Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 listopada 2013 r.

GMO: Komisja zwraca się do Rady o wyrażenie zgody na poszerzenie zakresu pomocniczości państw członkowskich w odniesieniu do upraw GMO

W dniu 26 września 2013 r. Sąd Unii Europejskiej orzekł, że Komisja zaniechała działań w odniesieniu do wniosku dotyczącego upraw GMO, który przedłożono przed dwunastu laty, w 2001 r.

Stosując się do tego wyroku, Komisja podjęła dziś działania, przedkładając Radzie Ministrów wspomniany wniosek. W gestii Rady Ministrów, stanowiącej w tej kwestii większością kwalifikowaną, leży teraz zajęcie stanowiska w sprawie wniosku. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przedłożył już sześć pozytywnych opinii na temat tego wniosku – w roku 2005, 2006, 2008, 2011 i 2012.

Wniosek z 2001 r. podlega „starej”, procedurze komitetowej sprzed traktatu z Lizbony, co oznacza, że Komisja będzie prawnie zobowiązana wydać zezwolenie, jeśli Rada nie będzie w stanie zebrać kwalifikowanej większości ani za przyznaniem, ani za odmową przyznania zezwolenia.

Komisja wezwała Radę Ministrów do przeprowadzenia nowej debaty na temat swego wniosku, zwanego „wnioskiem w sprawie upraw”. Parlament Europejski zajął już stanowisko w tej kwestii. W swojej opinii opowiedział się on za zezwoleniem państwom członkowskim na wprowadzenie ograniczenia lub zakazu uprawy GMO na swoim terytorium na podstawie innej niż względy związane z ryzykiem dla zdrowia i środowiska.

Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia, stwierdził: „Komisja – związana wyrokiem Sądu – postanowiła dziś przesłać Radzie projekt wniosku w sprawie zezwolenia dotyczącego kukurydzy 1507; w nadchodzących miesiącach ministrowie będą mogli ustosunkować się do tego wniosku”.

Komisarz Borg powiedział ponadto: „Orzeczenie Sądu dotyczące kukurydzy 1507 podkreśla pilną konieczność pogodzenia ze sobą dwóch aspektów: surowych i przewidywalnych europejskich przepisów w zakresie zezwoleń na uprawę GMO oraz uwarunkowań krajowych, które trzeba należycie uwzględnić. Przed trzema laty Komisja przedstawiła wniosek, który popierany był zarówno przez Radę, jak i Parlament i który rozwiązać miał impas, w jakim znajduje się obecnie proces udzielania zezwoleń. Z tego powodu wzywam państwa członkowskie do zaangażowania się w tę kwestię i o poparcie wniosku Komisji, tak by prezydencja i Rada mogły wypracować kompromis umożliwiający nadanie biegu wnioskowi w sprawie upraw”.

Dalsze działania

Komisja zaproponowała przedyskutowanie tej kwestii z państwami członkowskimi na forum Rady ds. Środowiska, która spotka się w dniu 13 grudnia 2013 r.

Kontekst

Genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 (kukurydzę Bt) opracowano w celu uzyskania odporności na larwy ćmy, np. larwy omacnicy prosowianki. Kukurydza ta jest obecnie dopuszczona w UE do stosowania w żywności i paszy, ale nie do uprawy. W 2001 r. przedsiębiorstwo Pioneer złożyło – na podstawie przepisów dyrektywy 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie – wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę kukurydzy 1507.

W 2007 r. przedsiębiorstwo to złożyło do Sądu Unii Europejskiej pierwszą skargę w sprawie bezczynności Komisji, gdyż nie poddała ona decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia pod głosowanie komitetu regulacyjnego. Sąd zakończył postępowanie w tej sprawie po tym, jak Komisja w lutym 2009 r. przedłożyła komitetowi regulacyjnemu wniosek w sprawie projektu decyzji dotyczącej zezwolenia. Komitet ten nie wydał jednak opinii. W 2010 r. przedsiębiorstwo Pioneer wniosło przeciwko Komisji drugą skargę w sprawie bezczynności (sprawa T-164/10), twierdząc, że Komisja – w sytuacji niewydania przez komitet regulacyjny opinii – zaniechała przekazania Radzie wniosku w sprawie decyzji dotyczącej zezwolenia w ramach obowiązującej wówczas procedury komitetowej1.

W dniu 26 września 2013 r. Sąd wydał wyrok w sprawie T-164/10 , w którym stwierdził, że Komisja wykazała bezczynność w odniesieniu do przepisów dyrektywy 2001/18/WE, nie przedkładając Radzie wniosku na podstawie art. 5 ust. 4 decyzji dotyczącej procedury komitetowej (1999/468/WE).

W związku z tym, zgodnie z art. 266 TFUE oraz z orzeczeniem Sądu, Komisja przedstawia teraz Radzie wniosek w sprawie decyzji dotyczącej zezwolenia w odniesieniu do kukurydzy 1507. Aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia i środowiska, w tekście decyzji dotyczącej zezwolenia wprowadzono niewielkie zmiany w celu uwzględnienia zaleceń Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydanych w 2011 i 2012 r. w zakresie warunków zezwolenia oraz monitoringu środowiska w odniesieniu do kukurydzy 1507.

Wniosek w sprawie upraw

W odpowiedzi na wyrażane już od dłuższego czasu oczekiwania państw członkowskich Komisja opublikowała w lipcu 2010 r. wniosek w sprawie rozporządzenia zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE, którego celem było stworzenie państwom członkowskim podstawy prawnej, umożliwiającej podejmowanie decyzji w sprawie upraw GMO w oparciu o inne przesłanki niż dokonywana na poziomie europejskim naukowa ocena ryzyka dla zdrowia i środowiska . Dzięki tej zmianie państwa członkowskie będą mogły wprowadzić ograniczenie lub zakaz uprawy GMO na całym swoim terytorium lub na jego części bez odwoływania się w tym celu do klauzul ochronnych, co dotychczas nie miało poparcia EFSA.

W lipcu 2011 r. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu opinię w sprawie wniosku. Mimo wysiłków podejmowanych przez kolejne prezydencje, w tym zwłaszcza przez prezydencję duńską w 2012 r., osiągnięcie porozumienia w Radzie nie było możliwe ze względu na blokujące stanowisko mniejszości państw członkowskich. Komisja nieustannie podejmowała wysiłki, których celem było rozwianie obaw państw członkowskich blokujących porozumienie. Jednocześnie Komisja starała się uzyskać dla swojego wniosku poparcie dużej większości państw członkowskich.

Dodatkowe informacje

MEMO/13/952

Czytaj nasze wpisy na Twitterze: @EU_Health and @EU_Consumers

Kontakt :

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23).


Side Bar