Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. november 2013

Innovatsioonipotentsiaali kasutamine majanduskasvu saavutamiseks: volinik Johannes Hahn kutsus ELi piirkondi üles tegutsema

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn rõhutas, et on vaja suurendada ELi piirkondade konkurentsivõimet, kasutades selleks ELi investeeringuid ja sihipärast kavandamist. Volinik Hahn esines täna Brüsselis konverentsil „Arukas spetsialiseerumine muudab ELi piirkonnad majanduskasvu eestvedajaks”. Ta kutsus piirkondi üles oma konkurentsieeliste suurendamiseks leidma oma kõige tähtsamad eelised ja tegema kõik nende arendamiseks. Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning Flandria piirkonna korraldatud kõrgetasemelisel kohtumisel hinnati, kuidas arendatakse Euroopa riikides ja piirkondades aruka spetsialiseerumise strateegiat. Arukas spetsialiseerumine on ELi uue ühtekuuluvuspoliitika tuum ja eeltingimus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist investeeringute saamiseks.

Eelseisvast kohtumisest rääkides ütles volinik Hahn: „Euroopa piirkonnad peavad kiiresti leidma oma innovatsioonitee. On vaja kindlaks teha oma piirkonna kõige tugevamad küljed, neid arendada ja kasutada, et teha arukaid ja sihtotstarbelisi investeeringuid, millel on suur lisaväärtus ja mõju. See võimaldaks meil väiksemate kuludega saavutada paremaid tulemusi ja kasutada ära Euroopa iga piirkonna innovatsioonipotentsiaal.”

Ta lisas: „Aruka spetsialiseerumise strateegiat tuleb arendada erasektori, teadlaste ja innovaatikakogukonna koostöös. Ainult siis vastab meie tegevus reaalmajanduse, ettevõtjate ja edasipüüdlike inimeste vajadustele. Sellekohase strateegia head näited on sinise majanduskasvu edendamine Kanaari saartel, tervishoiu uuendamine Flandrias ja Itaalia kingatööstuse ajakohastamine Marche piirkonnas – need piirkonnad on teinud head koostööd eri sidusrühmadega ühiste majanduskasvu- ja innovatsioonieesmärkide saavutamiseks.”

Flandria peaminister Kris Peeters ütles: „Tööstuse kasvupotentsiaali maksimaalseks suurendamiseks peame toetuma koostööle ja kasutama ka oma muid eeliseid. Tööstuse säilitamiseks ja tugevdamiseks peaksid selle eesmärgi endale seadma kõikide piirkondade poliitilised juhid. Seepärast olen veendunud, et täna Euroopa 10 juhtiva tööstuspiirkonna käivitatud juhtalgatus „Aruka spetsialiseerumise kasutamine majanduskasvu saavutamiseks” annab olulist lisaväärtust. Selle algatusega rõhutame, et piirkonnad peavad võtma vastutuse Euroopa poliitika kujundamise ja tugevdamise eest.”

See arutelu toimub otsustaval ajal, kui ettepanekute esitamine 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika uue raamistiku kohta on jõudnud lõppjärku. Uue poliitika põhielement on see, et rahaliste vahendite saamiseks on vaja täita eeltingimusi. Üks selline tingimus on selge ja läbimõeldud aruka spetsialiseerumise strateegia olemasolu teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas. Strateegias tuleks ette näha investeeringute kasutamine järgmise 7 aasta jooksul ja tagada, et nendega saavutatakse selged eesmärgid.

Konverentsi peaettekande pidas Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy. Lisaks volinik Hahnile võtsid sõna Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni juhataja Danuta Hübner ja Flandria peaminister Kris Peeters. Konverentsi osavõtjad olid eelkõige poliitikakujundajad, teadlased ning teaduse, innovatsiooni ja regionaalarenguga seotud tööstussektorite esindajad; ürituse peaeesmärk oli uurida piiriülese koostöö ja olemasolevate arenduskavade sünergia võimalusi.

Komisjon rõhutab ka, et ühtekuuluvuspoliitika fondide kasutamine ja ELi teadusuuringute rahastamine peavad teineteist eri piirkondade innovatsiooni edendamisel täiendama. Uue teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga Horisont 2020 toetatakse uute ja väljakujunenud teadusasutuste partnerlust, koostööd teaduse tippkeskuste loomisel, töötajate vahetust, erialase nõu ja abi andmist ning Euroopa teadusruumi õppetoole, et koondada tippteadlasi.

Taust

Aruka spetsialiseerumise strateegia eesmärk on aidata igal piirkonnal täielikult kasutada oma konkurentsieeliseid ja innovatsioonipotentsiaali vahendite suunamisega piiratud arvule hästi valitud aruka majanduskasvu prioriteetidele. Aruka spetsialiseerumise strateegia arendamine algas 2010. aastal Euroopa 2020. aasta majanduskasvu tegevuskava juhtalgatusega „Innovaatiline liit”. Aruka spetsialiseerumise strateegiat (RIS3) arendavate liikmesriikide ja piirkondade toetamiseks asutas komisjon 2011 aastal aruka spetsialiseerumise platvormi. Praegu on selles registreeritud 13 liikmesriigi 140 piirkonda.

Aruka spetsialiseerumise strateegia peamised aspektid:

strateegia töötatakse välja ettevõtlusvõimaluste otsingu käigus, millesse struktureeritult kaasatakse ettevõtjad, teadlased, haridustöötajad, innovaatikakogukond ja asjaomased avaliku sektori esindajad

strateegiaga võimendatakse ELi, riigi, piirkonna, ja kohalike avalike rahastamisvahendite kasutamist ja erasektori investeeringuid

strateegia võimaldab igal piirkonnal leida endale koha ülemaailmses teadmistepõhises majanduses

strateegia on suunatud väljapoole ja sellega toetatakse rahvusvahelist koostööd

strateegiaga edendatakse eri poliitikameetmete ja rahastamisvahendite, eelkõige Horisont 2020 sünergiat

Näitlikud videod aruka spetsialiseerumise strateegia kohta:

Flaris - uudsete lennukite ehitamine Poolas Alam-Sileesias

Belgia Flandria piirkonna tervishoiusüsteemi uuendused

Uudse tootmistehnoloogia kasutamine Itaalia kingatööstuse ajakohastamiseks Marche piirkonnas

Plocan - sinine majanduskasv Kanaari saartel

Lisateave

Konverentsi programm

Aruka spetsialiseerumise platvorm

Näitlikud videod aruka spetsialiseerumise strateegia kohta:

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 22966565), mobiiltelefon (+32 460766565)

Shirin Wheeler (+32 22963310), mobiiltelefon (+32 460793310)


Side Bar