Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Klimata politika: Komisija ierosina ratificēt Kioto protokola otro posmu

Eiropas Komisija šodien ierosināja tiesību aktus, ar kuriem Eiropas Savienība oficiāli ratificēs Kioto protokola par klimata pārmaiņām otro saistību periodu (2013–2020). ES, dalībvalstis un Islande ir apņēmušās otrajā saistību periodā kopīgiem spēkiem samazināt to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 % salīdzinājumā ar rādītājiem 1990. gadā vai citos izvēlētajos bāzes gados. Šīs samazināšanas saistības ir saskanīgas ar 2009. gadā pieņemto klimata un enerģētikas tiesību aktu paketi un atspoguļo tajā paredzētos samazināšanas pasākumus, kas veicami ES un dalībvalstīs.

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: “Kioto protokola otrā posma ratificēšana pierāda, ka ES ir izvēlējusies juridiski saistošu un uz noteikumiem balstītu pieeju starptautiskajai rīcībai klimata pārmaiņu jomā. Par apņemšanos izpildīt mūsu saistības liecina tas, ka ES jau praktiski piemēro Kioto protokola otrā saistību perioda mērķrādītājus un noteikumus kopš tā sākuma šā gada janvārī. Oficiāli ratificējot otro posmu, Eiropa veicinās tā iespējami drīzu stāšanos spēkā starptautiskā mērogā. Esmu pārliecināta, ka Eiropas Parlaments, Padome, dalībvalstis un Islande pēc iespējas drīzāk pabeigs attiecīgās ratifikācijas procedūras."

Komisija šodien nāca klajā ar diviem leģislatīvo aktu priekšlikumiem: priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai ratificētu Kioto protokola Dohas grozījumu, ar ko izveido otro saistību periodu, un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tehniskiem aspektiem, kas saistīti ar otrā perioda īstenošanu.

Ratifikācijas lēmums

Ratifikācijas lēmums dos iespēju Eiropas Savienībai kā Kioto protokola līgumslēdzējai pusei ratificēt Dohas grozījumu. Tajā izklāstīti arī noteikumi, saskaņā ar kuriem ES, tās dalībvalstis un Islande kopīgi pildīs saistības samazināt emisijas par 20 %.

Ratifikācijas lēmums nemaina ne valstu mērķrādītājus, kas noteikti klimata un enerģētikas tiesību aktu paketē, ne ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) paredzēto maksimālo robežvērtību, kas 2020. gadā atbildīs par 21 % mazākām emisijām salīdzinājumā ar 2005. gada rādītājiem.

Tehniski īstenošanas aspekti

Ierosinātā regula par tehniskiem īstenošanas aspektiem nodrošina pamatu tiesību aktiem, kuri regulēs vairākus tehniskus aspektus attiecībā uz otrā saistību perioda īstenošanu ES un dalībvalstīs.

Nākamie pasākumi

Tagad abi priekšlikumi tiks nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei. Līdztekus ratifikācijai Eiropas Savienībā ir jāpabeidz arī dalībvalstu un Islandes nacionālie ratifikācijas procesi.

Komisija vēlas, lai ES un valstis pabeigtu ratifikāciju līdz 2015. gada februārim. Tad ES, dalībvalstis un Islande vienlaicīgi deponēs attiecīgos apstiprināšanas dokumentus ANO, lai Dohas grozījums tajās stātos spēkā vienā un tajā pašā laikā.

Starptautiskā līmenī Dohas grozījums stāsies spēkā, kad to būs ratificējušas trīs ceturtdaļas no Protokola līgumslēdzējām pusēm (t. i., 144 no 192 līgumslēdzējām pusēm). Eiropas Savienība ir patstāvīga Protokola līgumslēdzēja puse, tāpat kā visas dalībvalstis un Islande.

Vispārīga informācija

Ar Kioto protokola grozījumu tiek izveidots otrais saistību periods, par kuru tika panākta vienošanās ANO Klimata pārmaiņu konferencē Dohā, Katarā, 2012. gada decembrī. ES un dalībvalstis ir piekritušas piedalīties otrajā saistību periodā, un šī piekrišana ir daļa no plašākas starptautiska līmeņa vienošanos paketes. Tā ietver:

vairāk nekā 80 valstu, tostarp ASV, Ķīnas, Indijas, Dienvidāfrikas un Brazīlijas, brīvprātīgu apņemšanos līdz 2020. gadam ierobežot emisijas. Šīs apņemšanās un to 38 līgumslēdzēju pušu oficiālie mērķrādītāji, kuras piedalās Kioto protokola otrajā saistību periodā, nozīmē, ka samazināšanas mērķrādītāji vai apņemšanās aptver vairāk nekā 80 % globālo emisiju laikposmā līdz 2020. gadam;

starptautisku vienošanos līdz 2015. gadam pieņemt jaunu globālu klimata nolīgumu, kas piemērojams visām līgumslēdzējām pusēm, un 2020. gadā sākt tā īstenošanu.

Papildu informācija

MEMO/13/956: Jautājumi un atbildes par Kioto protokola otrā saistību perioda ratifikāciju ES

Kontaktpersonas

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar