai padaryti nepavyktų.“

Jis pridūrė: „Tačiau bendradarbiauti turime sparčiau. Strategiją įgyvendinantys partneriai turi aktyviau imtis vadovaujamo vaidmens, o su Baltijos jūra besiribojančios šalys ir regionai turi aktyviau naudotis Europos fondų lėšomis, taip pat nacionaliniais, regioniniais ir privačiais ištekliais, kad darytų įtaką makroregiono vystymuisi.“

Europos Komisijos, Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos, Baltijos jūros valstybių tarybos sekretoriato ir INTERACT padalinio Turku mieste organizuojamame renginyje dalyvauja daugiau negu 700 asmenų iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Tai valdžios sektoriaus, verslo, pilietinės visuomenės ir regioninių organizacijų atstovai.

Pagrindiniai faktai

Pagal 2009 m. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą ES BJRS sukurta integruota sistema, suteikianti galimybę spręsti įvairius konkrečius uždavinius, kurių pavieniui imtis būtų nelengva. Šiame makroregione yra maždaug 85 mln. gyventojų (17 proc. visos ES gyventojų); konkrečius regiono uždavinius bendromis jėgomis sprendžia aštuonios ES šalys (Švedija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva ir Lenkija), taip pat Rusija ir Norvegija.

Praėjusį mėnesį Strategiją dėl Dunojaus regiono įgyvendinantys subjektai taip pat aptarė būsimą valdymo peržiūrą, kuriai tame regione vadovaus Austrija.

Kitais metais Europos Vadovų Tarybos prašymu Komisija pateiks pasiūlymus dėl Strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų makroregiono, kurią įgyvendins 4 ES šalys ir 4 ES nepriklausančios šalys.

Baltijos jūros regiono strategijos projektų pavyzdžiai

Projekto CHEMSEA („Chemical Munitions Search & Assessment“) tikslas –įvertinti paskandintos cheminės ginkluotės grėsmę aplinkai ir atnaujinti Gotlando ginkluotės kapinyno rajono bei ginkluotės Baltijos jūros dugne žemėlapius, taip pat įvertinti grėsmę dugno biotai ir žuvims ir sukurti užterštų nuosėdų pasklidimo modelį. Kitas svarbus tikslas – sukurti administracines atliekų išmetimo vietų reguliavimo priemones ir atnaujinti bei sujungti su chemine ginkluote susijusias nacionalines gaires ir taisykles. Projektui vadovauja Lenkijos mokslų akademijos Okeanologijos institutas Sopote, dalyvauja 10 Suomijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos institucijų. Projektą numatyta užbaigti2014 m. birželio mėn.

Projektu „BSR Stars“, pagal kurį atliekami tarptautiniai moksliniai tyrimai ir diegiamos inovacijos tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, energetika ir darnusis transportas, siekiama didinti regionų konkurencingumą ir skatinti ekonomikos augimą. Šiam projektui vadovauja Švedijos agentūra VINNOVA ir Lietuvos ūkio ministerija.

Vykdant projektą „Baltic Deal“ bendradarbiaujama su ūkininkais visame regione siekiant padėti jiems sumažinti maisto medžiagų netekimą ūkiuose ir išlaikyti našumą bei konkurencingumą. Projektui vadovauja Švedijos ūkininkų federacija ir Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras.

Projekto „Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (EfficienSea)“ tikslas – paversti Baltijos jūros regioną bandomuoju e. laivybos regionu, kuriame kuriama ir išbandoma e. laivybos infrastruktūra bei paslaugos ir plačiai dalijamasi gerąja patirtimi. Projektui vadovauja Danijos jūros direkcija.

Daugiau informacijos

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSBSR

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel.+32 2 296 65 65, mob. tel. +32 4607 66565

Annemarie Huber, tel. +32 2 299 33 10, mob. tel. +32 4607 93310


Side Bar