Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 8 d.

Komisijos narys J. Hahnas ragina ES regionus veikti: gebėjimas pasinaudoti inovacijų teikiamomis galimybėmis yra būtina ekonomikos augimo sąlyga

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas šiandien pabrėžė, kad itin svarbu padidinti ES regionų konkurencingumą panaudojant ES investicijas ir tikslinį planavimą. Šiandien Briuselyje vykstančioje konferencijoje „Naujo augimo varomoji jėga – pažangiosios specializacijos regionai“ Komisijos narys J. Hahnas paragino regionus nustatyti pagrindines savo stiprybes ir išteklius skirti joms, kad išaugtų regionų konkurencinis pranašumas. Regioninės politikos ir miestų generalinio direktorato ir Flandrijos regiono organizuotame aukšto lygio renginyje įvertinta, kaip Europos valstybėms ir regionams sekasi diegti vadinamąsias pažangiosios specializacijos strategijas. Būtent pažangioji specializacija yra pagrindinis naujosios ES sanglaudos politikos elementas ir išankstinė sąlyga norint panaudoti Europos regioninės plėtros fondo lėšas.

Europos Komisijos narys J. Hahnas prieš susitikimą sakė: „Europos regionai turi skubiai išmokti geriau naudotis inovacijomis. Nustatyti, plėtoti ir išnaudoti regiono stiprybes yra būtina siekiant kryptingesnių ir labiau atsiperkančių investicijų, kurios turėtų didesnę pridėtinę vertę ir poveikį. Šitaip galėsime su mažiau padaryti daugiau ir pažadinti kiekvieno Europos regiono potencialą, glūdintį inovacijose.“

Jis pridūrė: „Pažangiosios specializacijos strategijas reikėtų plėtoti kartu su privačiuoju sektoriumi, mokslininkais ir inovacijų bendruomene. Tik taip galėsime patenkinti realiosios ekonomikos, įmonių ir žmonių poreikius. Tokios strategijos kaip mėlynojo augimo skatinimas Kanarų salose, sveikatos apsaugos inovacijų strategija Flandrijoje arba itališkos avalynės pramonės modernizacija Markės regione Italijoje yra sėkmingi pavyzdžiai, kai regionai ir įvairūs suinteresuotieji subjektai susivienijo, kad įgyvendintų bendrus augimo ir inovacijų tikslus.“

Flandrijos Vyriausybės ministras pirmininkas Krisas Peetersas sakė: „Bendradarbiaudami ir sumaniai pasitelkdami papildomus išteklius, turime kuo labiau padidinti pramonės augimo potencialą. Toks turėtų būti visų regionų politinių lyderių tikslas, nes tai padėtų išlaikyti ir sustiprinti jų pramonę. Esu visiškai tikras, kad nauja pažangiosios specializacijos iniciatyva augimui skatinti, kurią šiandien pradeda 10 pagrindinių Europos pramonės regionų, atneš didelę pridėtinę vertę. Palaikydami šią iniciatyvą, pabrėžiame, kad regionai turi prisiimti atsakomybę Europos politikos formavimo ir stiprinimo procesuose.“

Šios diskusijos labai svarbios, nes jau baigiami rengti pasiūlymai dėl naujos 2014–2020 m. sanglaudos politikos. Pagrindinė šios pertvarkytos politikos naujovė – nustatytos sąlygos, kurias reikės atitikti prieš panaudojant lėšas. Viena iš sąlygų – aiškiai ir kruopščiai suformuluota mokslinių tyrimų ir inovacijų srities pažangiosios specializacijos strategija. Ateinančius septynerius metus investicijos turėtų būti grindžiamos šia strategija, kad regionuose būtų siekiama konkrečių tikslų.

Renginyje pagrindinį pranešimą skaitys Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Hermanas Van Rompuy. Be Europos Komisijos nario J. Hahno, konferencijoje taip pat pasisakys Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto pirmininkė Danuta Hübner ir Flandrijos Vyriausybės ministras pirmininkas Krisas Peetersas. Pagrindinis konferencijos tikslas – suburti politikos kūrėjus, mokslininkus ir pramonės sektoriaus atstovus, dirbančius mokslinių tyrimų, inovacijų ir regionų plėtros srityse, ir kartu apsvarstyti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes ir esamų strategijų sąsajas.

Komisija taip pat pabrėžia, kad siekiant paskatinti inovacijas regionuose Sanglaudos politikos finansavimas ir ES mokslinių tyrimų finansavimas turėtų papildyti vienas kitą. Nauja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ rems naujų ir pažengusių institucijų bendradarbiavimą, bendrus veiksmus, kad būtų sukurti kompetencijos centrai, darbuotojų mainus, ekspertų konsultacijas ir pagalbą, taip pat teiks paramą naujai Europos mokslinių tyrimų erdvės programai, kuria bus siekiama pritraukti aukšto lygio mokslininkų.

Pagrindiniai faktai

Pažangiosios specializacijos strategijų tikslas – padėti regionams maksimaliai išnaudoti inovacijų potencialą sutelkiant išteklius į kelias pažangaus augimo prioritetines sritis, turinčias konkurencinį pranašumą. Įsipareigojimas sukurti pažangiosios specializacijos strategiją paskelbtas 2010 m., vykdant strategijos „Europa 2020“ augimo darbotvarkės pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“. 2011 m. Komisija sukūrė Pažangiosios specializacijos platformą, kad paremtų valstybes nares ir regionus, plėtojančius mokslinių tyrimų ir inovacijų srities pažangiosios specializacijos strategijas. Šioje platformoje jau užsiregistravo 140 regionų iš 13 valstybių narių.

Pagrindiniai pažangiosios specializacijos strategijos aspektai:

į verslumo galimybių atradimo procesą aktyviai ir struktūrizuotai įtraukia verslo, mokslinių tyrimų, švietimo, inovacijų bendruomenių atstovus ir kitus suinteresuotuosius subjektus;

skatina ES, nacionalinį, regioninį ir vietos valdžios institucijų finansavimą ir privačiojo sektoriaus investicijas;

suteikia galimybę regionams tapti matomiems pasaulio žinių ekonomikoje;

yra orientuota į išorę ir remia internacionalizaciją;

formuoja įvairių politikos krypčių ir finansavimo priemonių, ypač „Horizontas 2020“, sąsajas.

Vaizdo medžiaga apie pažangiosios specializacijos strategijų pavyzdžius:

„Flaris“ – inovatyvūs lėktuvai Žemutinės Silezijos regione Lenkijoje;

sveikatos apsaugos inovacijos Flandrijos regione Belgijoje;

itališkos avalynės pramonės modernizacija panaudojus pažangias gamybos technologijas Markės regione Italijoje;

„Plocan“ – mėlynojo augimo skatinimas Kanarų salose.

Daugiau informacijos

Konferencijos programa

Pažangiosios specializacijos platforma

Vaizdo medžiaga apie pažangiosios specializacijos strategijų pavyzdžius

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. +32 2 296 65 65, mob. tel. +32 4607 66565

Annemarie Huber, tel. +32 2 299 33 10, mob. tel. +32 4607 93310


Side Bar