Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8.11.2013

Komissaari Hahn kehottaa alueita hyödyntämään innovointipotentiaalia kasvun edistämiseksi

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn nostaa tänään esiin EU:n alueiden kilpailukyvyn parantamisen EU:n investointien ja kohdennetun suunnittelun avulla. Komissaari Hahn puhuu tänään Brysselissä Regions as motors of new growth through smart specialisation -konferenssissa, jossa hän kehottaa alueita selvittämään keskeiset vahvuutensa ja keskittämään voimavaransa niihin parantaakseen kilpailuetuaan. Tämän korkean tason tapaamisen järjestää komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja Flanderin alue. Tarkoituksena on tarkastella, miten nämä niin kutsutut ”älykkään erikoistumisen” strategiat ovat edenneet Euroopan eri maissa ja alueilla. Nämä strategiat ovat keskeinen tekijä EU:n uudessa koheesiopolitiikassa ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) investointien saannin edellytys.

Ennen konferenssia pitämässään puheessa komissaari Hahn totesi seuraavaa: ”Euroopan alueiden on nopeasti kiivettävä ylös innovoinnin portaita. Paremmin suunnatut investoinnit, joista saadaan enemmän lisäarvoa ja joilla on suurempi vaikutus, edellyttävät alueellisten vahvuuksien tunnistamista, kehittämistä ja hyödyntämistä. Näin saamme enemmän aikaan vähemmällä ja hyödynnämme innovaatiopotentiaalin kaikilla Euroopan alueilla.”

Älykkään erikoistumisen strategioita olisi komissaarin mukaan kehitettävä yksityissektorin, tutkijoiden ja innovointiyhteisön kanssa. ”Tämä on ainoa tapa vastata reaalitaloutta pyörittävien yritysten ja asukkaiden tarpeisiin. Olemassa olevat strategiat, kuten keskittyminen siniseen kasvuun Kanariansaarilla, terveydenhuollon innovaatiostrategia Flanderissa tai jalkineteollisuuden nykyaikaistaminen Marchen alueella Italiassa, näyttävät erinomaista esimerkkiä alueista, jotka pyrkivät yhdessä sidosryhmien kanssa edistämään yhteistä kasvua ja innovointitavoitteita.”

Kris Peeters, Flanderin alueen pääministeri puolestaan totesi, että meidän on maksimoitava teollisuuden kasvupotentiaali yhteistyöllä ja toisiaan täydentävien resurssien järkevällä käytöllä. "Tämän olisi oltava poliittisten johtajien päämäärä kaikilla alueilla, jotka haluavat säilyttää tuotannonalansa ja vahvistaa niitä. Tästä syystä uskon vakaasti Euroopan 10 johtavalla teollisuusalueella tänään käynnistetyn älykkään erikoistumisen Vanguard-kasvualoitteen suureen lisäarvoon. Aloitteella korostetaan sitä, että alueiden on otettava vastuuta eurooppalaisen politiikan muotoilusta ja lujittamisesta.”

Keskustelua käydään ratkaisevalla hetkellä, koska ehdotukset uudesta koheesiopolitiikasta vuosiksi 2014–2020 ovat viimeisessä käsittelyvaiheessa. Keskeistä uudistetussa politiikassa ovat edellytykset, joiden on täytyttävä, ennen kuin varoja voidaan käyttää. Yksi näistä edellytyksistä on selkeä ja tarkkaan suunniteltu älykkään erikoistumisen strategia tutkimusta ja innovointia varten. Sen tarkoitus on ohjata investointien käyttöä seuraavien seitsemän vuoden ajan ja varmistaa, että selkeät tavoitteet saavutetaan käytännössä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy pitää tilaisuudessa pääpuheen. Komissaari Hahnin lisäksi konferenssissa puhuvat Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Danuta Hübner ja Flanderin alueen pääministeri Kris Peeters. Konferenssi on suunnattu pääasiassa poliittisille päättäjille, tutkijoille sekä tutkimuksen, innovoinnin ja aluekehityksen toiminta-aloille. Sen tarkoituksena on tarkastella rajatylittävää yhteistyötä ja synergiaa olemassa olevien strategioiden välillä.

Komissio korostaa myös koheesiopoliittisen rahoituksen ja EU:n tutkimusrahoituksen täydentävyyttä innovoinnin lisäämisessä alueilla. Uudesta tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 ‑puiteohjelmasta tuetaan kehittyvien ja kehittyneiden laitosten välistä yhteistoimintaa (twinning), osaamiskeskusten luomista yhteistyöllä, henkilövaihtoa ja asiantuntijoiden neuvonta- ja avustuspalveluja sekä ERA-professuureja, joilla pyritään houkuttamaan huipputieteilijöitä.

Tausta

Älykkään erikoistumisen strategioiden tarkoituksena on auttaa alueita hyödyntämään täysimääräisesti innovaatiopotentiaalinsa keskittämällä resurssit tiettyihin älykkään kasvun painopisteisiin, joista saadaan kilpailuetuja. Älykkään erikoistumisen strategioiden kehittämisvelvoite otettiin käyttöön Eurooppa 2020 -kasvustrategian Innovaatiounioni-lippulaivahankkeen osana vuonna 2010. Komissio perusti vuonna 2011 älykkään erikoistumisen foorumin, jonka tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille ja alueille tukea älykkään erikoistumisen strategioiden laatimisessa (RIS3). Tällä hetkellä foorumille on rekisteröitynyt 140 aluetta 13 jäsenvaltiosta.

Älykkään erikoistumisen strategian pääkohdat:

Laatimisen olisi tapahduttava ”yrittäjyyttä edistävässä prosessissa”, johon osallistuvat aktiivisesti ja jäsennellysti yritysmaailma sekä tutkimus-, koulutus- ja innovaatioyhteisöt ja asiaan liittyvät julkiset toimijat.

Rahoitus EU:n varoista sekä valtio-, alue- ja paikallistason julkisista varoista ja yksityisen sektorin investoinneista.

Antaa kaikille alueille mahdollisuuden määritellä oma asemansa globaalissa osaamistaloudessa.

On ulospäin suuntautuvaa ja kannustaa kansainvälistymistä.

Hyödyntää synergiaa eri politiikanalojen ja rahoitusvälineiden välillä (etenkin Horisontti 2020).

Esimerkkivideoita älykkään erikoistumisen strategioista:

Flaris – innovatiivisten ilma-alusten kehittäminen Ala-Sleesiassa Puolassa

Terveydenhuollon innovaatiot Flanderin alueella Belgiassa

Kehittyneiden valmistusmenetelmien käyttö Italian jalkineteollisuuden nykyaikaistamiseksi Marchen alueella Italiassa

Plocan – keskittyminen siniseen kasvuun Kanariansaarilla

Lisätietoja

Konferenssin ohjelma

Älykkään erikoistumisen foorumi

Esimerkkivideoita älykkään erikoistumisen strategioista

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), GSM (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), GSM (+32 4607 93310)


Side Bar