Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. november 2013

Klimaindsats: Kommissionen foreslår ratificering af Kyoto-protokollens anden fase

Europa-Kommissionen har i dag foreslået den lovgivning, der er nødvendig for, at Den Europæiske Union formelt kan ratificere den anden forpligtelsesperiode (2013-2020) under Kyoto-protokollen om klimaændringer. EU, medlemsstaterne og Island har forpligtet sig til i fællesskab at opnå en reduktion på 20 % af deres samlede drivhusgasemissioner i løbet af den anden periode sammenlignet med niveauet i 1990 eller med deres andre valgte referenceår. Denne reduktionsforpligtelse er i overensstemmelse med 2009-lovgivningspakken om klima og energi og afspejler pakkens reduktionsforanstaltninger på EU- og medlemsstatsplan.

EU's klimakommissær Connie Hedegaard udtaler: "Ratificeringen af Kyoto-protokollens anden forpligtelsesperiode understreger EU's engagement med hensyn til en juridisk bindende og regelbaseret tilgang til en international indsats mod klimaændringer. Vores vilje til at gennemføre vores forpligtelser kommer til udtryk ved, at EU i praksis allerede har anvendt målene og reglerne for Kyoto-protokollens anden forpligtelsesperiode, siden den blev påbegyndt i januar i år. Ved formelt at ratificere den anden fase bidrager Europa til hurtigst muligt at gennemføre den på internationalt plan. Jeg er overbevist om, Europa-Parlamentet, Rådet, medlemsstaterne og Island afslutter deres respektive ratifikationsprocedurer så hurtigt som muligt."

Kommissionen har i dag fremsat to lovforslag: Rådets afgørelse om ratificering af Doha-ændringen til Kyoto-protokollen vedrørende fastsættelse af den anden forpligtelsesperiode og Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tekniske spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af den anden periode.

Ratificeringsafgørelsen

Ratificeringsafgørelsen gør det muligt for EU som part i Kyoto-protokollen at ratificere Doha-ændringen. Den fastsætter også de betingelser, i henhold til hvilke EU, EU-medlemsstaterne og Island i fællesskab skal opfylde forpligtelsen om at reducere emissionerne med 20 %.

Ratificeringsafgørelsen ændrer ikke ved eventuelle nationale mål i klima- og energipakken eller emissionsloftet for EU's emissionshandelssystem (EU ETS), der i 2020 vil ligge 21 % under 2005-niveauet.

Tekniske gennemførelsesspørgsmål

Den foreslåede forordning om tekniske gennemførelsesspørgsmål danner grundlag for retsakter, der kan løse en række tekniske problemstillinger i forbindelse med EU's og medlemsstaternes gennemførelse af den anden forpligtelsesperiode.

Næste skridt

Begge forslag sendes nu til Europa-Parlamentet og Rådet. Sideløbende med Den Europæiske Unions ratificering skal medlemsstaterne og Island færdiggøre deres nationale ratifikationsprocedurer.

Kommissionen ser gerne, at EU's og medlemsstaternes ratificering afsluttes senest i februar 2015. EU, medlemsstaterne og Island vil derefter deponere deres respektive godkendelsesinstrumenter hos FN på samme tid, således at Doha-ændringen kan træde i kraft samtidig for alle.

På internationalt plan træder Doha-ændringen i kraft, når den er ratificeret af tre fjerdedele af protokollens parter (dvs. 144 af de 192 parter). Den Europæiske Union er en selvstændig part i protokollen, ligesom alle medlemsstater og Island.

Baggrund

Ændringen af Kyoto-protokollen, som fastsætter den anden forpligtelsesperiode, blev vedtaget på FN's konference om klimaændringer i Doha, Qatar, i december 2012. EU og medlemsstaterne blev enige om at deltage i den anden forpligtelsesperiode som en del af en bredere vifte af aftaler på internationalt plan. Disse omfatter:

Frivillige tilsagn fra over 80 lande, herunder USA, Kina, Indien, Sydafrika og Brasilien, om at begrænse deres emissioner senest i 2020. Sammen med de formelle mål for de 38 parter, der deltager i Kyoto-protokollens anden forpligtelsesperiode, betyder disse tilsagn, at mere end 80 % af de globale emissioner frem til 2020 er omfattet af mål eller tilsagn.

En international konsensus om at vedtage en ny global klimaaftale, der gælder for alle parter, senest i 2015 og at gennemføre den fra 2020.

Yderligere oplysninger

Q&A MEMO/13/956: Spørgsmål og svar om EU's ratificering af Kyoto-protokollens anden forpligtelsesperiode.

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)


Side Bar