Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 november 2013

EU vill se en välavvägd utveckling för att driva på klimatåtgärder vid konferensen i Warszawa

Vid FN:s klimatförändringskonferens i Warszawa den 11-22 november strävar EU efter ett välavvägt paket av beslut för att driva på de internationella klimatinsatserna. Sådana beslut måste leda till att redan överenskomna klimatåtgärder genomförs bättre, att minskningen av koldioxidutsläppen till 2020 påskyndas och att man förbereder sig på att till 2015 anta ett nytt, globalt bindande klimatavtal med utsläppsåtaganden för alla länder.

– Mötet i Warszawa är ett viktigt steg på vägen mot att efterleva de åtaganden vi gjort hittills, finna sätt att göra våra insatser på kort sikt mer ambitiösa och förbereda 2015 års avtal. EU har föreslagit att gå framåt steg för steg, med en bedömningsfas, för att kunna göra ambitiösa åtaganden inför 2015 års avtal, som kan ligga till grund för besluten i Warszawa, sade Valentinas Mazuronis, Litauens miljöminister. Litauen är för närvarande ordförande i EU:s råd.

Vi måste vara medvetna om att klimatkonferensen i Warszawa inte kommer att vara sista ordet i förhandlingarna om 2015 års klimatavtal. Men det kommer att vara ett mycket viktigt möte för att göra framsteg och bereda vägen för Paris 2015. I Warszawa måste vi komma överens om att förbereda djärva åtaganden inför 2015 års avtal och skynda på utsläppsminskningarna under återstoden av detta årtionde. Alla länder måste vara beredda att lägga ram djärva åtaganden inför det världstoppmötet om klimatförändring som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon kommer att sammankalla nästa år i september, tillade Connie Hedegaard, EU-kommissionär med ansvar för klimatåtgärder.

2015 års avtal

Vi måste snarast ta itu med att bestämma hur 2015 års avtal ska se ut, och vilken omfattning det ska ha. Avtalet ska antas senast 2015 och träda i kraft 2020. EU vill att konferensen i Warszawa ska sammanfatta de framsteg som gjorts hittills och planera vad som måste göras under 2014 så att ett avtalsutkast kan läggas fram i god tid före maj 2015.

Framför allt måste man i Warszawa enas om hur alla parter kan formulera ambitiösa åtaganden för perioden efter 2020, inför 2015 års avtal. Detta förfarande bör omfatta en tidtabell för hur åtagandena ska förberedas under 2014, tillhandahållande av uppgifter om åtagandena och en bedömningsfas för att garantera att åtagandena, sammantagna, är tillräckligt ambitiösa för att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C jämfört med den förindustriella temperaturen.

Åtgärder inför 2020

EU och över 80 andra länder har visserligen gjort utsläppsåtaganden fram till 2020, men dessa är sammantaget ännu inte tillräckligt ambitiösa för att hålla uppvärmningen under 2 °C. EU vill se engagemang på ministernivå vid mötet i Warszawa när det gäller hur man kan öka ambitionsnivån inför 2020 och uppnå ett ambitiöst avtal 2015.

EU skulle vilja att de länder som ännu inte gjort åtaganden lägger fram sådana till 2020 vid mötet i Warszawa. Konferensen borde enas om ett förfarande för alla parter för att fundera på hur de under 2014 kan förstärka sina utsläppsminskande åtgärder inför 2020.

EU efterlyser också ytterligare internationellt samarbete om hur man kan öka ambitionsnivån inför 2020. Det finns stora möjligheter att minska utsläppen ytterligare, bland annat genom åtgärder kring ökad energieffektivitet, förnybar energi, fluorerade växthusgaser, reformering av subventionerna till fossila bränslen och utsläpp från luft- och sjöfart.

Särskilt vad gäller fluorerade gaser vill EU att konferensen i Warszawa ska ge en tydlig signal till parterna i Montrealprotokollet om skydd av ozonskiktet så att de aktivt fasar ut fluorkolväten, en familj av mycket starka växthusgaser.

Genomförande av överenskomna beslut

En tredje fråga som kräver beslut i Warszawa är genomförandet av åtgärder som överenskommits vid tidigare möten.

Hit hör frågan hur vi hanterar förluster och skador till följd av klimatförändringen i särskilt sårbara utvecklingsländer. I Warszawa måste vi också ta upp klimatfinansieringen för utvecklingsländerna. Genom en dialog på hög nivå mellan ministrar om finansiering skulle man kunna skapa den konsensus som krävs om vi ska kunna gå framåt.

Andra frågor som behöver klaras av är slutförandet av regler om öppenhet och insyn för de åtaganden som hittills gjorts, och detaljerade regler för genomförandet av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, som omfattar åren 2013 till 2020.

EU:s klimatfinansiering under 2013

EU och dess medlemsländer är världens största givare av offentligt utvecklingsstöd, och kommer att rapportera om sina fortsatta insatser för klimatfinansiering till utvecklingsländerna vid mötet i Warszawa. EU och medlemsländerna hade åtagit sig att tillhandahålla 7,2 miljarder euro som "snabbstartsfinansiering" till utvecklingsländerna under perioden 2010-2012, och överträffade detta mål genom att tillhandahålla sammanlagt 7,34 miljarder euro, inbegripet 2,67 miljarder under förra året. För 2013 finns visserligen ingen sådan finansieringsskyldighet, men EU och ett antal medlemsländer har anmält frivilliga bidrag till utvecklingsländerna på upp till 5,5 miljarder euro, och de senaste utvärderingarna visar att man är på god väg att uppnå denna summa.

EU:s presskonferenser i Warszawa

EU-delegationen kommer att anordna regelbundna presskonferenser som ska överföras live och på begäran på www.unfccc.int. Exakta tidpunkter för presskonferenserna kommer att anges på https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Läs mer:

GD Klimats Warszawa-webbsida: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Frågor och svar om FN:s klimatförändringskonferens i Warszawa

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar