Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV ET LT LV PL RU

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11.11.2013

Itämeren kehitysfoorumin vuotuinen kokous vauhdittaa Euroopan ensimmäistä makroaluetta

EU:n ensimmäinen makroalue perustettiin neljä vuotta sitten, ja siihen kuuluvien kahdeksan EU-maan edustajat sekä aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn kokoontuvat tänään Vilnaan Itämeren aluetta varten laaditun EU:n strategian täytäntöönpanoa käsittelevään vuotuiseen kokoukseen. Kokouksessa ovat paikalla myös Venäjän ja Norjan edustajat.

Keskeisten toimijoiden on tarkoitus keskustella siitä, miten strategiaa viedään eteenpäin ja kehitetään jo tehdyn työn pohjalta. Erityisesti keskitytään siihen, miten alueen ympäristöhaasteiden ratkaiseminen tuo hyötyjä, kuten kasvua ja työpaikkoja.

EU-maat vahvistivat hiljattain Itämeren strategian ja makroalueellisen lähestymistavan saavutukset yleisten asioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä lokakuussa. Strategian yhteydessä on jo perustettu yli 100 lippulaivahanketta, joissa käsitellään muun muassa Itämeren saastumiseen, puuttuviin liikenneyhteyksiin ja kestäviin maatalouskäytäntöihin liittyviä kysymyksiä.

Jäsenvaltiot uskovat kuitenkin, että paremmalla hallinnoinnilla saataisiin vielä enemmän aikaan, ja tämän vahvistaa myös komission oma makroalueellisten strategioiden arviointi. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet Itämeren ja Tonavan alueiden strategioiden uudelleenarviointia niiden onnistumisten parantamiseksi. Liettua on puheenjohtajamaana ajanut asiaa neuvostossa, ja uudelleentarkastelu käynnistetään Itämeren alueella tällä viikolla pidettävässä kehitysfoorumin kokouksessa. Tarkastelun on määrä olla valmis ensi vuoden loppuun mennessä.

Osallistujat keskustelevat myös siitä, miten voidaan varmistaa, että strategia on vakaasti mukana EU:n ohjelmasuunnittelussa kaudeksi 2014–2020 tulevien hankkeiden rahoitusta ajatellen.

Ennen tapahtumaa puhunut komissaari Hahn totesi, että Euroopan ensimmäisenä makroalueena Itämeren alueen strategia on ollut tällaisen yhteistyökäytännön edelläkävijä, jota muut seuraavat tarkkaan sekä Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. "Olemme jo päässeet pitkälle, kun maat ja alueet työskentelevät yhdessä selvittääkseen yhteisiä etuja, ongelmia ja ratkaisuja, joihin ei pystytä tehokkaasti puuttumaan yksinomaan valtakunnallisella tai paikallisella tasolla.”

Yhteistyön tahtia on kuitenkin hänen mukaansa tiivistettävä. ”Strategiaan osallistuvien on nyt toimittava pikemminkin kapteeneina kuin kanssamatkustajina. Kyseisten Itämereen rajoittuvien maiden ja alueiden on lisättävä vauhtia ja hyödynnettävä käytettävissä olevat EU:n varat sekä kansalliset, alueelliset ja yksityiset resurssit voidakseen vaikuttaa makroalueen kehityssuuntaan. ”

Tapahtuman järjestävät Euroopan komissio ja EU:n puheenjohtajamaa Liettua yhteistyössä Itämeren valtioiden neuvoston sihteeristön ja INTERACT Point Turun kanssa. Tapahtumaan osallistuu kaikista Itämeren alueen maista yli 700 henkilöä, jotka edustavat julkista sektoria, liike-elämää, kansalaisyhteiskuntaa ja alueellisia järjestöjä.

Tausta

Euroopan unionin Itämeri-strategia, jonka Eurooppa neuvosto hyväksyi vuonna 2009, muodostaa yhdennetyn kehyksen moniin sellaisiin erityishaasteisiin vastaamiseksi, joihin olisi vaikea puuttua yksin. Tällä makroalueella asuu noin 85 miljoonaa asukasta (17 % EU:n väestöstä). Kahdeksan EU:n jäsenvaltiota (Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Saksa, Latvia, Liettua ja Puola) sekä Venäjä ja Norja ovat yhdistäneet voimansa voidakseen ratkaista tälle alueelle tyypillisiä ongelmia.

Tonavan alueen strategian toimijat keskustelivat viime kuussa myös tulevasta hallintotapaa koskevasta tarkastelusta, jota alueella johtaa Itävalta.

Komissio aikoo Eurooppa-neuvoston pyynnöstä ensi vuonna esittää ehdotuksia Adrian- ja Joonianmeren makroalueesta, jonka muodostaisivat 4 EU:n jäsenvaltiota ja 4 EU:n ulkopuolista maata. 

Esimerkkejä Itämeren strategiaan kuuluvista hankkeista:

CHEMSEA – Kemiallisten taisteluaineiden kartoitus ja arviointi -hankkeen tarkoituksena on arvioida upotettujen kemiallisten taiteluaineiden aiheuttamia ympäristöriskejä päivittämällä kartat Gotlannin syvänteen upotusalueesta ja Itämeren pohjaan levinneistä taisteluaineista, arvioimalla merenpohjan kasvi- ja eläinkunnalle ja kaloille aiheutuvia riskejä ja mallintamalla saastuneiden sedimenttien leviämistä. Toinen keskeinen tehtävä on luoda hallinnollisia välineitä upotusalueiden hoitamiseen. Lisäksi valmistellaan päivitettyjä ja yhdenmukaisia, upotettuja taisteluaineita koskevia kansallisia toimintaohjeita ja säädöksiä. Vetäjä: Institute of Oceanology PAS, Sopot, Puola, sekä 10 eri laitosta Suomesta, Saksasta, Liettuasta, Puolasta ja Ruotsista. Määräaika: kesäkuu 2014.

BSR Stars -hankkeella pyritään lisäämään alueellista kilpailukykyä ja kasvua kansallisten tutkimus- ja innovaatioyhteyksien avulla terveydenhuollon, energian ja kestävän liikenteen kaltaisilla aloilla esiintyvien yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Hankkeen vetäjiä ovat VINNOVA (Ruotsi) ja Liettuan talousministeriö.

Baltic Deal -hanke on tarkoitettu kaikille alueella toimiville maanviljelijöille. Siinä autetaan maanviljelijöitä vähentämään maatilojen ravinnehävikkiä vaikuttamatta tuotantoon ja kilpailukykyyn. Ruotsin maataloustuottajajärjestö johtaa hanketta yhdessä Latvian maaseudun neuvonta- ja koulutuskeskuksen kanssa.

Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (EfficienSea) -hankkeessa keskitytään muokkaamaan Itämerestä sähköisen merenkulun pilottialue, kehittämään ja testaamaan sähköisen merenkulun infrastruktuuria ja palveluja sekä jakamaan hyviä käytäntöjä mahdollisimman laajasti. Hankevetäjä on Tanskan merenkulkuviranomainen.

Lisätietoja:

Euroopan unionin Itämeri-strategia

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSBSR

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), GSM +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), GSM +32 4607 93310


Side Bar