Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. novembrī

Komisārs J. Hāns aicina ES reģionus mobilizēt inovācijas potenciālu izaugsmei

Reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns šodien uzsver, ka ES reģionu konkurētspēja uzlabojama, izmantojot ES ieguldījumus un mērķtiecīgu plānošanu. Uzrunājot auditoriju šodienas konferencē “Reģioni kā jaunas izaugsmes virzītājspēks, pateicoties pārdomātai specializācijai” Briselē, komisārs J. Hāns aicina reģionus apzināt galvenās priekšrocības un, koncentrējot resursus uz tām, uzlabot konkurētspēju. Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta un Flandrijas reģiona rīkotajā augsta līmeņa pasākumā izvērtē, kā šīs tā sauktās “pārdomātas specializācijas” stratēģijas tiek īstenotas visās Eiropas valstīs un reģionos. Tās ir jaunās ES kohēzijas politikas pamatelements, kā arī priekšnoteikums ieguldījumiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu.

Komisārs J. Hāns pirms konferences izteicās šādi: “Eiropas reģioniem steidzami vairāk jāpievēršas inovācijai. Ir svarīgi, lai tiktu definētas, nostiprinātas un izmantotas reģionālās priekšrocības un līdz ar to tiktu veikti viedāki un mērķtiecīgi ieguldījumi — ieguldījumi ar lielāku pievienoto vērtību un ietekmi. Līdz ar to varēsim mazākiem līdzekļiem paveikt vairāk un izmantot katra Eiropas reģiona inovācijas potenciālu.”

Viņš piebilda: “Pārdomātas specializācijas stratēģijas izstrādājamas, sadarbojoties ar privāto sektoru, zinātniekiem un inovācijas kopienu. Tikai tad varēsim apmierināt reālās ekonomikas, ekonomiku sekmējošo uzņēmumu un cilvēku vajadzības. Pašreiz īstenotās stratēģijas, piemēram, zilā izaugsme Kanāriju salās, veselības aprūpes jauninājumu ieviešana Flandrijā vai Itālijas apavu rūpniecības modernizācija Markes reģionā Itālijā, ir piemēri, kad reģioni sekmīgi apvienojušies ar dažādām ieinteresētajām personām, lai veicinātu kopīgu izaugsmi un sasniegtu inovācijas mērķus.”

Flandrijas valdības ministru prezidents Kriss Peters: "Mums, sadarbojoties un pārdomāti izmantojot savstarpēji papildinošās priekšrocības, maksimāli jāizmanto mūsu rūpnieciskās izaugsmes potenciāls. Ir svarīgi, lai šādi motivēti būtu visi reģionu politiskie līderi, kuri vēlas saglabāt un nostiprināt savas rūpniecības nozares. Tāpēc esmu pārliecināts par būtisko pievienoto vērtību, kuru nodrošinās “izaugsmes un pārdomātas specializācijas jaunākā parauginiciatīva” , kuru šodien sāka desmit vadošie ES rūpnieciskie reģioni. Ar šo iniciatīvu tiek uzsvērts, ka reģioniem ir jāiesaistās ES politikas izstrādē un nostiprināšanā."

Diskusija norisinās izšķirošā laikā, jo priekšlikumi attiecībā uz jauno kohēzijas politiku 2014.–2020. gadam ir sasnieguši procesa beigu posmu. Jaunās reformu politikas stūrakmens ir jauni saistoši nosacījumi, no kuru izpildes ir atkarīga iespēja izmantot līdzekļus. Viens no tiem ir skaidra un rūpīgi izstrādāta “pārdomātas specializācijas stratēģija” pētniecībai un inovācijai. Tai būtu jānosaka, kā veicami ieguldījumi nākamajos 7 gados un jānodrošina skaidru mērķu sasniegšana uz vietas.

Konferencē ar ievadrunu uzstāsies Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs. Klātesošos tāpat uzrunās komisārs J. Hāns, Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja Danuta Hībnere un Flandrijas ministru prezidents Kriss Peters. Konference, kas pamatā domāta politikas veidotājiem, zinātniekiem un ar pētniecību, inovāciju un reģionālo attīstību tieši saistītām rūpniecības nozarēm, rīkota ar mērķi aplūkot jautājumus par pārrobežu sadarbību un pašreizējo stratēģiju sinerģiju.

Komisija arī uzsver, ka inovācijas veicināšanai reģionos paredzētais kohēzijas politikas finansējums un ES pētniecības finansējums ir savstarpēji papildinoši. Lai piesaistītu izcilus zinātniekus, jaunā pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis 2020” atbalstīs jaunu un progresīvu iestāžu mērķsadarbību, projektus, kuru mērķis ir izveidot izcilības centrus, personāla apmaiņu un ekspertu konsultācijas un palīdzību, kā arī jaunās programmas “ERA-CHAIRS” (European Research Area Chairs) pasākumus.

Vispārīga informācija

Pārdomātas specializācijas stratēģiju mērķis ir palīdzēt reģioniem pilnībā izmantot savu inovācijas potenciālu, resursus koncentrējot uz dažām gudras izaugsmes prioritātēm, kas veicina konkurētspēju. Pienākumu izstrādāt pārdomātas specializācijas stratēģiju izziņoja 2010. gadā atbilstīgi izaugsmes programmas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvai “Inovācijas Savienība”. Komisija 2011. gadā izveidoja pārdomātas specializācijas platformu, lai palīdzētu dalībvalstīm un reģioniem, kas izstrādā savu pārdomātas specializācijas stratēģiju (RIS3). Pašlaik tajā ir reģistrēti 140 reģioni no 13 dalībvalstīm.

Galvenie pārdomātas specializācijas stratēģiju aspekti

Tā izstrādāta ar “uzņēmējdarbību saistītu atklājumu” procesā, aktīvi un strukturēti iesaistot uzņēmumus, pētniecības, izglītības sektorus, inovācijas aprindas un attiecīgās valsts sektora personas;

tā mobilizē vietējus, reģionālus, valsts un ES līmeņa resursus, kā arī privātā sektora ieguldījumus;

tā ļauj visiem reģioniem pozicionēties globālajā zināšanu ekonomikā;

tā ir vērsta uz āru un veicina internacionalizāciju;

tā rada sinerģiju starp dažādām darbības jomām un dažādiem finanšu instrumentiem, jo īpaši programmu “Apvārsnis 2020”.

Videomateriāli, kas ilustrē pārdomātas specializācijas stratēģijas:

Flaris — inovatīvu lidaparātu būve Lejassilēzijas reģionā Polijā;

veselības aprūpes jauninājumi Flandrijas reģionā Beļģijā;

progresīvu ražošanas metožu izmantojums, lai modernizētu Itālijas apavu rūpniecību Markes reģionā Itālijā;

Plocan — zilā nozaru izaugsme Kanāriju salās.

Papildu informācija

Konferences programma

Pārdomātas specializācijas platforma

Videomateriāli, kas ilustrē pārdomātas specializācijas stratēģijas:

Twitter @EU_Regional @JHahnEU


Side Bar