Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. novembra 2013

Mobilizácia inovačného potenciálu pre rast: komisár Hahn vyzýva regióny EÚ, aby konali

Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku dnes podčiarkol zlepšenie konkurencieschopnosti regiónov EÚ prostredníctvom investícií EÚ a cieleného plánovania. Vo svojom prejave na dnešnej konferencii pod názvom „Regióny, motory nového rastu vďaka inteligentnej špecializácii“ v Bruseli komisár Hahn apeluje na regióny, aby určili svoje kľúčové prednosti a sústredili na ne zdroje, čím zlepšia svoju konkurenčnú výhodu. Toto podujatie na vysokej úrovni, ktoré zorganizovalo Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku a región Flámsko, vyhodnocuje, ako sa tieto tzv. stratégie „inteligentnej špecializácie“ v krajinách a regiónoch Európy vyvíjajú. Sú kľúčovým prvkom novej politiky súdržnosti EÚ, ako aj predpokladom využitia investícii v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ešte pred samotným zasadnutím komisár Hahn uviedol: „Európske regióny sa nutne potrebujú posunúť na rebríčku inovácií smerom nahor. Na inteligentnejšie a cielenejšie investície s vyššou pridanou hodnotou a väčším vplyvom je potrebné určiť, rozvíjať a využívať silné stránky jednotlivých regiónov. Tak dokážeme urobiť viac za menej a aktivovať inovačný potenciál každého regiónu Európy.“

Dodal: „Stratégie inteligentnej špecializácie by sa mali rozvíjať popri súkromnom sektore, vedeckých pracovníkoch a inovačnom spoločenstve. Len vtedy môžeme naplniť potreby reálnej ekonomiky, podnikov a ľudí, ktorí ich vedú. Existujúce stratégie, ako napr. zameranie sa na modrý rast na Kanárskych ostrovoch, inovačná stratégia v oblasti zdravotnej starostlivosti vo Flámsku alebo modernizácia talianskeho obuvníckeho priemyslu v talianskom regióne Marche, sú úspešnými príkladmi regiónov, ktoré spolupracujú s rôznymi zainteresovanými stranami v záujme dosiahnutia spoločných cieľov rastu a inovácií.

Kris Peeters, predseda vlády Flámska, v tejto súvislosti uviedol: „Prostredníctvom spolupráce a inteligentného využívania našich vzájomne sa dopĺňajúcich predností musíme náš potenciál priemyselného rastu zvýšiť na maximum. Túto ambíciu by si mali spoločne osvojiť politickí lídri všetkých regiónov, ktorí majú záujem udržať a posilniť svoj priemysel. Preto pevne verím v obrovskú pridanú hodnotu „prieskumnej iniciatívy pre rast prostredníctvom inteligentnej špecializácie“, ktorú dnes spustilo 10 popredných európskych priemyselných regiónov. Touto iniciatívou zdôrazňujeme, že regióny musia prebrať zodpovednosť za formovanie a posilňovanie európskej politiky.“

Diskusia prichádza v rozhodujúcom momente, keď sú návrhy novej politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 v konečnom štádiu. Kľúčovým prvkom v tejto novej reformovanej politike je zavedenie podmienok, ktoré by sa mali splniť predtým, ako sa fondy môžu začať využívať. Jednou z nich je vytvorenie jasnej a starostlivo navrhnutej „stratégie inteligentnej špecializácie“ pre výskum a inovácie. Táto stratégia by mala riadiť spôsob využívania investícií počas nasledujúcich 7 rokov a zabezpečiť plnenie jasných cieľov priamo na mieste.

Hlavný prejav na tomto podujatí bude mať predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Okrem Komisára Hahna na konferencii vystúpi aj Danuta Hübnerová, predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, a Kris Peeters, predseda vlády Flámska. Cieľom tohto zhromaždenia je osloviť hlavne tvorcov politík, výskumných pracovníkov a priemyselné odvetvie v oblasti výskumu, inovácií a regionálneho rozvoja, aby sa preskúmali možnosti cezhraničnej spolupráce a súčinností medzi existuijúcimi stratégiami.

Komisia takisto podčiarkuje komplementárnosť financovania politiky súdržnosti a prostriedkov EÚ určených na výskum pri podpore inovácii v regiónoch. Nový program pre výskum a inováciu Horizont 2020 podporí partnerské projekty (twinning) novovznikajúcich a vyspelých inštitúcií, spájanie sa s cieľom vytvárať centrá excelentnosti, výmenu pracovníkov a odborné poradenstvo a pomoc, ako aj nové „katedry európskeho výskumného priestoru“, ktoré majú prilákať vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

Súvislosti

Cieľom stratégií inteligentnej špecializácie je pomôcť regiónom naplno využívať svoj inovačný potenciál tak, že zamerajú zdroje na obmedzený počet priorít inteligentného rastu s konkurenčnou výhodou. Povinnosť vytvoriť stratégiu inteligentnej špecializácie bola oznámená v roku 2010 ako súčasť hlavnej iniciatívy „Inovácia v Únii“ v rámci stratégie Európa 2020 pre rast. Komisia zriadila v roku 2011 platformu inteligentnej špecializácie s cieľom poskytnúť podporu členským štátom a regiónom, ktoré rozvíjajú stratégiu inteligentnej špecializácie (RIS3). Táto platforma v súčasnosti zahŕňa 140 registrovaných regiónov z 13 členských štátov.

Kľúčové aspekty stratégie inteligentnej špecializácie:

je vypracovaná pomocou procesu „podnikateľského objavovania“, do ktorého sú štruktúrovaným spôsobom aktívne zapojené podniky, odvetvie výskumu, vzdelávania, inovačné spoločenstvo a príslušné verejné subjekty,

využíva zdroje EÚ, vnútroštátne, regionálne a miestne verejné zdroje, ako aj investície súkromného sektora,

umožňuje všetkým regiónom získať pozíciu v globálnej znalostnej ekonomike,

je orientovaná smerom von a podporuje internacionalizáciu,

vytvára súčinnosti medzi rôznymi politikami a finančnými nástrojmi, najmä v rámci iniciatívy Horizont 2020

Videá s príkladmi stratégií inteligentnej špecializácie:

Flaris - tvorba inovačných lietadiel v dolnom Sliezsku v Poľsku

inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti v regióne Flámsko v Belgicku

používanie vyspelých výrobných postupov na modernizáciu talianskeho obuvníckeho priemyslu v regióne Marche v Taliansku

Plocan - zameranie sa na modrý rast na Kanárskych ostrovoch

Ďalšie informácie

Program konferencie

Platforma inteligentnej špecializácie

Videá s príkladmi stratégií inteligentnej špecializácie

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2 296 6565), Mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 3310), Mob (+32 4607 93310)


Side Bar