Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

ĢMO: Komisija aicina Padomi apstiprināt tās priekšlikumu dalībvalstīm piešķirt lielāku subsidiaritāti attiecībā uz ĢMO kultivēšanu

2013. gada 26. septembrī Eiropas Savienības Vispārējā tiesa pasludināja spriedumu, kurā konstatē, ka Komisija nav rīkojusies saistībā ar pieprasījumu, kas attiecībā uz ĢMO kultivēšanu tika iesniegts pirms 12 gadiem 2001. gadā.

Saskaņā ar šo spriedumu Komisija šo ĢMO kultivēšanas pieprasījumu šodien pārsūtīja Ministru padomei. ES Ministru padomei tagad ar kvalificētu balsu vairākumu ir jāpieņem nostāja šī pieprasījuma sakarībā. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde jau sniegusi pozitīvu atzinumu par šo pieprasījumu 2005., 2006., 2008. un 2011. un 2012. gadā.

Uz šo 2001. gada pieprasījumu attiecas “vecā” komitoloģijas procedūra, kas bija spēkā pirms Lisabonas līguma, un tas nozīmē, ka gadījumā, ja Padome nespēj nodrošināt kvalificētu balsu vairākumu ne par, ne pret atļaušanu, tad Komisijai saskaņā ar likumdošanu ir jāpiešķir atļauja.

Vienlaikus Komisija pieprasīja, lai Ministru padomē no jauna tiktu apspriests tās tā sauktais “ĢMO kultivēšanas priekšlikums”, saskaņā ar kuru dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO kultivēšanu savā teritorijā, pamatojoties uz citiem iemesliem, kas nav saistīti ar veselību un vidi, un par kuru Eiropas Parlaments jau ir paudis savu viedokli.

Par veselību atbildīgais komisārs Tonio Borgs šajā sakarībā paziņoja: “Atbilstīgi Tiesas spriedumam, kas Komisijai ir saistošs, šodien tika nolemts lēmuma projektu par ģenētiski modificētās kukurūzas šķirnes 1507 atļaušanu nosūtīt Padomei: nākamajos mēnešos ministriem būs jāpieņem nostāja attiecībā uz šo atļaujas pieprasījumu.

Viņš turpināja: “Tiesas spriedums par kukurūzas šķirni 1507 vēlreiz parāda, cik svarīgi ir pieņemt stingrus, paredzamus Eiropas līmeņa atļauju izsniegšanas noteikumus ĢMO kultivēšanas jomā un taisnīgi ņemt vērā situāciju konkrētajā valstī. Pirms trim gadiem Komisija iesniedza priekšlikumu (to plaši atbalstīja Parlaments un Padome), lai atrisinātu pašreizējo kritisko situāciju saistībā ar atļauju izsniegšanas procesu. Tāpēc es nopietni lūdzu dalībvalstis iesaistīties un atbalstīt Komisijas priekšlikumu, lai prezidentvalsts un Padome varētu rast kompromisu, kas ļaus ĢMO kultivēšanas priekšlikumam virzīties uz priekšu.”

Nākamie soļi

Komisija ir pieprasījusi diskusiju ar dalībvalstīm Padomes vides ministru sanāksmē, kas notiks 2013. gada 13. decembrī.

Vispārīga informācija

Ģenētiski modificētās kukurūzas šķirnes 1507 (Bt kukurūzas) izstrādes mērķis bija izturība pret īpašiem kaitīgiem kukurūzas kāpuriem, tādiem kā Eiropas kukurūzas svilnis. Pašlaik Eiropas Savienībā to ir atļauts izmantot pārtikā un barībā, bet tās audzēšana ir aizliegta. 2001. gadā uzņēmējsabiedrība “Pioneer” saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē iesniedza pieprasījumu atļaut kukurūzas šķirnes 1507 kultivēšanu.

2007. gadā “Pioneer” pirmo reizi vērsās Eiropas Savienības Vispārējā tiesā ar prasību pret Komisiju par to, ka tā nav rīkojusies un nav iesniegusi regulatīvajai komitejai apstiprināšanai minētās kukurūzas atļaušanas lēmumu. Tiesa šo lietu izbeidza pēc tam, kad Komisija 2009. gada februārī regulatīvajai komitejai iesniedza priekšlikumu par atļaušanas lēmuma projektu. Komiteja tomēr nesniedza atzinumu. 2010. gadā “Pioneer” otrreiz vērsās Tiesā ar prasību (Lieta T-164/10) pret Komisiju sakarā ar to, ka tā nav rīkojusies un saskaņā ar tolaik spēkā esošo komitoloģijas procedūru 1 pēc tam, kad regulatīvā komiteja nebija sniegusi atzinumu, nav iesniegusi Padomei priekšlikumu par atļaušanas lēmumu.

2013. gada 26. septembrī Vispārējā tiesa nāca klajā ar spriedumu lietā T-164/10, kurā tā konstatēja, ka Komisija, neiesniedzot Padomei priekšlikumu saskaņā ar komitoloģijas lēmuma 1999/468/EK 5. panta 4. punktu, nav rīkojusies saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK.

Tāpēc saskaņā ar LESD 266. pantu un Tiesas spriedumu Komisija tagad iesniedz Padomei priekšlikumu lēmumam par kukurūzas šķirnes 1507 atļaušanu. Lai nodrošinātu augsta līmeņa veselības un vides aizsardzību, atļaušanas lēmuma projekts tika nedaudz grozīts un tajā tika iekļauti ieteikumi, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2011. un 2012. gadā sniegusi attiecībā uz atļaušanas nosacījumiem un kukurūzas šķirnes 1507 uzraudzību ar mērķi nodrošināt, ka tā nekaitē videi.

Priekšlikums par ĢMO kultivēšanu

Reaģējot uz vairāku dalībvalstu krietnu laiku atpakaļ iesniegto pieprasījumu, Komisija 2010. gada jūlijā publicēja priekšlikumu regulai, ar ko pārskata Direktīvu 2001/18/EK, lai nodrošinātu juridisko pamatu, kas ļautu dalībvalstīm lemt par ĢMO kultivēšanu, ņemot vērā citus apsvērumus, kas nav saistīti ar zinātnisku Eiropas līmenī veiktu veselības un vides riska novērtējumu. Pateicoties šim grozījumam, dalībvalstis varēs ierobežot vai aizliegt ĢMO kultivēšanu visā savā teritorijā vai kādā tās daļā, neizmantojot drošības klauzulas, kuras EFSA joprojām nav apstiprinājusi.

Eiropas Parlaments 2011. gada 29. jūlijā par šo priekšlikumu pieņēma atzinumu pirmajā lasījumā. Lai gan prezidējošās valstis, īpaši Dānija 2012. gadā, ir lūkojušas panākt vienošanos, Padomē nekādu vienošanos nevarēja panākt dalībvalstu mazākuma bloķējošās pozīcijas dēļ. Komisija ir centusies rīkoties, lai mazinātu šī mazākuma raizes, tajā pašā laikā saņemot dalībvalstu vairākuma atbalstu šim priekšlikumam.

Sīkāka informācija

MEMO/13/952

Sekojiet mums vietnē “Twiter”: @EU_Health un @EU_Consumers

Kontaktpersonas:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.)


Side Bar