Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 november 2013

EU:s regioner uppmanas att agera för att främja innovation för tillväxt

Idag på en konferens i Bryssel om regionerna som drivkrafter för ökad tillväxt genom smart specialisering understryker EU:s kommissionär för regionalpolitik Johannes Hahn vikten av att förbättra konkurrenskraften i EU:s regioner genom EU-investeringar och målinriktad planering. Kommissionär Hahn talar om regionerna som motorer för ny tillväxt genom smart specialisering, där han uppmanar regionerna att identifiera sina viktigaste tillgångar och koncentrera resurserna dit i syfte att öka sina konkurrensfördelar. Vid denna högnivåkonferens, som anordnas av kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik tillsammans med regionen Flandern, granskas hur strategierna för s.k. smart specialisering fortskrider i EU:s länder och regioner. De är viktiga delar av EU:s nya sammanhållningspolitik samt en förutsättning för utnyttjandet av de investeringar som görs via Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– EU:s regioner måste snabbt bli bättre på innovation. Det är nödvändigt att identifiera, bygga vidare på och utnyttja regionala fördelar som leder till smartare och mer riktade investeringar med ett ökat mervärde och en större verkan. På så sätt kommer vi att kunna göra mer med mindre resurser och samtidigt aktivera innovationspotentialen i alla EU:s regioner, framhöll Johannes Hahn inför konferensen.

Strategier för smart specialisering bör utformas i samarbete med den privata sektorn, forskare och de innovativa branscherna. Det är först då vi kan tillgodose behoven i den reala ekonomin och hos de företag och människor som driver ekonomin. De befintliga strategierna, t.ex. för blå tillväxt på Kanarieöarna, innovationsstrategin för hälso- och sjukvården i Flandern eller moderniseringen av den italienska skoindustrin i regionen Marche i Italien är framgångsrika exempel på regioner som går samman med olika parter för att främja gemensam tillväxt och innovationsmål.

– Genom samarbete och intelligent utnyttjande av våra komplementära tillgångar måste vi maximera vår industriella tillväxtpotential. Den ambitionen bör delas av politiker i alla regioner i strävan att behålla och förstärka industrin. Jag är därför fast övertygad om att det initiativ för tillväxt genom smart specialisering (Vanguard Initiative for growth by smart specialization) som idag lanseras av tio ledande europeiska industriregioner kommer att tillföra ett mervärde. Med det här initiativet understryker vi att regionerna måste ta ansvar för att utforma och stärka den europeiska politiken, säger Flanderns ministerpresident Kris Peeters.

Debatten infaller vid en avgörande tidpunkt då förslagen till den nya sammanhållningspolitiken för 2014–2020 håller på att antas. Det viktigaste i den nya sammanhållningspolitiken är att det införs villkor som ska vara uppfyllda innan medel kan användas. Ett av dessa villkor är utformning av en tydlig och detaljerad strategi för smart specialisering för forskning och innovation. Detta bör vara vägledande för hur investeringar används under de kommande sju åren och säkerställa att tydliga mål sätts upp.

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy kommer att hålla huvudanförandet vid konferensen. Utöver kommissionär Hahn kommer också Danuta Hübner, ordförande i Europaparlamentets utskott för regional utveckling, och Kris Peeters, Flanderns ministerpresident, att tala på konferensen. Sammankomsten riktar sig främst till beslutsfattare och forskare och till industrisektorn på områdena forskning, innovation och regional utveckling. Tanken är att gränsöverskridande samarbete och synergieffekter mellan befintliga strategier ska utforskas.

Kommissionen framhåller också att medlen från EU:s sammanhållningspolitik och EU:s forskningsfinansiering ska komplettera annan finansiering i syfte att främja innovation i regionerna. Det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 kommer att stödja samarbete mellan nya och avancerade institutioner, samarbete för upprättande av kompetenscentrum samt personalutbyten, expertrådgivning och expertstöd, liksom de nya forskartjänsterna inom det europeiska forskningsområdet, de s.k. ERA Chairs, för att locka framstående forskare.

Bakgrund

Strategier för smart specialisering syftar till att hjälpa regionerna att utnyttja deras innovationspotential genom att resurserna styrs till ett begränsat antal prioriteringar för smart tillväxt med konkurrensfördelar. Kravet på att utforma en strategi för smart specialisering aviserades under 2010 som en del av flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen i Europa 2020-strategin för tillväxt. Kommissionen inrättade 2011 en plattform för smart specialisering för att stödja de medlemsstater och regioner som vill utforma sina strategier för smart specialisering (RIS3). Den har för närvarande 140 registrerade regioner från 13 medlemsstater.

Viktiga aspekter av strategier för smart specialisering

De utformas genom en strukturerad entreprenörsprocess med aktivt deltagande av näringslivet, forskning, utbildning, innovativa branscher och relevanta offentliga aktörer.

De ska ge hävstångseffekter avseende EU-medel och offentliga medel på nationell, regional och lokal nivå samt investeringar inom den privata sektorn.

De ska göra det möjligt för alla regioner att ta en plats i den globala kunskapsekonomin.

De ska vara utåtriktade och uppmuntra till internationalisering.

De ska skapa synergieffekter mellan olika politikområden och finansieringsinstrument, särskilt Horisont 2020.

Videoklipp med exempel på strategier för smart specialisering:

Flaris – byggande av innovativa flygplan i Nedre Schlesien i Polen.

Innovation inom hälso- och sjukvården i regionen Flandern i Belgien.

Utnyttjande av avancerade tillverkningsprocesser för att modernisera den italienska skoindustrin i regionen Marche i Italien.

Plocan – fokus på blå tillväxt på Kanarieöarna.

Läs mer

Konferensprogram

Plattformen för smart specialisering

Videoklipp med exempel på strategier för smart specialisering:

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 22966565, mobil +32 460766565

Annemarie Huber +32 22993310, mobil +32 460793310


Side Bar