Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6.11.2013

Ilmastotoimet: Komissio ehdottaa Kioton pöytäkirjan toisen vaiheen ratifiointia

Euroopan komissio on tänään tehnyt ehdotukset tarvittavasta lainsäädännöstä, jotta Euroopan unioni voi virallisesti ratifioida ilmastonmuutosta koskevan Kioton pöytäkirjan mukaisen toisen velvoitekauden (2013–2020). EU, jäsenvaltiot ja Islanti ovat yhdessä sitoutuneet vähentämään toisella velvoitekaudella yhteenlaskettuja kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia vuodesta 1990 tai muusta valitsemastaan vertailuvuodesta. Tämä vähennysvelvoite on vuoden 2009 ilmasto- ja energialainsäädäntöpaketin mukainen ja vastaa sen toimenpiteitä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla.

Ilmastotoimista vastaavan komissaari Connie Hedegaardin mukaan Kioton pöytäkirjan toisen vaiheen ratifiointi on osoitus EU:n sitoumuksesta oikeudellisesti sitovaan ja sääntöihin perustuvaan lähestymistapaan kansainvälisissä toimissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. "Määrätietoisuutemme EU:n velvoitteiden täytäntöönpanossa näkyy siinä, että EU on käytännössä jo soveltanut Kioton pöytäkirjan mukaisen toisen velvoitekauden tavoitteita ja sääntöjä uuden velvoitekauden alusta eli tämän vuoden tammikuusta alkaen. EU voi edistää toisen vaiheen mahdollisimman nopeaa täytäntöönpanoa kansainvälisellä tasolla ratifioimalla toisen vaiheen virallisesti. Olen varma, että Euroopan parlamentti, neuvosto, jäsenvaltiot ja Islanti saattavat ratifiointiprosessinsa loppuun mahdollisimman nopeasti."

Komissio teki tänään kaksi lainsäädäntöehdotusta: ehdotuksen neuvoston päätökseksi Dohan kokouksessa Kioton pöytäkirjaan tehdyn toista velvoitekautta koskevan muutoksen ratifioimisesta ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisen velvoitekauden täytäntöönpanon teknisistä seikoista.

Ratifiointipäätös

Ratifiointipäätöksen nojalla Euroopan unioni, joka on Kioton pöytäkirjan osapuoli, voi ratifioida Dohan muutoksen. Siinä vahvistetaan myös edellytykset, joilla unioni, sen jäsenvaltiot ja Islanti voivat täyttää velvoitteensa vähentää yhteisesti päästöjään 20 prosenttia.

Ratifiointipäätös ei muuta ilmasto- ja energiapaketin kansallisia tavoitteita eikä EU:n päästökauppajärjestelmän päästökattoa, joka on 21 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Täytäntöönpanon tekniset seikat

Täytäntöönpanon teknisiä seikkoja koskeva asetusehdotus muodostaa perustan säädöksille, jotka liittyvät eräisiin toisen velvoitekauden täytäntöönpanon teknisiin kysymyksiin EU:ssa ja jäsenvaltioissa.

Seuraavat vaiheet

Ehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Samalla kun ratifiointi etenee Euroopan unionissa, sen jäsenvaltioiden ja Islannin on saatettava kansalliset ratifiointiprosessinsa päätökseen.

Komissio toivoo, että EU:n ja kansalliset ratifioinnit saataisiin päätökseen viimeistään helmikuussa 2015. Tämän jälkeen EU, sen jäsenvaltiot ja Islanti tallettavat kukin YK:lle hyväksymiskirjansa samanaikaisesti, jotta Dohassa tehty muutos tulee niissä kaikissa voimaan samaan aikaan.

Dohassa tehty muutos tulee kansainvälisellä tasolla voimaan, kun sen on ratifioinut kolme neljäsosaa pöytäkirjan osapuolista (eli 144 pöytäkirjan 192 osapuolesta). Euroopan unioni on pöytäkirjan itsenäinen osapuoli kuten kaikki jäsenvaltiot ja Islanti.

Tausta

Kioton pöytäkirjaan tehtävästä toista velvoitekautta koskevasta muutoksesta sovittiin YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa Qatarin pääkaupungissa Dohassa joulukuussa 2012. EU ja sen jäsenvaltiot suostuivat osallistumaan toiseen velvoitekauteen osana laajempaa kansainvälisellä tasolla tehtävien yhteisymmärryspöytäkirjojen pakettia. Näihin kuuluvat seuraavat:

yli 80 maan (mm. Yhdysvallat, Kiina, Intia, Etelä-Afrikka ja Brasilia) vapaaehtoiset lupaukset rajoittaa päästöjään vuoteen 2020 mennessä. Näiden lupausten ja Kioton pöytäkirjan 38 osapuolen toisen velvoitekauden virallisten velvoitteiden myötä yli 80 prosenttia maapallon kokonaispäästöistä kuuluu tavoitteiden tai lupausten piiriin vuoteen 2020 mennessä;

kansainvälinen konsensus sellaisen uuden maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen tekemisestä, jota sovelletaan kaikkiin osapuoliin vuoteen 2015 mennessä, ja joka pannaan täytäntöön vuodesta 2020 alkaen.

Lisätietoja

MEMO/13/956: Kysymyksiä ja vastauksia Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden ratifioinnista EU:ssa

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar