Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 ноември 2013 г.

ГМО: Комисията иска от Съвета да постигне споразумение относно предложението ѝ да се предоставят повече правомощия на страните членки в областта на отглеждането на култури

На 26 септември 2013 г. Общият съд на Европейския съюз реши, че Комисията не е предприела действия относно искане за отглеждането на ГМО, внесено преди дванадесет години през 2001 г.

В съответствие с това решение днес Комисията отнесе искането за отглеждане до Съвета на министрите. Сега е ред на министрите да приемат позиция с квалифицирано мнозинство по това искане. Европейската агенция за безопасност на храните вече е представила няколко положителни становища относно искането през 2005 г., 2006 г., 2008 г., 2011 г. и 2012 г.

Искането от 2001 г. попада в обхвата на процедурата по комитология от преди Договора от Лисабон, което означава, че ако Съветът не е в състояние да приеме или отхвърли искането с квалифицирано мнозинство, Комисията е длъжна по закон да издаде разрешително.

Успоредно с това Комисията поиска ново обсъждане в Съвета на министрите на своето т.нар. „предложение за отглеждане“, по което Парламентът вече прие становище и което ще позволи на страните членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия по съображения, различни от съображенията, свързани с рисковете за здравето и околната среда.

Комисарят, отговарящ за здравеопазването, Тонио Борг заяви: „За да изпълни решението на Съда, днес Комисията реши да изпрати на Съвета проекторешение за разрешение на царевица 1507. През идните месеци министрите ще бъдат призовани да изразят позиция по това искане за разрешение“.

Комисар Борг добави: „Решението на Съда за царевица 1507 потвърждава необходимостта да бъдат съгласувани строги и предвидими европейски правила за разрешаване на отглеждането на ГМО при зачитане на националния контекст. Преди три години Комисията представи предложение за намиране на решение на настоящите проблеми с процеса на разрешаване, което получи широка подкрепа както от Парламента, така и от Съвета. Призовавам страните членки да се ангажират и да подкрепят предложението на Комисията, така че Председателството и Съветът да могат да постигнат компромис, който да позволи работата по предложението за отглеждане да продължи напред.

Предстоящи стъпки

Комисията поиска обсъждане с държавите членки по време на заседанието на Съвета по околна среда, което ще се проведе на 13 декември 2013 г.

Контекст

Генетично модифицираната царевица 1507 (Bt царевица) бе разработена, за да проявява резистентност към специфични вредни за царевицата ларви на пеперуди, като например европейския царевичен стъблен пробивач. Тази царевица понастоящем е разрешена в ЕС за употреба като храна и фураж, но не и за култивиране. През 2001 г. дружеството Pioneer подаде заявление за разрешително за култивиране на царевица 1507 съгласно Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда.

През 2007 г. Pioneer предяви първи иск пред Общия съд на Европейския съюз за неправомерно бездействие от страна на Комисията за това, че не е представила за гласуване на регулаторния комитет решение за разрешаване на тази царевица. Съдът приключи делото по този иск, след като през февруари 2009 г. Комисията представи на регулаторния комитет предложение за проекторешение за разрешаване. Комитетът обаче не излезе със становище. През 2010 г. Pioneer отправи втори иск за неправомерно бездействие (Дело T-164/10) срещу Комисията за това, че вследствие на липсата на становище от регулаторния комитет не е представила на Съвета предложение за решение за разрешение в съответствие с процедурата по комитология, приложима по това време1.

На 26 септември 2013 г. Общият съд постанови съдебно решение във връзка с дело T-164/10, че Комисията не е предприела необходимите действия съгласно Директива 2001/18/ЕО, тъй като не е представила на Съвета предложение в съответствие с член 5, параграф 4 от Решението за комитологията 1999/468/ЕО.

Поради това, в съответствие с член 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз и с решението на Съда, Комисията представя пред Съвета предложение за решение за разрешение на царевица 1507. За да се гарантира високо ниво на защита на здравето и околната среда, решението за разрешение бе леко изменено с цел да включи препоръките на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), представени през 2011 г. и 2012 г. по отношение на условията за издаване на разрешение и екологичния мониторинг на царевица 1507.

Предложението за отглеждане

В отговор на дългогодишно искане от страна на няколко държави членки, Комисията публикува през юли 2010 г. предложение за регламент за изменение на Директива 2001/18/ЕО, с който да се предостави правно основание на държавите членки да вземат решения относно отглеждането на ГМО по съображения, различни от съображенията, основаващи се на научни оценки на рисковете за здравето и околната среда, извършени на европейско равнище. Благодарение на това изменение държавите членки ще могат да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия или на част от нея, без да се прибягва до предпазните клаузи, които досега не са били подкрепени от ЕОБХ.

През юли 2011 г. Европейският парламент прие на първо четене своето становище по предложението. В Съвета, въпреки усилията на няколко последователни председателства и особено на датското председателство през 2012 г., не бе постигнато споразумение поради блокиращата позиция на малък брой държави членки. Комисията продължава да полага усилия, за да се отговори на опасенията на тези държави, като същевременно получи подкрепа за предложението от мнозинство от държавите членки.

За повече информация

MEMO/13/952

Следвайте ни в Twitter: @EU_Health and @EU_Consumers

За контакти:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Решение на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.)


Side Bar