Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. november 2013

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ratifitseerida kliimameetmeid käsitleva Kyoto protokolli teine etapp

Euroopa Komisjon esildas täna õigusaktid, mida Euroopa Liit vajab selleks, et ametlikult ratifitseerida kliimamuutusi käsitleva Kyoto protokolli teine kohustusperiood (2013–2020). EL ja tema liikmesriigid ning Island kohustuvad Kyoto protokolli teisel rakendamisetapil ühiselt vähendama kõikide kasvuhoonegaaside koguheidet 20% võrreldes 1990. aasta või muude võrdlusaastatega. Selline vähendamiskohustus on kooskõlas 2009. aasta kliima- ja energiaalaste õigusaktide paketiga ning peegeldab ELi ja liikmesriikide tasandil võetavaid vähendamismeetmeid.

Seoses sellega märkis Euroopa Komisjoni kliimavolinik Connie Hedegaard järgmist: „Kyoto protokolli teise etapi ratifitseerimisega rõhutab EL oma kohustust viia ellu õiguslikult siduvaid ja eeskirjadest lähtuvaid rahvusvahelisi kliimameetmeid. Meie otsusekindlusest võetud kohustuste rakendamisel annab tunnistust see, et alates selle aasta jaanuarist, kui algas Kyoto protokolli teine etapp, kehtivad ELis juba tegelikult sellekohased eesmärgid ja eeskirjad. Teise etapi ametliku ratifitseerimisega aitab Euroopa kaasa selle võimalikult kiirele rahvusvahelisele jõustamisele. Olen veendunud, et Euroopa Parlament, nõukogu, liikmesriigid ja Island ratifitseerivad protokolli võimalikult kiiresti.”

Komisjon esitas täna ettepaneku kahe õigusakti kohta. Esimese puhul on tegemist nõukogu otsusega, millega ratifitseeritakse Dohas Kyoto protokolli tehtud muudatus, millega kehtestatakse teine kohustusperiood, ning teine õigusakt on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse teise etapi rakendamise tehnilisi küsimusi.

Ratifitseerimisotsus

Tänu ratifitseerimisotsusele on ELil kui Kyoto protokolli osalisel võimalik ratifitseerida Dohas kokku lepitud muudatus. Otsuses sätestatakse tingimused, millest lähtuvalt peavad EL ja tema liikmesriigid ning Island täitma ühiselt kohustust vähendada heidet 20%.

Ratifitseerimisotsusega ei muudeta ühtki kliima- ja energiapaketis sätestatud riiklikku kohustust ega ELi heitkogustega kauplemise süsteemi piirnormi, milleks on 21% alla 2005. aasta taseme 2020. aastal.

Tehniline rakendamine

Tehnilise rakendamise kohta kavandatud määrus on aluseks õigusaktidele, milles käsitletakse tervet rida tehnilisi küsimusi seoses teise kohustusperioodi rakendamisega ELis ja liikmesriikides.

Edasised sammud

Mõlemad ettepanekud esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Lisaks ratifitseerimisele Euroopa Liidus peavad ka liikmesriigid ja Island ettepanekud ratifitseerima.

Komisjoni soov oleks, et EL ja liikmesriigid viiksid ratifitseerimise lõpule 2015. aasta veebruariks. EL, liikmesriigid ja Island esitavad siis ühel ja samal ajal heakskiitmiskirja ÜRO-le, nii et Doha muudatus jõustuks kõigi jaoks ühel ajal.

Rahvusvahelisel tasandil jõustub Doha muudatus pärast seda, kui muudatuse on ratifitseerinud kolm neljandikku protokolliosalistest ehk 192 osalisest 144. Euroopa Liit on samasugune iseseisev protokolliosaline nagu ka kõik liikmesriigid ja Island.

Taustteave

Kyoto protokolli muudatus, millega kehtestatakse teine kohustusperiood, kiideti heaks 2012. aasta detsembris Kataris Dohas peetud ÜRO kliimamuutustealasel konverentsil. EL ja liikmesriigid nõustusid osalema teises kohustusperioodis, mis on osa ulatuslikumast rahvusvahelisest vastastikuse mõistmise paketist. See pakett hõlmab järgmist:

rohkem kui 80 riigi, sh Ameerika Ühendriikide, Hiina, India, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Brasiilia antud lubadus vabatahtlikult vähendada heitkoguseid 2020. aastaks. Sellised lubadused ja Kyoto protokolli teises kohustusperioodis osaleva 38 riigi ametlikud eesmärgid tõendavad, et kuni 2020. aastani on lubaduste ja eesmärkidega kaetud üle 80% heitkogustest kogu maailmas;

samuti on rahvusvahelisel tasandil saavutatud konsensus, et osalisriigid võtavad uue siduva ülemaailmse kliimakokkuleppe vastu 2015. aastaks ja hakkavad seda rakendama alates 2020. aastast.

Lisateave

MEMO/13/956: Küsimused ja vastused Kyoto protokolli teise kohustusperioodi ratifitseerimise kohta ELis.

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)


Side Bar