Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 november 2013

Kommissionsförslag: EU-länderna ska få mer bestämmanderätt om odling av genmodifierade grödor

Den 26 september 2013 avkunnade EU-tribunalen en dom där man konstaterar att kommissionen underlåtit att reagera på en ansökan om odling av genetiskt modifierade grödor som hade lämnats in 2001.

Som svar på domen lämnar nu kommissionen ansökan vidare till ministerrådet. Det är nu ministrarnas sak att med kvalificerad majoritet avgöra om ansökan ska beviljas. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har redan tillstyrkt ansökan vid sex tillfällen, nämligen 2005, 2006, 2008, 2011 och 2012.

Eftersom ansökan lämnades in 2001 gäller de gamla reglerna från tiden före Lissabonfördraget, vilket innebär att om rådet inte kan få en kvalificerad majoritet för eller mot ansökan måste kommissionen enligt gällande lagstiftning bevilja ansökan.

Samtidigt efterlyser kommissionen en ny diskussion i ministerrådet om ett lagförslag om odling, som Europaparlamentet redan behandlat. Enligt förslaget ska EU-länderna få begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor av andra skäl än hälso- eller miljörisker.

– Eftersom kommissionen är skyldig att följa tribunalens dom beslutar vi i dag att skicka ett förslag till beslut om godkännande av majs 1507 till rådet. Nu är det ministrarnas sak att ta ställning till ansökan. Tribunalens dom om majs 1507 visar att det måste till stränga, förutsägbara regler för EU-godkännande av odling av genetiskt modifierade grödor, och de nationella förhållandena måste beaktas. För tre år sedan lade kommissionen fram ett förslag, som fick brett stöd av både parlamentet och rådet, för att lösa dödläget kring godkännandena. Jag uppmanar därför EU-länderna att stödja kommissionens förslag så att ordförandeskapet och rådet kan nå en kompromiss och gå vidare med förslaget, säger hälsokommissionär Tonio Borg

Nästa steg

Kommissionen har bett att få diskutera ärendet med EU-under mötet i rådet (miljö) den 13 december 2013.

Bakgrund

Den genetiskt modifierade majssorten majs 1507 (Bt-majs) har utvecklats för att motstå skadliga insektslarver, t.ex. majsmott. Den får i dag användas i EU i livsmedel och foder men inte odlas. Företaget Pioneer lämnade 2001 in en ansökan om godkännande av odling av majs 1507 enligt direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Pioneer väckte 2007 talan mot kommissionen vid EU-tribunalen för underlåtenhet att agera, eftersom kommissionen inte hade lagt fram något utkast till beslut om godkännande av majssorten för omröstning i den föreskrivande kommittén. Ärendet avslutades av tribunalen sedan kommissionen lagt fram ett utkast till beslut inför den föreskrivande kommittén i februari 2009. Kommittén lyckades dock inte enas om något yttrande. Pioneer väckte talan mot kommissionen på nytt 2010 (mål T-164/10), eftersom kommissionen inte hade lämnat ärendet vidare till rådet, vilket kommissionen i avsaknad av ett yttrande från kommittén borde ha gjort enligt de då gällande reglerna1.

Den 26 september 2013 avkunnade EU-tribunalen sin dom i mål T-164/10 och fann att kommissionen underlåtit att agera enligt direktiv 2001/18/EG genom att inte ha lämnat något förslag till rådet i enlighet med artikel 5.4 i beslut 1999/468/EG.

I enlighet med artikel 266 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och tribunalens dom lämnar nu kommissionen ett förslag till beslut om majs 1507 till rådet. För att skydda folkhälsan och miljön har förslaget ändrats något enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets rekommendationer från 2011 och 2012 om villkoren för godkännande och miljöövervakning av majssorten.

Förslag om odling av genetiskt modifierade grödor

Kommissionen offentliggjorde i juli 2010 ett förslag till förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG för att tillhandahålla en rättslig grund för EU-länderna när de beslutar om odling av genetiskt modifierade grödor på andra grunder än vetenskapliga bedömningar på EU-nivå av hälso- och miljörisker, eftersom ett antal EU-länder länge efterlyst det. Genom ändringen ska EU-länderna kunna begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor i hela eller delar av sina länder utan att behöva tillämpa den skyddsklausul som hittills inte har fått stöd av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Europaparlamentet antog ett yttrande om förslaget vid den första behandlingen i juli 2011. I rådet har det trots stora ansträngningar av flera ordförandeländer, särskilt Danmark 2012, inte gått att nå enighet eftersom en minoritet av länder blockerat frågan. Kommissionen har arbetat för att hitta en lösning som kan tillfredsställa de länderna utan att tappa stöd från den stora majoritet länder som är för förslaget.

Mer information

MEMO/13/952

Följ oss på Twitter: @EU_Health och @EU_Consumers

Kontaktpersoner:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).


Side Bar