Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. november 2013

GMO'er: Kommissionen anmoder Rådet om at vedtage forslag, der giver medlemsstaterne mere selvbestemmelse mht. GMO-dyrkning

Den 26. september 2013 afsagde EU's Førsteinstansret en dom, hvori den slår fast, at Kommissionen undlod at reagere (udviste passivitet) i forhold til en ansøgning vedrørende dyrkning af GMO-afgrøder, som blev indgivet for tolv år siden, nemlig i 2001.

I overensstemmelse med denne dom har Kommissionen i dag henvist dyrkningsansøgningen til EU's Ministerråd. Det er nu op til ministrene - med kvalificeret flertal - at tage stilling til denne ansøgning. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgav positiv udtalelse om ansøgningen allerede i 2005, 2006, 2008, 2011 og 2012 - i alt seks positive udtalelser.

Ansøgningen fra 2001 falder ind under den "gamle", før-Lissabon-udvalgsprocedure. Det betyder, at Kommissionen - hvis der ikke opnås kvalificeret flertal i Rådet enten for eller imod godkendelse - er juridisk forpligtet til at give godkendelsen.

Sideløbende hermed har Kommissionen anmodet om en ny debat i Ministerrådet om sit såkaldte "dyrkningsforslag". Europa-Parlamentet har allerede vedtaget sin udtalelse om forslaget, som ville gøre det muligt for medlemsstaterne at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO’er på deres område af andre årsager end dem, der vedrører sundhed og miljø.

Kommissær for sundhed, Tonio Borg, udtalte: "Kommissionen er forpligtet til at efterkomme Rettens afgørelse og har i dag besluttet at sende et udkast til afgørelse om godkendelse af 1507-majs til Rådet: I de kommende måneder vil ministrene blive opfordret til at tage stilling til denne godkendelsesansøgning."

Tonio Borg fortsatte: "Rettens afgørelse vedrørende 1507-majs bekræfter, at det haster med at få forenet strenge og forudsigelige EU-godkendelsesregler for GMO-dyrkning med rimelige hensyn til nationale forhold. For tre år siden fremlagde Kommissionen et forslag - som fik bred tilslutning fra både Parlamentet og Rådet - der havde til formål at finde en løsning på det nuværende dødvande for så vidt angår godkendelsesprocessen. Jeg opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at engagere sig i og støtte Kommissionens forslag, således at formandskabet og Rådet kan nå frem til et kompromis, der gør det muligt at komme videre med dyrkningsforslaget."

De næste skridt

Kommissionen har anmodet om, at sagen drøftes med medlemsstaterne på mødet i Rådet (miljø) den 13. december 2013.

Baggrund

Den genmodificerede 1507-majs (Bt-majs) blev udviklet for at gøre planterne resistente over for visse sommerfuglelarver, der angriber majs, f.eks. den europæiske majsborer. 1507-majs er i dag tilladt i EU til brug i fødevarer og foder, men ikke til dyrkning. Virksomheden Pioneer indgav i 2001 en ansøgning om godkendelse af 1507-majs til dyrkning i henhold til direktivet om udsætning af GMO'er i miljøet (direktiv 2001/18/EF).

I 2007 anlagde Pioneer et første søgsmål for undladelse af at reagere (passivitetssøgsmål) ved EU's Førsteinstansret mod Kommissionen, fordi denne ikke havde forelagt en afgørelse om godkendelse af denne type majs for forskriftsudvalget med henblik på afstemning. Dette søgsmål blev afsluttet af Retten, efter at Kommissionen i februar 2009 havde forelagt forskriftsudvalget et forslag til udkast til afgørelse om godkendelse. Udvalget afgav imidlertid ikke udtalelse. I 2010 anlagde Pioneer endnu et passivitetssøgsmål (sag T-164/10) mod Kommissionen for - efter at forskriftsudvalget havde undladt at afgive udtalelse - ikke at have forelagt Rådet et forslag til afgørelse om godkendelse i overensstemmelse med den udvalgsprocedure, der var gældende på det tidspunkt1.

Den 26. september 2013 konkluderede Retten i en dom vedrørende sag T-164/10, at Kommissionen havde undladt at handle i overensstemmelse med direktiv 2001/18/EF ved ikke at have forelagt Rådet et forslag i henhold til artikel 5, stk. 4, i komitologiafgørelse 1999/468/EF.

I overensstemmelse med artikel 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med Rettens afgørelse fremlægger Kommissionen derfor nu et forslag til afgørelse for Rådet vedrørende godkendelse af 1507-majs. Med det formål at sikre et højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau er afgørelsen om godkendelse blevet tilpasset en smule for at indarbejde en række anbefalinger, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) fremsatte i 2011 og 2012 for så vidt angår anvendelsesbetingelserne for og miljøovervågning af 1507-majs.

Dyrkningsforslaget

Som reaktion på det ønske, som flere medlemsstater længe havde givet udtryk for, offentliggjorde Kommissionen i juli 2010 et forslag til forordning vedrørende ændring af direktiv 2001/18/EF med det formål at etablere et retsgrundlag, der gør det muligt for medlemsstaterne at træffe beslutninger vedrørende GMO-dyrkning på et andet grundlag end en videnskabelig vurdering af sundheds- og miljømæssige risici, der gennemføres på EU-plan. Takket være denne ændring vil medlemsstaterne kunne begrænse eller forbyde GMO-dyrkning i dele af eller på hele deres område uden at gøre brug af beskyttelsesklausuler, som hidtil ikke er blevet støttet af EFSA.

Europa-Parlamentet vedtog en førstebehandlingsudtalelse om forslaget i juli 2011. Trods indsatsen fra flere på hinanden følgende formandskaber, og navnlig det danske formandskab i 2012, var det ikke muligt at nå frem til en aftale i Rådet, fordi et mindretal af medlemsstaterne blokerede for initiativet. Det er lykkedes for Kommissionen at imødekomme disse "blokerende" medlemsstater og opnå tilslutning til forslaget fra det store flertal af medlemsstaterne.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/952

Følg os på Twitter: @EU_Health and @EU_Consumers

Kontaktpersoner:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).


Side Bar