Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 november 2013

Klimatpolitik: Kommissionen föreslår ratificering av andra etappen av Kyotoprotokollet

I dag har EU-kommissionen föreslagit den lagstiftning som är nödvändig för att EU formellt ska kunna ratificera den andra åtagandeperioden (2013–2020) i Kyotoprotokollet om klimatförändringar. EU, EU-länderna och Island har åtagit sig att tillsammans åstadkomma en minskning på 20 % av sina sammanslagna utsläpp av växthusgaser under den andra perioden, jämfört med nivån 1990 eller ett annat år som har valts som bas. Denna minskning stämmer med 2009 års “klimat- och energipaket” med lagstiftning och återspeglar åtgärderna för minskning inom EU och i EU-länderna.

Ratificeringen av andra etappen av Kyotoprotokollet betonar EU:s åtagande att ge en lagligt bindande och regelbaserad inramning till de internationella åtgärderna om klimatförändringar. Vår fasta vilja att genomföra våra åtaganden visas genom att EU redan tillämpar de mål och regler som gäller under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, ända sedan perioden startade i januari i år. Genom att formellt ratificera den andra etappen hjälper EU till att få den att träda i kraft så fort som möjligt internationellt. Jag är övertygad om att Europaparlamentet, rådet, EU-länderna och Island kommer att fullfölja ratificeringsprocessen så fort som det är möjligt, säger Connie Hedegaard, kommissionär med ansvar för klimatfrågor.

Kommissionen har i dag lagt fram två lagstiftningsförslag: ett förslag till rådets beslut om ratificeringen av Dohaändringen av Kyotoprotokollet om inrättande av en andra åtagandeperiod och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tekniska frågor som rör genomförandet av den andra perioden.

Ratificeringsbeslutet

Genom ratificeringsbeslutet kan EU, som part i Kyotoprotokollet, ratificera Dohaändringen. I beslutet anges också att EU, EU-länderna och Island åtar sig att tillsammans uppfylla målet att minska utsläppen med 20 %.

Beslutet ändrar inga nationella mål i klimat- och energipaketet, och inte heller begränsningarna i utsläpp enligt EU:s utsläppshandelssystem, som kommer att bli 21 % lägre än 2005 års nivåer under 2020.

Tekniska frågor

Genom den föreslagna förordningen om tekniska frågor som rör genomförandet får vi en grund för rättsakter om ett antal tekniska frågor som gäller EU:s och EU-ländernas genomförande av den andra åtagandeperioden.

Vad händer nu?

Nu går båda förslagen vidare till Europaparlamentet och rådet. Samtidigt som EU:s ratificeringsprocess, måste EU-länderna och Island fullfölja sina nationella ratificeringsprocesser.

Kommissionen vill att EU:s och de nationella ratificeringsprocesserna ska vara genomförda i februari 2015. EU, EU-länderna och Island kommer då att deponera sina respektive godtagandeinstrument hos FN, och därigenom blir det möjligt att Dohaändringen träder i kraft på samma gång för alla parter.

På internationell nivå kommer Dohaändringen att träda i kraft när den har ratificerats av tre fjärdedelar av parterna i protokollet (dvs. 144 av de 192 parterna). EU är part i protokollet, på samma sätt som alla EU-länderna och Island.

Bakgrund

Ändringen i Kyotoprotokollet om inrättande av den andra åtagandeperioden beslutades vid FN:s klimatkonferens i Doha (Qatar) i december 2012. EU och EU-länderna kom överens om att delta i den andra åtagandeperioden som en del av ett större paket med överenskommelser på internationell nivå. Bland dessa ingår följande:

  • Frivilliga utfästelser från mer än 80 länder, bland annat USA, Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien. Dessa utfästelser, tillsammans med de formella målen i de 38 parter som deltar i Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, innebär att mer än 80 % av de globala utsläppen täcks av mål eller utfästelser till 2020.

  • Ett samförstånd på internationell nivå att anta en ny global överenskommelse om klimat som är tillämplig för alla parter senast 2015 och som ska genomföras från 2020.

Läs mer

MEMO/13/956: Frågor och svar om EU:s ratificering av den andra åtagandeperioden av Kyotoprotokollet

Kontaktpersoner :

Isaac Valero Ladron +32 2 296 49 71

Mirna Bratoz +32 2 298 72 78


Side Bar