Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 listopada 2013 r.

Działania w dziedzinie klimatu: Komisja proponuje ratyfikację drugiej fazy protokołu z Kioto

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj propozycję prawodawstwa koniecznego do formalnej ratyfikacji przez Unię Europejską drugiego okresu rozliczeniowego (2013-2020) protokołu z Kioto w sprawie zmian klimatu. UE, państwa członkowskie i Islandia zobowiązały się do wspólnej realizacji celu zakładającego redukcję o 20 proc. swoich łącznych emisji gazów cieplarnianych w drugim okresie w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub ich innymi wybranymi latami obliczeniowymi. To zobowiązanie do redukcji emisji jest zgodne pakietem klimatyczno-energetycznym z 2009 r. i odzwierciedla określone w pakiecie środki w zakresie redukcji na poziomie UE i państw członkowskich.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard powiedziała: „Ratyfikacja drugiej fazy protokołu z Kioto podkreśla zaangażowanie UE w określenie prawnie wiążącego i opartego na przepisach podejścia do międzynarodowych działań w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Naszą determinację przy realizacji tych zobowiązań pokazuje fakt, że w praktyce UE już stosuje cele i zasady przewidziane w drugim okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto, ponieważ rozpoczął się on w styczniu bieżącego roku. Poprzez formalną ratyfikację drugiej fazy protokołu Europa przyczyni się do jak najszybszego wprowadzenia go w życie na szczeblu międzynarodowym. Jestem pewien, że Parlament Europejski, Rada, państwa członkowskie i Islandia, tak szybko jak będzie to możliwe zakończą procedury ratyfikacyjne.”

Komisja przedstawiła w dniu dzisiejszym dwa wnioski ustawodawcze dotyczące: decyzji Rady w sprawie ratyfikacji poprawki dauhańskiej do protokołu z Kioto ustanawiającej drugi okres rozliczeniowy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwestii technicznych związanych z realizacją drugiego okresu rozliczeniowego.

Decyzja o ratyfikacji

Decyzja o ratyfikacji umożliwia UE, jako stronie protokołu z Kioto, ratyfikację poprawki dauhańskiej. Określa także warunki, zgodnie z którymi UE, jej państwa członkowskie oraz Islandia wspólnie zrealizują zobowiązanie do redukcji emisji o 20 proc.

Decyzja o ratyfikacji nie zmienia żadnych celów krajowych wyznaczonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym ani limitu emisji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), które spowodują osiągnięcie 21 proc. redukcji do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 2005 r.

Kwestie techniczne dotyczące wykonania

Proponowane rozporządzenie dotyczące kwestii technicznych stanowi podstawę dla aktów prawnych mających na celu rozwiązanie szeregu kwestii technicznych związanych z realizacją przez UE i państwa członkowskie drugiego okresu rozliczeniowego.

Dalsze działania

Oba wnioski zostają teraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Równolegle do ratyfikacji przez Unię Europejską państwa członkowskie i Islandia będą musiały zakończyć swoje krajowe procesy ratyfikacyjne.

Komisja ma nadzieję, że ratyfikacja przez Unię Europejską i ratyfikacje krajowe zakończą się do lutego 2015 r. Następnie UE, państwa członkowskie i Islandia jednocześnie złożą swoje odpowiednie instrumenty przyjęcia w ONZ, dzięki czemu poprawka dauhańska będzie mogła wejść w życie w tym samym czasie dla wszystkich.

Na szczeblu międzynarodowym poprawka dauhańska wejdzie w życie po jej ratyfikacji przez trzy czwarte stron protokołu (tj. 144 ze 192 stron). Unia Europejska jest również stroną protokołu, podobnie jak wszystkie państwa członkowskie i Islandia.

Kontekst

Poprawka do protokołu z Kioto ustanawiająca drugi okres rozliczeniowy została uzgodniona na konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu w Ad-Dausze w Katarze w grudniu 2012 r. UE i państwa członkowskie zgodziły się na udział w drugim okresie realizacji zobowiązań w ramach szerszego pakietu uzgodnień na szczeblu międzynarodowym. Uzgodnienia te obejmują:

dobrowolne zobowiązania ponad 80 państw, w tym Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii, RPA i Brazylii dotyczące ograniczenia ich emisji do 2020 r. Zobowiązania te, w połączeniu z formalnymi celami 38 stron uczestniczących w drugim okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto, oznaczają, że ponad 80 proc. światowych emisji objęte jest celami lub zobowiązaniami do 2020 r.

konsensus na poziomie międzynarodowym co do przyjęcia nowego światowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu, mającego zastosowanie do wszystkich stron do 2015 r. oraz wprowadzenia go w życie od 2020 r.

Więcej informacji

MEMO/13/956: Pytania i odpowiedzi na temat ratyfikacji przez UE drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto.

Kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna.Bratoz (+32 2 298 72 78)


Side Bar