Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 6 Samhain 2013

Gníomh ar son na haeráide: Molann an Coimisiún an dara céim de Phrótacal Kyoto a dhaingniú

Inniu mhol an Coimisiún Eorpach an reachtaíocht is gá le go ndaingneoidh an tAontas Eorpach go foirmiúil an dara tréimhse gealltanais (2013-2020) de Phrótacal Kyoto maidir le hathrú aeráide. Thug an AE, na Ballstáit agus an Íoslainn gealltanas i gcomhpháirt laghdú 20 % ar iomlán a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach thar an dara tréimhse i gcomparáid leis an leibhéal in 1990 nó sna bonnbhlianta eile a roghnaigh siad eile. Tá an gealltanas seo maidir le laghdú astaíochtaí i gcomhréir leis an 'bpacáiste aeráide agus fuinnimh' reachtaíochta in 2009 agus tá sé ag luí le bearta um laghdú an phacáiste ar leibhéal an AE agus na mBallstát.

Mar a dúirt Connie Hegegaard, an Coimisinéir Eorpach um Ghníomhú ar son na hAeráide: "Le daingniú an dara céim de Phrótacal Kyoto leagtar béim ar ghealltanas an AE maidir le cur chuige atá ceangailteach ó thaobh dlí agus bunaithe ar rialacha i dtaca le gníomh idirnáisiúnta ar son athrú aeráide. Táimid tiomanta dár ngealltanais a chur i gcrích agus tá an méid sin le feiceáil sa chleachtas, sa mhéid is go bhfuil spriocanna agus rialacha an dara tréimhse gealltanais de Kyoto á gcur i bhfeidhm cheana ag an AE ó thosaigh sí in Eanáir na bliana seo. Le daingniú foirmiúil an dara tréimhse, cuideoidh an Eoraip lena tabhairt i bhfeidhm ar leibhéal idirnáisiúnta a luaithe agus is féidir. Tá muinín agam as Parlaimint na hEorpa, as an gComhairle, as na Ballstáit agus as an Íoslainn go gcuirfidh said na nósanna imeachta daingniúcháin ábhartha i gcrích a luaithe is féidir."

Inniu rinne an Coimisiún dhá thogra reachtacha: le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le daingniú leasú Doha ar Phrótacal Kyoto lena mbunaítear an dara tréimhse gealltanais, agus le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le saincheisteanna teicniúla a bhaineann le cur chun feidhme an dara tréimhse.

Cinneadh Daingniúcháin

Leis an gCinneadh Daingniúcháin, cuirtear ar chumas an AE, mar Pháirtí do Prótacal Kyoto, leasú Doha a dhaingniú. Leagtar amach ann freisin na téarmaí ar faoina réir a gcuirfidh an AE, a Bhallstáit agus an Íoslainn i gcomhpháirt an laghdú 20 % ar astaíochtaí i gcrích.

Ní athraítear aon spriocanna náisiúnta sa phacáiste aeráide agus fuinnimh, ná 'uasteorainn' astaíochtaí chóras trádála an AE (EU ETS), leis an gCinneadh Daingniúcháin, uasteorainneacha a shroichfidh 21 % faoi bhun leibhéil 2005 sa bhliain 2020.

Saincheisteanna faoi chur chun feidhme teicniúil

Beidh an Rialachán atá beartaithe maidir le saincheisteanna faoi chur chun feidhme teicniúil, ina bhunús do ghníomhartha dlíthiúla chun díriú ar roinnt saincheisteanna teicniúla a bhaineann le cur chun feidhme an dara tréimhse gealltanais ag an AE agus ag na Ballstáit.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Tá an dá thogra á gcur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle anois. I gcomhréim le daingniú ón Aontas Eorpach, ní mór do na Ballstáit agus don Íoslainn a bpróisis daingniúcháin náisiúnta a thabhairt chun críche.

Is mian leis an gCoimisiún daingniúcháin an AE agus náisiúnta a bheith tugtha chun críche faoi mhí Feabhra 2015. Ansin déanfaidh an AE, na Ballstáit agus an Íoslainn a n-ionstraimí glactha ábhartha a thaisceadh go comhuaineach ag na NA, rud a chumasóidh teacht i bhfeidhm leasú Doha ag an am céanna do gach éinne.

Ar leibhéal idirnáisiúnta tiocfaidh leasú Doha i bhfeidhm nuair a bheith sé daingnithe ag trí cheathrú na bPáirtithe don Phrótacal (i.e. 144 as na 192 Páirtí). Is Páirtí don Phrótacal an tAontas Eorpach ina cheart féin, agus is amhlaidh an cás do na Ballstáit uile agus don Íoslainn.

Cúlra

Comhaontaíodh an leasú ar Phrótacal Kyoto lena mbunaítear an dara tréimhse gealltanais ag Comhdháil NA faoi Athrú Aeráide in Doha, i gCatar i Nollaig 2012. Chomhaontaigh an AE agus na Ballstáit bheith rannpháirteach sa dara tréimhse gealltanais mar chuid de phacáiste níos leithne comhaontuithe ar leibhéal idirnáisiúnta. Is éard atá iontu sin:

Gealltanais dheonacha ó bhreis is 80 tír, lena n‑áirítear na Stáit Aontaithe, an tSín, an India, an Afraic Theas agus an Bhrasaíl, a gcuid astaíochtaí a shrianadh faoi 2020. Fágann na gealltanais sin, mar aon le spriocanna foirmiúla na 38 Páirtí atá rannpháirteach sa dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto, go bhfuil breis is 80 % de na hastaíochtaí domhanda cumhdaithe ag spriocanna nó ag gealltanais suas go 2020.

Comhthuiscint ar leibhéal idirnáisiúnta comhaontú nua domhanda faoi athrú aeráide, is infheidhme maidir leis na Páirtithe uile, a ghlacadh faoi 2015 agus a chur chun feidhme faoi 2020.

Tuilleadh eolais ó

MEMO/13/956: Ceisteanna agus Freagraí maidir le daingniú an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto

Teagmhálacha:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna.Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar