Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL LT PL SL RO

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. listopadu 2013

Evropská unie věnuje 35 milionů EUR na propagaci zemědělských produktů v EU a ve třetích zemích

Evropská komise schválila 22 programů na propagaci zemědělských produktů v Evropské unii a ve třetích zemích. Celkový rozpočet těchto programů, které budou v převážné většině probíhat po dobu tří let, činí 70 milionů EUR a EU k němu přispívá částkou 35 milionů EUR. Vybrané programy se týkají jakostních produktů zapsaných a chráněných jako CHOP (chráněné označení původu), CHZO (chráněné zeměpisné označení) a ZTS (zaručená tradiční specialita), vína, masa vyrobeného v rámci vnitrostátních režimů jakosti, produktů ekologického zemědělství, mléka a mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny, okrasného zahradnictví, medu a produktů včelařství, hovězího, telecího a vepřového masa, jakož i jakostního drůbežího masa.

Komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş dnes toto rozhodnutí uvítal slovy: „Považuji propagaci zemědělských produktů EU, zejména jakostních, na trzích Unie i v třetích zemích za důležitý prvek politiky. Proto v oblasti propagace připravujeme novou politickou iniciativu, která bude zveřejněna v nadcházejících týdnech. Je mi jasné, že růst evropského vývozu jakostních produktů může hrát důležitou úlohu v podpoře hospodářského oživení v EU. V rámci další iniciativy na podporu vývozu z EU navštívím příští týden Japonsko a Jižní Koreu.“

Ve druhé vlně předkládání programů na rok 2013 Komise obdržela 34 žádostí o financování a po vyhodnocení schválila 22 programů zaměřených na vnitřní trh (15) a třetí země (7) jako součást . Dva z vybraných programů navrhlo společně více členských států. Třetími zeměmi a regiony, na něž se tyto programy zaměřují, jsou: Severní Amerika, Rusko, Latinská Amerika, Norsko, Švýcarsko, Střední východ, Srbsko, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Bosna a Hercegovina a Kosovo.

Úplný seznam programů a rozpočtů, které byly dnes přijaty, naleznete v příloze.

Souvislosti

Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 stanoví, že EU může pomáhat při financování propagačních a informačních opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu EU a ve třetích zemích. Celkový roční rozpočet pro tyto programy je přibližně 60 milionů EUR.

Financovaná opatření mohou představovat vztahy s veřejností, propagační a reklamní kampaně, které především zdůrazňují výhody evropských produktů, zejména pokud jde o jakost, bezpečnost a hygienu potravin, výživovou hodnotu, označování, dobré životní podmínky zvířat nebo výrobní metody šetrné k životnímu prostředí. Tato opatření mohou zahrnovat rovněž účast na akcích a veletrzích, informační kampaně o evropském systému chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit, informování o evropských systémech jakosti a označování a o ekologickém zemědělství a informační kampaně o evropském systému pro jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí (jakostní vína s. o.). Evropská unie tato opatření financuje až do výše 50 % nákladů (u programů, které propagují konzumaci ovoce a zeleniny dětmi nebo které přinášejí informace o odpovědné konzumaci alkoholu a nebezpečí jeho nadměrného požívání, až 60 %). Zbývající část hradí profesní/meziodvětvové organizace, které program navrhly, a v některých případech také dotčené členské státy. Návrhy týkající se propagace na vnitřním trhu a ve třetích zemích mohou zainteresované profesní organizace předkládat členským státům dvakrát ročně. Členské státy poté zašlou seznam vybraných návrhů a kopii každého programu Komisi. Komise následně programy vyhodnotí a rozhodne, zda mohou být přijaty.

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

PŘÍLOHA


Side Bar