Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA SV FI LT LV PL RU

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. november 2013

Läänemere riikide aastafoorumil on kõneaineks Euroopa esimese makropiirkonna kiirem areng

Neli aastat tagasi loodi ELis esimene makropiirkond, kuhu kuuluvad Läänemere-äärsed riigid. Täna kohtuvad piirkonda kuuluva kaheksa liikmesriigi esindajad ja regionaalpoliitikavolinik Johannes Hahn Vilniuses ELi Läänemere piirkonna strateegiat käsitleval iga-aastasel foorumil. Foorumile on kutsutud ka Venemaa ja Norra esindajad.

Põhiosalejad arutavad strateegia edasise arendamise võimalusi. Arutelu keskmes on eelkõige see, kuidas tänu keskkonnaprobleemide lahendamisele oleks võimalik suurendada majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

ELi riigid tunnustasid Läänemere piirkonna strateegia saavutusi ja makropiirkondlikku lähenemisviisi viimati oktoobris Brüsselis toimunud üldasjade nõukogu kohtumisel. Strateegia raames on loodud üle 100 juhtprojekti, mis käsitlevad selliseid teemasid nagu Läänemere reostus, puuduvad transpordiühendused ja säästev põllumajandus.

Liikmesriigid küll kinnitavad hinnangut, mis komisjon on andnud makropiirkondlikele strateegiatele, ent samas leitakse, et parema juhtimisega on võimalik veelgi rohkem saavutada. Edasiste edusammude suurendamiseks teevad nad ettepaneku vaadata läbi Läänemere ja Doonau piirkonna strateegia juhtimine. Läänemere piirkonna strateegia läbivaatamine on Leedu eesistumise ajal oluline teema ja sellega tehakse algust sel nädalal toimuval foorumil. Tulemused esitatakse järgmise aasta lõpuks.

Samuti arutavad kokkutulnud, kuidas tagada strateegia kindel rakendamine 2014.–2020. aasta programmiperioodil ja vahendite olemasolu tulevaste projektide jaoks.

Enne üritust märkis volinik Hahn selle kohta järgmist: „Läänemere makropiirkond ja seda hõlmav koostööstrateegia on olnud teerajajaks Euroopas ning pakuvad laialdast huvi nii Euroopas kui ka mujal. Juba praegu on tänu riikide ja piirkondade koostööle palju ära tehtud ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning lahenduste leidmisel. Seda kõike ei ole nii lihtne saavutada riigi ega kohaliku omavalitsuse tasandil.

Kuid koostööd on vaja hoogustada. On aeg, et Läänemere strateegias osalevad riigid haaraksid ohjad enda kätte ja looksid piirkonna arengu suunamiseks vajalikud vahendid, kasutades selleks ära juba olemas olevaid Euroopa fonde ning riiklikke, piirkondlikke ja eravahendeid. "

Üritust korraldavad ühiselt Euroopa Komisjon ja Leedu kui eesistujariik ning neid abistavad Läänemeremaade Nõukogu sekretariaat ja Turus tegutsev koostöökeskus INTERACT. Osalema oodatakse üle 700 inimese kõikidest Läänemere-äärsetest riikidest. Esindatud on valitsusasutused, ettevõtjad, kodanikeühendused ja piirkondlikud organisatsioonid.

Taustteave

Läänemere piirkonna strateegia kiideti heaks Euroopa Ülemkogul 2009. aastal. Selle eesmärk on tagada piirkonna selliste probleemide terviklik käsitlemine, mida üksi on keeruline lahendada. Selles makropiirkonnas, kuhu kuulub ELi kaheksa riiki (Rootsi, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu ja Poola), elab umbes 85 miljonit inimest ehk 17% ELi elanikkonnast. Piirkondlikku tegevusse on kaasatud ka Venemaa ja Norra, kes samuti osalevad piirkonnale omaste küsimuste lahendamises.

Eelmisel kuul arutasid ka Doonau piirkonna strateegiaga hõlmatud riigid eelseisvat piirkonna juhtimise läbivaatamist, mida hakkab juhatama Austria.

Järgmisel aastal esitab komisjon Euroopa Ülemkogu palvel ettepanekud luua Aadria ja Joonia mere makropiirkond, mis ühendaks ELi nelja liikmesriiki ja nelja ELi-välist riiki. 

Läänemere piirkonna strateegia projektide näited

CHEMSEA (keemiarelva otsimine ja hindamine) – eesmärk on hinnata uputatud keemiarelvast tulenevaid keskkonnariske, ajakohastades kaarte Gotlandi süviku ja merepõhja uputatud laskemoona kohta, hinnates riske seoses merepõhja elustiku ja kaladega ning selgitada välja saaste levikuala. Teine oluline ülesanne on luua keemiarelva matmiskohtade haldamise vahendid ning ajakohastada ja ühtlustada riikide sellekohaseid juhiseid ja eeskirju. Projekti juht: Poola teaduste akadeemia okeanoloogia instituut Sopotis; projekti on kaasatud kümme asutust Soomest, Saksamaalt, Leedust, Poolast ja Rootsist. Tähtaeg: juuni 2014.

BSR Stars – eesmärk on suurendada piirkonna konkurentsivõimet ja hoogustada majanduskasvu, soodustades teadusuuringute ja innovatsiooni alast piiriülest koostööd, et lahendada ühiseid tervishoiu-, energeetika- ja transpordiprobleeme. Projekti juhivad Rootsi innovatsioonikeskus VINNOVA ja Leedu majandusministeerium.

Baltic Deal – kõiki piirkonna põllumehi toetav projekt, mille eesmärk on tootmist ja konkurentsivõimet säilitades vähendada toitainete kadu. Projekti juhivad Rootsi põllumajandustootjate liit ja Läti maaelu nõuande- ja koolituskeskus.

Tõhus, turvaline ja säästev mereliiklus (EfficienSea)” – projekti abil püütakse muuta Läänemere piirkond juhtivaks e-navigatsiooni valdkonnas, töötada välja e-navigatsiooni taristu ja teenused ning katsetada neid ja laialdaselt jagada sellekohaseid häid tavasid. Projekti juhib Taani mereamet.

Lisateave

Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSBSR

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), mobiil +32 4607 66565

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), mobiil +32 4607 93310


Side Bar