Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. novembra 2013

Inovacijski potencial in gospodarska rast: poziv Komisarja Hahna regijam EU

Johannes Hahn, komisar EU za regionalno politiko, je danes izpostavil pomen usmerjenega načrtovanja in naložb EU za izboljšanje konkurenčnosti regij po vsej Uniji. V svojem govoru „Regije kot motor rasti s pametno specializacijo“ na današnji konferenci v Bruslju je komisar Hahn odločno pozval regije, naj prepoznajo svoje ključne prednosti in vanje vložijo sredstva za izboljšanje svoje konkurenčne prednosti. Dogodek na visoki ravni, ki sta ga organizirala Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko ter belgijska regija Flandrija, se osredotoča na napredek t.i. strategij „pametne specializacije“ v evropskih državah in regijah. Tovrstna specializacija je temeljni del nove kohezijske politike EU kot tudi predpogoj za investicije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pred srečanjem je komisar Hahn dejal: „Evropske regije morajo nujno doseči višji nivo inovacij. Za uresničevanje pametnejših in bolj usmerjenih naložb z dodano vrednostjo ter večjim učinkom je nujno prepoznavanje, razvoj in izkoriščanje regionalnih prednosti. Na ta način bomo lahko dosegli več z manj sredstvi in aktivirali inovacijski potencial vsake regije v Evropi.“

Dodal je še: „Strategije pametne specializacije bi morali razvijati v sodelovanju z zasebnim sektorjem, raziskovalci in inovacijsko skupnostjo. Samo na ta način se bomo lahko uspešno odzvali na potrebe realnega gospodarstva, podjetij in ljudi, ki jih vodijo. Obstoječe strategije, kot so osredotočenje na „modro rast“ na Kanarskih otoki, strategija za inovacije v zdravstvenem varstvu v Flandriji ali posodobitev obutvene industrije v italijanski regiji Marche, so uspešni primeri sodelovanja med regijami in različnimi interesnimi skupinami za doseganje skupnih ciljev glede rasti in inovacij.

Kris Peeters, ministrski predsednik flamske vlade, je dejal: „S sodelovanjem in pametno porabo svojih komplementarnih sredstev moramo povečati svoj potencial za industrijsko rast. Ta ambicija mora biti skupna vsem političnim voditeljem v vseh regijah, če želijo obdržati in okrepiti svojo industrijo. Zato trdno verjamem v veliko dodano vrednost „Vanguard pobude za rast preko pametne specializacije“, ki jo je danes začelo deset vodilnih evropskih industrijskih regij. S to pobudo smo poudarili, da morajo regije prevzeti odgovornost pri oblikovanju in krepitvi evropske politike.“

Razprava poteka v ključnem trenutku, saj so predlogi za novo kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020 v sklepni fazi. Za novo prenovljeno politiko je ključna uvedba pogojev, ki morajo biti izpolnjeni pred porabo sredstev. Eden od teh pogojev je oblikovanje jasne in pazljivo načrtovane „strategije pametne specializacije“ za raziskave in inovacije. Ta bi morala vsebovati načrt za porabo sredstev v prihodnjih sedmih letih in zagotoviti oblikovanje jasnih ciljev na kraju samem.

Predsednik Evropskega sveta, Herman Van Rompuy, bo osrednji govorec na konferenci. Poleg komisarja Hahna bosta udeležence konference nagovorila tudi Danuta Hübner, predsednica Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj in Kris Peeters, ministrski predsednik flamske vlade. Konferenca je namenjena predvsem oblikovalcem politik, raziskovalcem in industrijskemu sektorju na področju raziskav, inovacij in regionalnega razvoja. Namen dogodka je iskanje čezmejnega sodelovanja in sinergij med obstoječimi strategijami.

Komisija pri spodbujanju inovacij v regijah prav tako poudarja komplementarnost financiranja iz naslova kohezijske politike in iz sredstev EU za raziskave. Novi program za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, bo poleg ustanavljanja profesorskih mest v ERA podpiral tudi izmenjave zaposlenih, strokovno svetovanje in pomoč ter tesno sodelovanje novih in uveljavljenih ustanov, ki bodo združile moči pri ustvarjanju centrov odličnosti.

Ozadje

Strategije pametne specializacije so usmerjene v pomoč regijam pri celostnem izkoriščanju njihovega inovacijskega potenciala z vlaganjem sredstev v omejeno število prioritetnih področij pametne rasti s konkurenčno prednostjo. Zaveza za razvoj strategij pametne specializacije je bila objavljena v letu 2010 kot del pobude „Unija inovacij“ v agendi za rast Evropa 2020. Komisija je leta 2011 ustanovila Platformo pametne specializacije za podporo državam članicam in regijam, ki oblikujejo lastne strategije pametne specializacije (RIS3). Platforma trenutno šteje 140 prijavljenih regij iz 13 držav članic.

Ključni vidiki strategije pametne specializacije:

izhaja iz procesa „podjetniškega odkrivanja“ in na strukturiran način aktivno vključuje podjetja, raziskovalce, izobraževalne ustanove in relevantne javne akterje,

mobilizira sredstva EU, državna, regionalna in lokalna javna sredstva ter naložbe iz zasebnega sektorja,

vsem regijam omogoča vstop v v svetovno gospodarstvo znanja,

je usmerjena navzven in spodbuja internacionalizacijo,

gradi sinergije med različnimi politikami in instrumenti financiranja, še posebej. Obzorje 2020.

Primeri strategij pametne specializacije (video):

Flaris — proizvodnja inovativnih zrakoplovov v Spodnji Šleziji na Poljskem

inovacije zdravstvenega varstva v belgijski regiji Flandriji

uporaba naprednih načinov proizvodnje za posodobitev obutvene industrije v italijanski regiji Marche

Plocan — osredotočenost na modro rast na Kanarskih otokih

Dodatne informacije

Program konference

Platforma pametne specializacije

Primeri strategij pametne specializacije (video)

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontakti:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), mobilni telefon (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), mobilni telefon (+32 4607 93310)


Side Bar