Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 6 d.

Klimato politika. Komisija siūlo ratifikuoti Kioto protokolo dalinį pakeitimą, kuriuo pradedamas antrasis įsipareigojimų vykdymo laikotarpis

Šiandien Europos Komisija pateikė du teisės aktų, kuriais Europos Sąjunga oficialiai ratifikuoja Kioto protokolo dėl klimato kaitos dalinį pakeitimą ir pradeda antrąjį pagal tą protokolą prisiimtų įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (2013–2020 m.), pasiūlymus. ES, valstybės narės ir Islandija įsipareigojo antruoju laikotarpiu bendrą šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekį, palyginti su 1990 m. arba kitais jų pasirinktais atskaitos metais išmestų teršalų kiekiu, drauge sumažinti 20 proc. Toks įsipareigojimas sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį atitinka 2009 m. klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinio tikslus ir bus vykdomas tiek ES, tiek atskirose valstybėse narėse taikant tuose teisės aktuose nustatytas išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo priemones.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Tesėdama savo pažadą imtis teisiškai privalomų tarptautinių klimato politikos veiksmų ir nustatyti atitinkamas taisykles, ES ratifikuoja Kioto protokolo dalinį pakeitimą ir taip pradeda antrąjį įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Nuo pat laikotarpio pradžios – šių metų sausio mėn. – ES laikosi nustatytų taisyklių ir siekia atitinkamų tikslų. Tai rodo, kad iš tiesų esame pasiryžę įvykdyti savo įsipareigojimus. Oficialiai ratifikavusi šį pakeitimą Europa paspartins jo įsigaliojimą pasaulyje. Neabejoju, kad Europos Parlamentas, Taryba, valstybės narės ir Islandija kuo greičiau užbaigs atitinkamas ratifikavimo procedūras.“

Šiandien Komisija pateikė dviejų teisės aktų pasiūlymus: Tarybos sprendimo dėl Dohos konferencijoje priimto Kioto protokolo dalinio pakeitimo, kuriuo pradedamas antrasis įsipareigojimų vykdymo laikotarpis, ratifikavimo pasiūlymą ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl įsipareigojimų vykdymo antruoju laikotarpiu techninių aspektų pasiūlymą.

Sprendimas dėl ratifikavimo

Sprendimu dėl ratifikavimo ES, kaip Kioto protokolo šalis, ratifikuoja Dohos konferencijoje priimtą dalinį pakeitimą. Jame taip pat nustatomos sąlygos, kuriomis ES, jos valstybės narės ir Islandija drauge sieks 20 proc. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį.

Sprendimu nekeičiami nei klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinyje nustatyti nacionaliniai tikslai, nei pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ŠESD ATLPS) leidžiamas didžiausias išmetamųjų teršalų kiekis, kuris 2020 m. bus 21 proc. mažesnis už 2005 m. išmestų teršalų kiekį.

Techniniai įsipareigojimų vykdymo aspektai

Siūlomu reglamentu dėl techninių įsipareigojimų vykdymo aspektų bus grindžiami teisės aktai, kuriais sprendžiami įvairūs su ES ir valstybių narių įsipareigojimų vykdymu antruoju laikotarpiu susiję techniniai klausimai.

Tolesni veiksmai

Abu pasiūlymai bus perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai. Dohos konferencijoje priimtą dalinį pakeitimą kartu su ES turės ratifikuoti ir valstybės narės bei Islandija.

Komisija sieks, kad ES ir nacionalinės ratifikavimo procedūros būtų baigtos iki 2015 m. sausio mėn. Kad Dohos konferencijoje priimtas dalinis pakeitimas tuo pačiu metu įsigaliotų ES, valstybėse narėse ir Islandijoje, atitinkamus dalinio pakeitimo priėmimo dokumentus jos drauge atiduos saugoti Jungtinėms Tautoms.

Šis dalinis pakeitimas įsigalios pasaulyje, kai jį ratifikuos trys ketvirtadaliai Kioto protokolo šalių (t. y. 144 iš 192 šalių). Europos Sąjunga yra savarankiška protokolo šalis, kaip ir jos valstybės narės bei Islandija.

Pagrindiniai faktai

Dėl Kioto protokolo dalinio pakeitimo, kuriuo nustatomas antrasis įsipareigojimų vykdymo laikotarpis, susitarta 2012 m. gruodžio mėn. Dohoje (Kataras) vykusioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje. Toje konferencijoje ES ir valstybės narės sutarė siekti antrojo laikotarpio tikslų – tai vienas iš kelių tarptautinių susitarimų, kuriuos sudaro:

daugiau nei 80 šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, Kiniją, Indiją, Pietų Afriką ir Braziliją, įsipareigojimai iki 2020 m. apriboti išmetamųjų teršalų kiekį. Šie įsipareigojimai ir oficialūs 38 Kioto protokolo šalims nustatyti antrojo laikotarpio tikslai apima daugiau nei 80 proc. iki 2020 m. pasaulyje išmesimų teršalų kiekio;

bendras sprendimas priimti naują pasaulinį susitarimą dėl klimato kaitos, kuris jį pasirašiusioms valstybėms būtų taikomas nuo 2015 m., o įsigaliotų 2020 m.

Daugiau informacijos

MEMO/13/956. Klausimai apie Kioto protokolo dalinio pakeitimo, kuriuo pradedamas antrasis įsipareigojimų vykdymo laikotarpis, ratifikavimą ES ir atsakymai į juos

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron, tel. +32 2 296 49 71

Mirna Bratož, tel. +32 2 298 72 78


Side Bar