Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. novembra 2013

Opatrenia v oblasti klímy: Komisia navrhuje ratifikáciu druhej fázy Kjótskeho protokolu

Európska komisia dnes navrhla právne predpisy potrebné na to, aby Európska únia formálne ratifikovala druhé záväzné obdobie (2013 – 2020) Kjótskeho protokolu o zmene klímy. Európska únia, členské štáty a Island sa zaviazali, že v priebehu druhého obdobia spoločne dosiahnu 20 % zníženie svojich kombinovaných emisií skleníkových plynov v porovnaní s úrovňou v roku 1990 alebo s inými východiskovými rokmi, ktoré si zvolili. Tento záväzok zníženia je v súlade s „klimaticko-energetickým balíkom“ právnych predpisov z roku 2009 a odzrkadľuje opatrenia balíka zamerané na zníženie na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov.

Connie Hedegaardová, európska komisárka pre oblasť klímy, uviedla: „Ratifikácia druhého obdobia Kjótskeho protokolu podčiarkuje záväzok EÚ, ktorý predstavuje právne záväzný a na pravidlách založený prístup k medzinárodným opatreniam v oblasti zmeny klímy. Naše odhodlanie plniť naše záväzky sa odráža v skutočnosti, že EÚ v praxi uplatňuje ciele a pravidlá druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu už od jeho začiatku, t. j od januára tohto roku. Formálnou ratifikáciou druhého obdobia pomôže Európa tomu, aby čo najskôr nadobudlo platnosť na medzinárodnej úrovni. Verím, že Európsky parlament, Rada, členské štáty a Island dokončia príslušné ratifikačné postupy čo možno najskôr.“

Komisia dnes predložila dva legislatívne návrhy: návrh rozhodnutia Rady o ratifikácii zmeny Kjótskeho protokolu z Dauhy, ktorou sa stanovuje druhé záväzné obdobie, a návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o technických otázkach súvisiacich s vykonávaním druhého obdobia.

Rozhodnutie o ratifikácii

Rozhodnutie o ratifikácii umožňuje EÚ, ako zmluvnej strane Kjótskeho protokolu, ratifikovať zmenu z Dauhy. Takisto sa v ňom stanovujú podmienky, podľa ktorých budú EÚ, jej členské štáty a Island spoločne plniť záväzok 20 % zníženia emisií.

Rozhodnutím o ratifikácii sa nemenia žiadne vnútroštátne ciele stanovené v klimaticko-energetickom balíku ani „strop“ emisií v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ktorý v roku 2020 bude 21 % pod úrovňou z roku 2005.

Technické otázky týkajúce sa vykonávania

Navrhovaným nariadením o technických otázkach sa stanovuje základ právnych aktov zameraných na riešenie viacerých technických otázok súvisiacich s vykonávaním druhého záväzného obdobia Európskou úniou a členskými štátmi.

Ďalšie kroky

Oba návrhy sa teraz postupujú Európskemu parlamentu a Rade. Súčasne s ratifikáciou Európskou úniou bude potrebné, aby členské štáty a Island dokončili svoje vnútroštátne ratifikačné postupy.

Komisia by bola rada, keby ratifikácia na úrovni EÚ a na úrovni jednotlivých členských štátov prebehla do februára 2015. Európska únia, členské štáty a Island potom súčasne uložia svoje listiny o prijatí v OSN, čím umožnia, aby zmena z Dauhy nadobudla platnosť v rovnakom čase pre všetkých.

Na medzinárodnej úrovni nadobudne zmena z Dauhy platnosť vtedy, keď ju ratifikujú tri štvrtiny zmluvných strán protokolu (t. j. 144 zo 192 zmluvných strán). Európska únia je samostatnou zmluvnou stranou protokolu, rovnako ako všetky členské štáty a Island.

Súvislosti

Zmena Kjótskeho protokolu, ktorou sa stanovuje druhé záväzné obdobie, bola dohodnutá na konferencii OSN o zmene klímy v Dauhe, Katare, v decembri 2012. Európska únia a členské štáty sa dohodli, že sa zapoja do druhého záväzného obdobia, ktoré predstavuje súčasť obsiahlejšieho balíka dohovorov na medzinárodnej úrovni. Tieto dohovory zahŕňajú:

dobrovoľné záväzky viac ako 80 krajín vrátane Spojených štátov, Číny, Indie, Južnej Afriky a Brazílie, ktoré predstavujú zníženie emisií do roku 2020. Uvedené záväzky spolu s formálnymi cieľmi 38 zmluvných strán zapojených do druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu znamenajú, že na viac ako 80 % celosvetových emisií sa vzťahujú ciele alebo prísľuby do roku 2020.

medzinárodný konsenzus týkajúci sa prijatia novej globálnej dohody o klíme, ktorá sa bude vzťahovať na všetky zmluvné strany, do roku 2015 a jej vykonávania od roku 2020.

Ďalšie informácie

MEMO/13/956: Otázky a odpovede k ratifikácii druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu Európskou úniou.

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 4971)

Mirna Bratož (+32 2 298 7278)


Side Bar