Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. marraskuuta 2013

Komissio ehdottaa EU-maille lisää päätösvaltaa muuntogeenisten lajikkeiden viljelystä

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin antoi 26. syyskuuta 2013 ratkaisun, jossa se totesi, että komissio on laiminlyönyt velvollisuutensa toimia 12 vuotta aiemmin eli vuonna 2001 esitetyn muuntogeenisen organismin viljelyä koskevan pyynnön suhteen.

Ratkaisun mukaisesti komissio toimitti tänään viljelyä koskevan pyynnön ministerineuvostolle. Ministerien on nyt määrä vahvistaa määräenemmistöllä kantansa pyyntöön. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen oli jo antanut pyynnöstä kaikkiaan kuusi myönteistä lausuntoa vuosina 2005, 2006, 2008, 2011 ja 2012.

Vuonna 2001 esitettyyn pyyntöön sovelletaan ”vanhaa”, Lissabonin sopimusta edeltänyttä komiteamenettelyä, jonka mukaan komissiolla on siinä tapauksessa, ettei neuvosto pääse luvan myöntämisestä tai epäämisestä määräenemmistöratkaisuun, lain mukaan velvollisuus myöntää lupa.

Komissio on samaan aikaan pyytänyt ministerineuvostoa käsittelemään nk. viljelyehdotustaan, josta Euroopan parlamentti on jo antanut lausuntonsa ja jonka mukaan jäsenvaltiot voivat muiden kuin terveyteen ja ympäristöön liittyvien riskien perusteella rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää sen alueellaan.

Terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg: ”Komissiolla on velvollisuus noudattaa tuomioistuimen päätöstä, ja siksi se on tänään päättänyt toimittaa neuvostolle päätösehdotuksen, joka koskee luvan antamista muuntogeeniselle 1507-maissille. Ministereitä pyydetään vahvistamaan lähikuukausina kantansa lupapyyntöön.”

Komissaari Borg totesi lisäksi seuraavaa: ”Tuomioistuimen päätös 1507-maissista vahvistaa sen, että muuntogeenisten organismien viljelyä koskevaa lupamenettelyä varten tarvitaan kiireesti tiukat ja ennakoitavissa olevat EU:n säännöt, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon kansalliset olosuhteet.” Komissaari muistutti, että komissio esitti kolme vuotta sitten ehdotuksen, jolla päästäisiin lupamenettelyyn liittyvästä umpikujasta. Sekä parlamentti että neuvosto tukivat laajalti ehdotusta. ”Siksi pyydänkin, että jäsenvaltiot tarttuvat toimeen ja tukevat komission ehdotusta, jotta puheenjohtajavaltio ja neuvosto voivat muotoilla kompromissin, jonka ansiosta viljelyehdotusta voidaan viedä eteenpäin”, sanoi komissaari Borg.

Seuraavat vaiheet

Komissio on pyytänyt, että asiasta keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa 13. joulukuuta 2013 kokoontuvassa ympäristöasioiden neuvostossa.

Tausta

Geneettisesti muunnettu 1057-maissi (Bt-maissi) kehitettiin antamaan maissille vastustuskyky tiettyjen haitallisten koisien, kuten eurooppalaisen maissikoisan, toukkia vastaan. 1057-maissi on tällä hetkellä hyväksytty EU:ssa elintarvike- ja rehukäyttöön mutta ei viljeltäväksi. Pioneer-yritys esitti vuonna 2001 geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 2001/18/EY mukaisesti hakemuksen luvan saamiseksi 1507-maissin viljelylle.

Pioneer nosti vuonna 2007 Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisen laiminlyöntikanteen komissiota vastaan, koska komissio ei ollut esittänyt luvan antamista kyseiselle maissille koskevaa päätöstä äänestettäväksi sääntelykomiteassa. Tuomioistuin päätti asian käsittelyn, kun komissio oli helmikuussa 2009 tehnyt sääntelykomitealle ehdotuksen lupapäätöksen luonnokseksi. Komitea ei kuitenkaan antanut siitä lausuntoa. Pioneer nosti vuonna 2010 komissiota vastaan toisen laiminlyöntikanteen (asia T-164/10), koska komissio ei ollut sen jälkeen, kun sääntelykomitea ei ollut antanut lausuntoa, vienyt lupapäätösehdotusta neuvoston käsiteltäväksi tuolloin voimassa olleen komiteamenettelyn1 mukaisesti.

Yleinen tuomioistuin antoi 26. syyskuuta 2013 asiassa T-164/10 tuomion, jossa se totesi että komissio oli laiminlyönyt direktiivin 2001/18/EY mukaisen velvollisuutensa toimia, koska se ei ollut toimittanut neuvostolle ehdotusta komitologiapäätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Sen vuoksi komissio toimittaa nyt SEUT-sopimuksen 266 artiklan ja tuomioistuimen ratkaisun mukaisesti neuvostolle ehdotuksen päätökseksi luvan antamisesta 1507-maissille. Jotta voidaan taata korkeatasoinen terveyden ja ympäristön suojelu, lupapäätöksen luonnosta on hieman muutettu sisällyttämällä siihen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn vuosina 2011 ja 2012 antamat suositukset, jotka koskevat 1507-maissin hyväksymistä ja ympäristöseurantaa.

Viljelyehdotus

Vastauksena useiden jäsenvaltioiden pitkäaikaiseen pyyntöön komissio julkaisi heinäkuussa 2010 ehdotuksen asetukseksi, jolla muutettaisiin direktiiviä 2001/18/EY, jotta voidaan taata jäsenvaltioille oikeusperusta, jotta ne voivat päättää muuntogeenisten organismien viljelystä syistä, jotka eivät perustu Euroopan tasolla suoritetun terveys- ja ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin. Muutoksen ansiosta jäsenvaltiot voivat rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää sen alueellaan tai alueensa osalla ilman suojalausekkeita, joita EFSA ei ole tähän mennessä tukenut.

Euroopan parlamentti antoi heinäkuussa 2011 ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa ehdotuksesta. Neuvostossa ei kuitenkaan perättäisten puheenjohtajavaltioiden ja etenkin vuonna 2012 puheenjohtajavaltiona toimineen Tanskan ponnisteluista huolimatta päästy asiasta sopimukseen, koska jäsenvaltioiden vähemmistö on vastustanut sitä. Komissio on määrätietoisesti pyrkinyt ratkaisemaan näitä vastustavia jäsenvaltioita huolestuttavat seikat ja saanut ehdotukselle tuen jäsenvaltioiden suurelta enemmistöltä.

Lisätietoja

MEMO/13/952

Twitter: @EU_Health ja @EU_Consumers

Yhteyshenkilöt:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Neuvoston päätös, tehty 28. kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).


Side Bar