Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 november 2013

Klimaatactie: Commissie stelt bekrachtiging tweede fase van Kyotoprotocol voor

Vandaag heeft de Europese Commissie de wetgeving voorgesteld die de Europese Unie nodig heeft voor de formele bekrachtiging van de tweede verbintenisperiode (2013-2020) van het Protocol van Kyoto. De EU, de lidstaten en IJsland verbinden zich ertoe tijdens de tweede verbintenisperiode samen hun totale broeikasgasemissies met 20 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 of van een ander referentiejaar dat zij zelf gekozen hebben. Deze reductieverplichting ligt in de lijn van de wetgeving van het klimaat- en energiepakket uit 2009 en weerspiegelt de reductiemaatregelen van het pakket op het niveau van de EU en de lidstaten.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie: "De bekrachtiging van de tweede fase van het Kyotoprotocol onderstreept de inzet van de EU voor een juridisch bindende en gereglementeerde aanpak van internationale klimaatactie. Onze vastberadenheid om onze beloften na te komen, blijkt uit het feit dat de EU de doelstellingen en de voorschriften van de tweede verbintenisperiode van het Kyotoprotocol, die in januari van dit jaar van start ging, in de praktijk al toepast. Door de formele goedkeuring van deze tweede fase helpt Europa deze verbintenisperiode op internationaal niveau zo snel mogelijk in werking te doen treden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het Europees Parlement, de Raad, de lidstaten en IJsland hun respectieve bekrachtigingsprocedures zo snel mogelijk zullen afronden."

De Commissie heeft vandaag twee wetgevingsvoorstellen ingediend: een voor een besluit van de Raad met betrekking tot de goedkeuring van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto waarmee de tweede verbintenisperiode wordt ingesteld, en een voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische aspecten van de uitvoering van de tweede periode.

Bekrachtigingsbesluit

Het bekrachtigingsbesluit stelt de EU, als partij bij het Protocol van Kyoto, in staat om de wijziging van Doha te bekrachtigen. Daarnaast bepaalt het onder welke voorwaarden de EU, haar lidstaten en IJsland gezamenlijk de verplichte emissiereductie van 20 % zullen nakomen.

Het bekrachtigingsbesluit verandert niets aan de nationale doelstellingen uit het klimaat- en energiepakket of aan het "plafond" van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) dat in 2020 op 21 % onder het niveau van 2005 uitkomt.

Technische aspecten van de uitvoering

De voorgestelde verordening voor de technische aspecten van de uitvoering levert de basis voor wetgevingshandelingen om een aantal technische aspecten van de uitvoering van de tweede verbintenisperiode door de EU en door de lidstaten te regelen.

Volgende stappen

De beide voorstellen gaan nu naar het Europees Parlement en de Raad. Terwijl de bekrachtiging door de Europese Unie loopt, moeten de lidstaten en IJsland parallel hun nationale bekrachtigingsprocedures afwerken.

De Commissie hoopt dat de bekrachtigingsprocedures op Europees en op nationaal niveau tegen februari 2015 afgerond zijn. De EU, de lidstaten en IJsland zullen dan gelijktijdig elk hun akten van aanvaarding bij de Verenigde Naties neerleggen, zodat de wijziging van Doha voor iedereen op hetzelfde moment in werking kan treden.

Op internationaal niveau zal de wijziging van Doha in werking treden wanneer zij door drie vierde van de partijen bij het protocol (144 van de 192) is bekrachtigd. De Europese Unie is op zelfstandige basis partij bij het protocol, net als de lidstaten en IJsland.

Achtergrond

De wijziging van het Kyotoprotocol, waarmee de tweede verbintenisperiode werd ingesteld, is in december 2012 goedgekeurd op de klimaatconferentie van de VN in Doha (Qatar). De EU en de lidstaten zijn overeengekomen om aan de tweede verbintenisperiode deel te nemen in het kader van een ruimer pakket overeenkomsten op internationaal niveau. Deze omvatten:

vrijwillige toezeggingen van meer dan 80 landen, waaronder de Verenigde Staten, China, India, Zuid-Afrika en Brazilië, om hun emissies tegen 2020 te verminderen. Deze toezeggingen, samen met de formele doelstellingen van de 38 partijen die deelnemen aan de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto, zorgen ervoor dat tot 2020 meer dan 80 % van de globale uitstoot onder streefwaarden of toezeggingen vallen.

consensus op internationaal niveau om tegen 2015 een nieuw globaal klimaatverdrag aan te nemen dat van toepassing is op alle partijen, en om vanaf 2020 met de uitvoering ervan te beginnen.

Nadere informatie

MEMO/13/956: Questions & Answers on EU ratification of the second commitment period of the Kyoto Protocol.

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Mirna Bratož (+32 22987278)


Side Bar