Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. listopadu 2013

Inovace pro růst: komisař Hahn vyzývá regiony EU k akci

Johannes Hahn, komisař pro regionální politiku, dnes zdůraznil, že je nutné zlepšit konkurenceschopnost evropských regionů, a sice prostřednictvím investic ze strany EU a cíleného plánování. Ve svém dnešním projevu na konferenci v Bruselu s názvem „Regiony jako motory nového růstu díky inteligentní specializaci“ komisař Hahn naléhavě vyzývá regiony, aby si určily své největší přednosti, soustředily na ně zdroje, a posílily tak svou konkurenční výhodu. Tato akce na vysoké úrovni, kterou uspořádalo Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku spolu s regionem Flandry, mapuje, jak si v jednotlivých evropských zemích a regionech vedou tzv. strategie „inteligentní specializace“. Ty jsou totiž zásadním prvkem nové politiky soudržnosti EU a rovněž předpokladem pro využívání investic z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ještě před začátkem konference komisař Hahn uvedl: „Evropské regiony nutně potřebují zlepšit svou situaci, pokud jde o inovace. Aby bylo možné investovat rozumněji a cíleněji a dosáhnout u investic většího prospěchu a většího účinku, je nutné určit silné stránky jednotlivých regionů, vycházet z nich a využívat je. Tímto způsobem dokážeme více s menšími prostředky a nastartujeme potenciál pro inovace u každého regionu v Evropě.“

Komisař poté dodal: „Je třeba vypracovat strategie inteligentní specializace spolu se soukromým sektorem, výzkumnými pracovníky a inovačním společenstvím. Pouze tak budeme schopni reagovat na potřeby reálné ekonomiky, podniků a všech zapojených lidí. Stávající strategie, například důraz na modrý růst na Kanárských ostrovech, inovační strategie pro zdravotní péči ve Flandrech nebo modernizace italského obuvnického průmyslu v regionu Marche v Itálii, jsou úspěšné příklady toho, jak se zmíněné regiony spojily s různými zúčastněnými stranami, aby podnítily společný růst a dosáhly svých cílů v oblasti inovací.“

Kris Peeters, předseda vlámské vlády, uvedl: „Prostřednictvím spolupráce a inteligentního využívání našich doplňujících se předností musíme maximalizovat své možnosti pro průmyslový růst. O to by měli usilovat političtí představitelé všech regionů ve snaze udržet a posílit svá průmyslová odvětví. Proto pevně věřím ve významný přínos „Pilotní iniciativy pro růst prostřednictvím inteligentní specializace“, kterou dnes zahájilo deset předních evropských průmyslových regionů a která zdůrazňuje, že regiony musí převzít zodpovědnost za utváření a posílení evropských politik.“

Tato diskuse přichází v kritickém momentě, jelikož návrhy nové politiky soudržnosti na období 2014–2020 se již nacházejí ve své konečné fázi. Klíčem k nové reformované politice je zavedení podmínek, které je třeba splnit ještě před uvolněním finančních prostředků. Jednou z nich je vytvoření jasné a pečlivě vypracované „strategie inteligentní specializace“ pro výzkum a inovace, podle níž by se měl řídit způsob využívání investic během příštích sedmi let a která by měla zajistit plnění jednoznačných cílů přímo v jednotlivých regionech.

Hlavní projev na této konferenci přednese předseda Evropské rady Herman van Rompuy. Kromě komisaře Hahna vystoupí i Danuta Hübnerová, předsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj, a Kris Peeters, předseda vlámské vlády. Cílem tohoto shromáždění je oslovit především tvůrce politik, výzkumné pracovníky a průmyslová odvětví v oblasti výzkumu, inovací a regionálního rozvoje, aby se prozkoumaly možnosti přeshraniční spolupráce a součinnosti mezi stávajícími strategiemi.

Komise rovněž zdůrazňuje, že financování politiky soudržnosti a financování výzkumu ze strany EU se při podpoře inovací v regionech vzájemně doplňují. Nový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 bude podporovat partnerství rozvíjejících se i vyspělých institucí a spolupráci při tvorbě středisek excelence, výměnách zaměstnanců i odborném poradenství a pomoci a nová iniciativa pracovních míst Evropského výzkumného prostoru se bude snažit přilákat vynikající vědecké pracovníky.

Souvislosti

Cílem strategií inteligentní specializace je pomoci regionům, aby plně využily svůj potenciál pro inovace tím, že zdroje soustředí jen na omezený počet priorit inteligentního růstu, které mají konkurenční výhodu. Povinnost vypracovat strategii inteligentní specializace byla oznámena v roce 2010 jako součást stěžejní iniciativy „Unie inovací“ strategie Evropa 2020 pro růst. Komise zřídila v roce 2011 platformu inteligentní specializace, aby poskytla podporu členským státům a regionům, které vypracovávají svou strategii inteligentní specializace (RIS3). V současné době je na ní zaregistrováno 140 regionů ze třinácti členských států.

Zásadní prvky strategie inteligentní specializace:

je vypracována prostřednictvím procesu „rozvoje podnikavosti“, jehož se strukturovaným způsobem aktivně účastní podniky, výzkumné a vzdělávací instituce, inovační společenství a příslušné veřejné subjekty,

využívá unijních, vnitrostátních, regionálních a místních finančních prostředků a investic soukromého sektoru,

umožňuje všem regionům získat postavení v celosvětové znalostní ekonomice,

je otevřená navenek a podporuje internacionalizaci,

vytváří synergie mezi různými politikami a nástroji financování, zejména v rámci programu Horizont 2020

Videa s příklady strategií inteligentní specializace:

Flaris – vývoj inovativních letadel v Dolním Slezsku v Polsku

Inovace zdravotní péče v regionu Flandry v Belgii

Využití pokročilých výrobních postupů k modernizaci italského obuvnického průmyslu v regionu Marche v Itálii

Plocan – zaměření na modrý růst na Kanárských ostrovech

Další informace

Program konference

Platforma inteligentní specializace

Videa s příklady strategií inteligentní specializace

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565), mobil (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 22993310), mobil (+32 460793310)


Side Bar