Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. novembra 2013

Gensko spremenjeni organizmi: Evropska komisija poziva Svet k potrditvi njenega predloga za večjo subsidiarnost držav članic glede pridelave rastlin

26. septembra 2013 je Splošno sodišče Evropske unije sprejelo odločitev, v kateri je ugotovilo, da Komisija ni ukrepala glede zahtevka za pridelavo gensko spremenjenih organizmov, ki je bil vložen leta 2001.

V skladu s to odločitvijo je Komisija zahtevek za pridelavo danes naslovila na Svet ministrov, v katerem bodo ministri o tem odločali s kvalificirano večino. Evropska agencija za varnost hrane je v letih 2005, 2006, 2008, 2011 in 2012 o tem že šestkrat izrazila pozitivno mnenje.

Zahtevek iz leta 2001 se obravnava po „starem“ postopku komitologije, ki je veljal pred Lizbonsko pogodbo, kar pomeni, da je Komisija zakonsko zavezana izdati dovoljenje, če Svet ne more pridobiti kvalificirane večine niti za niti proti odobritvi.

Hkrati je Komisija zaprosila Svet ministrov, naj ponovno razpravlja o njenem tako imenovanem „predlogu o pridelavi“, o katerem je Evropski parlament že sprejel mnenje, ki bi državam članicam omogočilo omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih organizmov na njihovem ozemlju iz razlogov, ki se ne nanašajo na tveganja za zdravje in okolje.

Evropski komisar za zdravje Tonio Borg je povedal: "Komisija, ki je dolžna spoštovati odločitev Sodišča, se je danes odločila Svetu poslati osnutek sklepa o odobritvi koruze 1507, ministri pa bodo v prihodnjih mesecih pozvani, da izrazijo svoje mnenje o tem zahtevku za odobritev."

Komisar Borg je nadaljeval: „Odločitev Sodišča o koruzi 1507 potrjuje nujnost uskladitve strogih in predvidljivih evropskih pravil o odobritvi pridelave gensko spremenjenih organizmov s pošteno obravnavo nacionalnih razmer. Pred tremi leti je Komisija predložila predlog, ki sta ga podprla Parlament in Svet, da bi se našla rešitev za sedanji zastoj glede postopka odobritve. Zato pozivam države članice, da se zavzamejo in podprejo predlog Komisije, da bosta lahko predsedstvo in Svet oblikovala kompromis, ki bo omogočil napredovanje predloga o pridelavi.“

Nadaljnji koraki

Komisija je zaprosila za razpravo z državami članicami v Svetu za okolje, ki se bo sestal 13. decembra 2013.

Ozadje

Gensko spremenjena koruza 1507 (koruza Bt) je bila razvita, da bi pridobila odpornost na določene škodljive ličinke vešče, na primer koruzne vešče. V EU je dovoljena njena uporaba za hrano ali krmo, ne pa za pridelavo. Leta 2001 je podjetje Pioneer vložilo vlogo za odobritev koruze 1507, in sicer za njeno pridelavo na podlagi Direktive (2001/18/ES) o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje.

V letu 2007 je podjetje Pioneer prvič vložilo tožbo proti Komisiji zaradi opustitve ukrepanja pred Splošnim sodiščem Evropske unije, saj Komisija sklepa o odobritvi navedene koruze ni predložila v glasovanje regulativnemu odboru. Sodišče je to tožbo po predlogu Komisije regulativnemu odboru za osnutek sklepa o odobritvi februarja 2009 zaključilo, vendar odbor ni izdal mnenja. Leta 2010 je podjetje Pioneer vložilo drugo tožbo proti Komisiji zaradi opustitve ukrepanja (zadeva T-164/10), ker glede na to, da regulativni odbor ni izrazil mnenja, Svetu ni predložila predloga za sklep o odobritvi v skladu s postopkom komitologije, ki se je takrat uporabljal1.

26. septembra 2013 je Splošno sodišče izdalo sodbo o zadevi T-164/10, v kateri je ugotovilo, da Komisija ni ravnala v skladu z Direktivo 2001/18/ES, saj Svetu ni predložila predloga v skladu s členom 5(4) sklepa o komitologiji 1999/468/ES.

Zato Komisija zdaj v skladu s členom 266 Pogodbe o delovanju Evropske unije in odločitvijo Sodišča Svetu predlaga sklep o odobritvi koruze 1507. Za zagotovitev visoke ravni varovanja zdravja in okolja je bil sklep o odobritvi nekoliko spremenjen, tako da vključuje priporočila Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) iz leta 2011 in leta 2012 glede pogojev za odobritev in okoljsko spremljanje koruze 1507.

Predlog o pridelavi

Kot odziv na dolgotrajno zahtevo več držav članic je Komisija julija 2010 objavila predlog uredbe o reviziji Direktive 2001/18/ES za zagotovitev pravne podlage za države članice, po kateri se lahko odločajo o pridelovanju gensko spremenjenih organizmov iz razlogov, ki ne temeljijo na znanstveni oceni tveganj za zdravje in okolje, opravljeni na evropski ravni. Zaradi te spremembe bodo države članice lahko omejile ali prepovedale pridelavo gensko spremenjenih organizmov na svojih celotnih ozemljih ali delih ozemelj brez uporabe zaščitnih klavzul, ki jih EFSA doslej ni podprla.

Evropski parlament je julija 2011 v prvi obravnavi sprejel mnenje o predlogu. V Svetu kljub prizadevanjem zaporednih predsedstev, zlasti danskega predsedstva v letu 2012, zaradi nasprotovanja manjšine držav članic ni bilo mogoče doseči soglasja. Komisija si še naprej prizadeva obravnavati pomisleke nasprotujočih držav članic, hkrati pa pridobiva podporo velike večine držav članic, ki predlog podpirajo.

Več informacij

MEMO/13/952

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_Health and @EU_Consumers

Kontakta:

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

1 :

Sklep Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).


Side Bar