Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI ET LT LV PL RU

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. november 2013

Det årlige forum for Østersøområdet: fuld kraft frem for Europas første makroregion

Fire år efter lanceringen af EU's første makroregion mødes repræsentanter for de 8 deltagende EU-lande i Vilnius i dag med Johannes Hahn, kommissær for regionalpolitik, i anledning af det årlige forum for EU-strategien for Østersøområdet. Der vil desuden være repræsentanter for Rusland og Norge.

Deltagerne vil drøfte, hvordan strategien kan fremmes yderligere og bygge videre på det allerede opnåede. Især vil det blive drøftet, hvordan man ved at imødegå regionens miljømæssige udfordringer samtidig kan bidrage til vækst og beskæftigelse.

De positive resultater af strategien for Østersøområdet og den makroregionale tilgang blev for nylig bekræftet af EU-landene på samlingen i Rådet (almindelige anliggender) i Bruxelles i oktober. Under strategien er der blevet iværksat mere end 100 flagskibsprojekter vedrørende bl.a. forurening i Østersøen, manglende transportforbindelser og bæredygtige landbrugsmetoder.

Medlemsstaterne er imidlertid enige i den konklusion, som Kommissionen kom frem til i sin evaluering af de makroregionale strategier, at der gennem bedre forvaltning kan gøres endnu mere. Medlemsstaterne har anmodet om en gennemgang af, hvordan strategierne for Østersøområdet og Donauområdet forvaltes med henblik på at forbedre deres resultater. Denne gennemgang, som ledes af det litauiske formandskab for Rådet, vil for så vidt angår Østersøområdet blive indledt under denne uges forum og afsluttet inden udgangen af næste år.

Deltagerne i forummet vil desuden drøfte, hvordan man kan sikre, at strategien bliver solidt forankret i EU's program for 2014-2020, så der også er tilstrækkelige midler til finansiering af projekter fremover.

Forud for forummet udtalte kommissær Johannes Hahn: "Strategien for Østersøområdet som Europas første makroregion har været banebrydende for denne slags samarbejde, som er blevet fulgt nøje af andre både inden for og uden for Europa. Vi har allerede opnået meget ved at lande og regioner arbejder sammen om at udpege fælles interesser, udfordringer og løsninger, som ikke kan håndteres alene på nationalt eller regionalt plan."

"Men vi er nødt til at sætte mere fart på vores samarbejde", tilføjede han. Deltagerne i strategien skal nu til at handle mere som kaptajner for strategien og ikke blot som passagerer. Landene og regionerne omkring Østersøen skal udnytte og anvende alle de europæiske midler, der er til rådighed, samt nationale, regionale og private ressourcer for at styre makroregionen i den rigtige retning".

Kommissionen og det litauiske formandskab er værter for begivenheden i samarbejde med Østersørådets sekretariatet og "INTERACT" Point Turku, og der forventes mere end 700 deltagere fra landene omkring Østersøen. Det er repræsentanter for regeringerne, erhvervslivet, civilsamfundet og regionale organisationer.

Baggrund

EU-strategien for Østersøområdet, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i 2009, danner en samlet ramme om flere konkrete udfordringer, som det er vanskeligt for landene at behandle særskilt. Der bor mere end 85 mio. mennesker i denne makroregion (17 % af EU's befolkning) og otte EU-lande (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen og Polen) samt Rusland og Norge har samlet kræfterne for at håndtere de særlige regionale udfordringer.

Forrige måned drøftede medlemmerne af strategien for Donauområdet den forestående gennemgang af forvaltningen, som i denne region varetages af Østrig.

På anmodning fra Det Europæiske Råd vil Kommissionen næste år fremsætte forslag om en strategi for den adriatisk-ioniske makroregion med deltagelse af fire EU-lande og fire ikke-EU-lande. 

Eksempler på projekter under strategien for Østersøområdet:

CHEMSEA – (Chemical Munitions Search & Assessment) har til formål at vurdere miljørisiciene ved dumpet kemisk ammunition ved at ajourføre kortene over de dybe dumpingområder ved Gotland og den ammunition, der er spredt ud over Østersøens havbund, vurdere risikoen for fisk og andre levende organismer på havbunden samt udvikle modeller for spredningen af forurenede sedimenter. En anden omfattende opgave består i at udvikle administrative værktøjer til forvaltning af dumpingområderne og opdatere og sammenskrive nationale vejledninger og forskrifter om dumpet ammunition. Ledes af Oceanologisk institut, PAS, Sopot, Polen, med deltagelse af ti institutioner fra Finland, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige. Frist: juni 2014.

BSR Stars sigter mod at fremme regional vækst og konkurrenceevne gennem udviklingen af tværnationale forbindelser inden for forskning og innovation med henblik på at imødegå fælles udfordringer på sundheds- og energiområdet samt inden for bæredygtig transport. Projektet ledes af VINNOVA (Sverige) og Økonomiministeriet (Litauen).

Baltic Deal arbejder sammen med landbrugere i hele regionen for at hjælpe disse med at begrænse tabet af næringsstoffer i landbruget og fastholde et højt produktionsniveau og konkurrenceevnen. Sammenslutningen af svenske landbrugere leder projektet sammen med Letlands center for landbrugsrådgivning og -uddannelse.

Effektiv, sikker og bæredygtig trafik på havet (EfficienSea) er et projekt, som gør Østersøområdet til en foregangsregion for e-navigation, udvikling og afprøvning af e-navigationsinfrastruktur og -tjenester samt omfattende udveksling af god praksis. Søfartsstyrelsen i Danmark leder projektet.

Yderligere oplysninger

EU-strategien for Østersøområdet

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSBSR


Side Bar