Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 ноември 2013 г.

Действия в областта на климата: Комисията предлага ратифициране на втория етап по Протокола от Киото

Днес Европейската комисия предложи законодателството, необходимо, за да може Европейският съюз официално да ратифицира втория период на задължения (2013-2020 г.) по Протокола от Киото за изменението на климата. ЕС, държавите членки и Исландия са поели ангажимент да постигнат 20 % намаление на своите комбинирани емисии на парникови газове през втория период в сравнение с равнището им през 1990 г. или другите избрани базови години. Този ангажимент е в съответствие с пакета мерки от 2009 г. за климата и енергетиката и отразява мерките за намаляване на емисиите на равнище ЕС и на равнище държави членки.

Кони Хедегор, европейски комисар по действията в областта на климата, заяви: „Ратификацията на втория етап на Протокола от Киото подчертава ангажимента на ЕС към правно обвързващ и основаващ се на правила подход към международните действия за борба с изменението на климата. Нашата решимост да изпълняваме поетите ангажименти е видна от факта, че на практика ЕС вече прилага целите и правилата на втория период на задължения по Протокола от Киото още от началото му през януари тази година. Като ратифицира официално втория етап от Протокола, Европа ще помогне той да влезе в сила на международно равнище възможно най-бързо. Вярвам, че Европейският парламент, Съветът, държавите членки и Исландия ще приключат съответните процедури по ратификация възможно най-бързо.“

Днес Комисията направи две законодателни предложения — за решение на Съвета за ратификация на изменението от Доха на Протокола от Киото, с което се установява вторият период на задължения, и за регламент на Европейския парламент и Съвета относно техническите въпроси, свързани с прилагането на този период.

Решение за ратификация

Решението за ратификация позволява на ЕС като страна по Протокола от Киото да ратифицира изменението от Доха. В него се определят и условията, при които Съюзът, неговите държави членки и Исландия ще изпълнят ангажимента за 20 % съвместно намаление на емисиите.

Решението за ратификация не променя националните цели, определени в законодателния пакет за климата и енергетиката, нито тавана на емисиите по системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), който ще достигне 21 % под нивата от 2005 г. през 2020 г.

Технически въпроси по прилагането

Предложеният регламент относно техническите въпроси по прилагането предоставя основа за правни актове за справяне с редица технически въпроси, свързани с прилагането от ЕС и държавите членки на втория период на задължения.

Следващи стъпки

Сега двете предложения отиват в Европейския парламент и Съвета. Докато Европейският съюз ратифицира втория етап, държавите членки и Исландия трябва да завършат своите национални процеси на ратификация.

Комисията иска всички ратификации да приключат до февруари 2015 г. След това ЕС, държавите членки и Исландия ще депозират едновременно своите инструменти за приемане в ООН, което ще позволи изменението от Доха да влезе в сила по едно и също време за всички.

На международно равнище изменението от Доха ще влезе в сила, когато бъде ратифицирано от три четвърти от страните по Протокола (т.е. 144 от 192 страни). Европейският съюз е страна по Протокола сам по себе си. Държавите от ЕС и Исландия също са страни по Протокола.

Контекст

Изменението на Протокола от Киото, с което се установява втори период на задължения, бе договорено на Конференцията на ООН за изменението на климата в Доха, Катар, през декември 2012 г. ЕС и държавите членки се договориха да участват в този втори етап като част от по-широк пакет от спогодби на международно равнище. Тези спогодби обхващат:

Доброволни ангажименти от повече от 80 страни, включително САЩ, Китай, Индия, Южна Африка и Бразилия, за ограничаване на техните емисии до 2020 г. Тези ангажименти, заедно с официалните цели на 38-те страни, участващи във втория период на ангажименти по Протокола от Киото, обхващат повече от 80 % от глобалните емисии до 2020 г.

На международно равнище вече има консенсус за приемане на ново световно споразумение за климата, приложимо за всички страни по Протокола до 2015 г., и за прилагането му от 2020 г. нататък.

Допълнителна информация

MEMO/13/956: Въпроси и отговори за ратифицирането от ЕС на втория период на задължения по Протокола от Киото.

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar