Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 november 2013

De EU wil op de conferentie in Warschau evenwichtige vorderingen als basis voor verdere klimaatacties

De Europese Unie wil tijdens de VN-conferentie op 11-22 november in Warschau een evenwichtig pakket besluiten nastreven om vaart te zetten achter internationale klimaatacties. De besluiten moeten de uitvoering van de reeds goedgekeurde klimaatmaatregelen verbeteren, de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 nog verder helpen verlagen, en het pad effenen om tegen 2015 een nieuwe, juridisch bindende wereldwijde klimaatovereenkomst met emissieverbintenissen van alle landen goed te keuren.

Valentinas Mazuronis, minister van Milieu van Litouwen – het land dat momenteel voorzitter is van de Raad van de EU – zei hierover het volgende: "De conferentie in Warschau is een belangrijke stap om de tot nu toe aangegane verplichtingen na te komen, manieren voor ambitieuzere kortetermijnacties te vinden en de overeenkomst van 2015 voor te bereiden. Voor het opstellen van ambitieuze verbintenissen voor de overeenkomst van 2015 heeft de EU een stapsgewijze procedure met een evaluatiefase voorgesteld, die een solide basis vormt voor een besluit in Warschau.”

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaat voegde hieraan toe: "Iedereen moet weten dat de klimaatconferentie van Warschau niet het eindpunt vormt van de onderhandelingen over de wereldwijde klimaatafspraken voor 2015 maar een belangrijk stap voorwaarts is, in de aanloop naar de conferentie in Parijs in 2015. Wij moeten het in Warschau eens worden over sterke toezeggingen voor de afspraken van 2015, en over versterkte emissiereducties tijdens dit decennium. Alle landen moeten klaar staan om verregaande toezeggingen te doen, nog vóór secretaris-generaal van de VN Ban Ki Moon de top van wereldleiders over klimaatverandering volgend jaar in september bijeenroept."

De overeenkomst van 2015

Er moet dringend vooruitgang worden geboekt wat betreft de opzet, de reikwijdte en de structuur van de wereldwijde overeenkomst, die uiterlijk in 2015 moet worden vastgesteld en in 2020 in werking moet treden. De EU wil dat de conferentie van Warschau de balans opmaakt van de tot dusver gemaakte vorderingen en een planning opstelt van het werk voor 2014, zodat de ontwerptekst ruim voor mei 2015 klaar is.

In Warschau moet met name overeenstemming worden bereikt over de procedure waarmee alle partijen ambitieuze emissieverbintenissen vaststellen voor de periode vanaf 2020, die in de overeenkomst van 2015 worden opgenomen. Die procedure moet onder meer een tijdschema bevatten voor de voorbereiding van hun verbintenissen in 2014, een toelichting bij de verbintenissen, en een beoordelingsfase om ervoor te zorgen dat alle verbintenissen samen ambitieus genoeg zijn om de opwarming van de aarde onder de 2 °C ten opzichte van de pre-industriële temperatuur te houden.

Pre-2020 actie

Ook al zijn de EU en meer dan 80 andere landen emissieverbintenissen aangegaan tot 2020, alles samen is dat nog niet ambitieus genoeg om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 °C. De EU wil zien dat ministeries actief in Warschau meedenken over manieren om de pre-2020 ambitie te verhogen, wat tevens zal bijdragen tot een ambitieuze overeenkomst voor 2015.

De EU zou graag willen dat landen die dat nog niet hebben gedaan, tegen de conferentie van Warschau emissietoezeggingen doen voor 2020. Op de conferentie moet overeenstemming worden bereikt over een procedure waarmee alle partijen kunnen nagaan hoe zij hun pre-2020 emissieacties in 2014 kunnen verbeteren.

De EU roept ook op tot verdere internationale samenwerking met betrekking tot de verhoging van de pre-2020 ambitie. Emissies kunnen nog op verschillende manieren verder omlaag, onder meer door intensivering van de acties op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, gefluoreerde broeikasgassen, de uitstoot door de lucht- en scheepvaart, en door hervorming van subsidies voor fossiele brandstoffen.

De EU wil dat de conferentie van Warschau met name over gefluoreerde gassen een duidelijk signaal geeft, door de Partijen bij het Protocol van Montreal betreffende de bescherming van de ozonlaag aan te sporen actie te ondernemen om het gebruik van hfk’s (een groep krachtige broeikasgassen) af te bouwen.

Uitvoering van bestaande afspraken

Het derde gebied waarover in Warschau besluiten moeten worden genomen, is de uitvoering van de maatregelen die bij eerdere bijeenkomsten zijn overeengekomen.

Het gaat onder meer over de aanpak van verliezen en schade als gevolg van klimaatverandering in bijzonder kwetsbare ontwikkelingslanden. In Warschau moet ook aandacht besteed worden aan de kwestie van klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Een ministeriële dialoog op hoog niveau over financiering zou kunnen bijdragen tot consensus over de te volgen koers.

Andere vraagstukken waarover besluiten genomen zullen moeten worden, zijn onder meer de vaststelling van een definitieve versie van de transparantieregels voor tot dusverre aangegane verbintenissen en van de gedetailleerde regels voor de uitvoering van de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto, die loopt van 2013 tot en met 2020.

EU-klimaatfinanciering in 2013

Als ’s werelds grootste donor van officiële ontwikkelingshulp zullen de EU en haar lidstaten in Warschau verslag doen over de klimaatfinanciering die zij aan ontwikkelingslanden blijven verstrekken. De EU en de lidstaten hadden voor de periode 2010-2012 een bedrag van 7,2 miljard euro aan "fast start"-financiering voor ontwikkelingslanden toegezegd, en hebben deze toezegging meer dan overtroffen door in totaal 7,34 miljard euro te geven, waarvan 2,67 miljard vorig jaar. Hoewel er voor 2013 geen klimaatfinancieringsverplichting geldt, hebben de EU en een aantal lidstaten vrijwillig 5,5 miljard euro voor de ontwikkelingslanden toegezegd, en volgens de meest recente evaluatie zijn zij wat dit betreft goed op weg om dit bedrag te halen.

EU persconferenties in Warschau

De EU-delegatie zal regelmatig persconferenties houden die live (streaming) en op aanvraag te bekijken zijn op www.unfccc.int. De precieze tijdstippen van de persconferenties kunnen worden geraadpleegd op:

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Meer informatie

Link naar DG Klimaat-pagina over Warschau: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Questions and Answers on the UN climate change conference in Warsaw

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Mirna Bratož (+32 22987278)


Side Bar