Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. november 2013

Komisjon palub nõukogul nõustuda ettepanekuga anda liikmesriikidele rohkem otsustamisvabadust GMOde viljelemisel

26. septembril 2013 kuulutas Euroopa Liidu Üldkohus välja otsuse, milles leiti, et komisjon ei suutnud võtta meetmeid GMOde viljelemise taotluse suhtes, mis esitati kaksteist aastat tagasi, st 2001. aastal.

Täna võttis komisjon kooskõlas kõnealuse otsusega meetmed, esitades taotluse ministrite nõukogule. Nüüd peavad ministrid võtma kvalifitseeritud häälteenamusega seisukoha kõnealuse taotluse suhtes. Euroopa Toiduohutusamet esitas juba 2005., 2006., 2008., 2011. ja 2012. aastal selle taotluse kohta positiivse arvamuse.

Kõnealune 2001. aasta taotlus kuulub vana, Lissaboni lepingu eelse komiteemenetluse alla, mis tähendab, et kui nõukogus ei saavutata loa andmise poolt või vastu kvalifitseeritud häälteenamust, on komisjon kohustatud loa andma.

Samaaegselt taotles komisjon uue arutelu algatamist ministrite nõukogus oma nn viljelusettepaneku üle, mille kohta Euroopa Parlament juba võttis vastu arvamuse, mille kohaselt oleks liikmesriikidel võimalik piirata või keelata GMOde viljelemist oma territooriumil muudel kui tervise- ja keskkonnariskidega seotud põhjustel.

Komisjoni terviseküsimuste volinik Tonio Borg ütles: „Kuna komisjon on kohustatud kohtu otsust järgima, otsustas ta täna saata nõukogule otsuse ettepaneku maisi 1507 kasvatamisloa andmise kohta; lähikuudel kutsutakse ministreid kõnealuse loa taotluse suhtes seisukohta võtma.”

Volinik Borg lisas: „Kohtu otsus maisi 1507 kohta näitab taas, kui oluline on, et GMOde viljelemise lubamise suhtes kehtivates rangetes ja prognoositavates ELi eeskirjades võetaks õiglaselt arvesse riikides valitsevat olukorda. Kolm aastat tagasi esitas komisjon loa andmise menetluses tekkinud ummikseisu lahendamiseks ettepaneku, mida toetasid laialdaselt nii parlament kui ka nõukogu. Seepärast kutsun liikmesriike üles osalema ja komisjoni ettepanekut toetama, et eesistujariik ja nõukogu jõuaksid kompromissile, mis võimaldaks viljelusettepanekuga edasi liikuda.”

Edasised sammud

Komisjon nõudis arutelu algatamist liikmesriikidega keskkonnanõukogus, mis tuleb kokku 13. detsembril 2013.

Taustteave

Geneetiliselt muundatud mais 1507 (Bt-mais) aretati selleks, et saavutada resistentsus teatavate liblikaliste maisikahjurite (nt varreleedik) vastsete suhtes. Seda on praegu lubatud ELis kasutada toiduks ja söödaks, kuid mitte viljelemiseks. 2001. aastal esitas äriühing Pioneer taotluse maisi 1507 kasvatamisloa saamiseks geneetiliselt muundatud organismide tahtlikku keskkonda viimist käsitleva direktiivi (2001/18/EÜ) alusel.

2007. aastal esitas Pioneer Euroopa Liidu Üldkohtule esimese tegevusetuse hagi komisjoni vastu, sest see ei esitanud regulatiivkomiteele hääletamiseks otsust kõnealuse maisi viljelemise lubamiseks. Kohus lõpetas selle menetluse, kui komisjon esitas 2009. aasta veebruaris regulatiivkomiteele ettepaneku kavandatava loa andmise otsuse kohta. Komitee ei suutnud siiski arvamust esitada. 2010. aastal algatas Pioneer teise tegevusetuse hagi (kohtuasi T-164/10) komisjoni vastu, sest pärast seda, kui regulatiivkomitee jättis arvamuse esitamata, ei saatnud komisjon loa andmise otsuse ettepanekut vastavalt sel ajal kehtinud komiteemenetlusele1 edasi nõukogule.

26. septembril 2013 tegi üldkohus kohtuasjas T-164/10 otsuse, mille kohaselt komisjon ei suutnud võtta direktiivi 2001/18/EÜ kohaseid meetmeid, kuna ta ei esitanud nõukogule ettepanekut, nagu on ette nähtud komiteemenetluse otsuse 1999/468/EMÜ artikli 5 lõikega 4.

Seepärast esitab komisjon nüüd kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 266 ja kohtu otsusega nõukogule maisi 1507 loa andmise otsuse ettepaneku. Selleks et tagada kõrgetasemeline tervise ja keskkonna kaitse, on loa andmise otsust natuke muudetud, lisades sinna Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2011. ja 2012. aasta soovitused maisi 1507 loa andmise tingimuste ja tema keskkonnaseire kohta.

Viljelusettepanek

Vastuseks paljude liikmesriikide ammu esitatud taotlusele avaldas komisjon 2010. aasta juulis ettepaneku määruse kohta, millega vaadatakse läbi direktiiv 2001/18/EÜ, et luua liikmesriikidele õiguslik alus, mille põhjal otsustada GMOde viljelemise üle muudel kui Euroopa tasandil tehtud tervise- ja keskkonnariskide teadusliku hindamise andmetega seotud põhjustel. Tänu sellele muudatusele saavad liikmesriigid piirata või keelata GMOde viljelemist kogu oma territooriumil või osal sellest ilma kaitseklausleid kasutamata; siiani EFSA sellist tegevust ei toetanud.

Euroopa Parlament võttis arvamuse ettepaneku kohta vastu esimesel lugemisel juulis 2011. Hoolimata järjestikuste eesistujariikide, eriti 2012. aasta eesistujariigi Taani tehtud pingutustest ei saavutatud nõukogus kokkulepet väheste liikmesriikide vastuseisu tõttu. Komisjon püüab vastuseisu avaldanud liikmesriikide mureküsimusi jätkuvalt lahendada, samas kui suurem osa liikmesriike toetab ettepanekut.

Lisateave

MEMO/13/952

Jälgige meid Twitteris: @EU_Health ja @EU_Consumers

Kontaktisikud:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Nõukogu otsus, 28. juuni 1999, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).


Side Bar