Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Varšavas konferencē ES vēlas līdzsvarotu progresu, lai sekmētu rīcību klimata jomā

Eiropas Savienība ANO Klimata pārmaiņu konferencē, kas no 11. līdz 22. novembrim risināsies Varšavā, vēlas pieņemt līdzsvarotu lēmumu paketi, kas ievērojami veicinātu starptautisko rīcību klimata jomā. Šiem lēmumiem jāpalīdz ātrāk īstenot jau saskaņotos klimata jomas pasākumus, jāveicina darbs pie tā, lai līdz 2020. gadam vēl vairāk samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas pasaulē, un jāsagatavo pamats, lai līdz 2015. gadam pieņemtu tādu jaunu, juridiski saistošu, starptautisku nolīgumu klimata jomā, kurā būtu iekļautas visu valstu saistības attiecībā uz emisiju samazināšanu.

Lietuvas — ES Padomes pašreizējās prezidējošās valsts – vides ministrs Valentīns Mazuronis sacīja: “Varšavas tikšanās ir svarīgs solis, lai īstenotu līdz šim pieņemtās saistības, lai rastu veidus, kā īstermiņa darbības padarīt vērienīgākas, un lai sagatavotu 2015. gada nolīgumu. Lai izstrādātu vērienīgas saistības 2015. gada nolīgumam, kas nodrošina stabilu pamatu lēmumam Varšavā, ES ir ierosinājusi pakāpenisku procesu, tostarp arī novērtējuma posmu.”

ES klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda piebilda: “Ikvienam būtu jāsaprot, ka Varšavas klimata pārmaiņu konferencē sarunas par 2015. gada globālo vienošanos klimata jomā netiks pabeigtas. Taču tā būs ļoti svarīgs posms, lai panāktu progresu un sagatavotu pamatu klimata pārmaiņu konferencei, kas 2015. gadā notiks Parīzē. Varšavā mums jāvienojas likt stingrus pamatus 2015. gada nolīgumam un pakāpeniski samazināt emisijas atlikušajos šīs desmitgades gados. Visām valstīm jābūt gatavām uzņemties drosmīgas saistības pirms pasaules līderu samita par klimata pārmaiņām, ko nākamā gada septembrī sasauks ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns.”

2015. gada nolīgums

Steidzami nepieciešams progress attiecībā uz tā starptautiskā nolīguma projektu, darbības jomu un struktūru, kas jāpieņem, vēlākais, līdz 2015. gadam un kuram jāstājas spēkā 2020. gadā. ES vēlas, lai Varšavas konferencē tiktu apkopoti līdz šim gūtie panākumi un tiktu izplānots, kas vēl paveicams 2014. gadā, lai projekta teksts būtu pieejams pirms 2015. gada maija.

Jo īpaši Varšavas konferencē jāvienojas par to, kā visas puses formulēs, kādas vērienīgas emisiju saistības tās uzņemsies pēc 2020. gada, lai tās iekļautu 2015. gada nolīgumā. Šai procesā jāparedz grafiks, kad visas puses 2014. gadā sagatavos savas saistības, kad sniegs paskaidrojošu informāciju par tām, kā arī jāparedz novērtējuma posms nolūkā kopīgi panākt, ka saistības ir pietiekami ievērojamas, lai nepieļautu, ka globālās sasilšanas izraisītā temperatūras paaugstināšanās sasniedz 2°C, salīdzinot ar temperatūru pirmsrūpniecības periodā.

Rīcība līdz 2020. gadam

Lai gan ES un vairāk nekā 80 citas valstis ir uzņēmušās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas saistības līdz 2020. gadam, kopumā to apjoms vēl nav pietiekami liels, lai pasaulei izdotos nepieļaut globālo sasilšanu par vairāk nekā 2°C. ES vēlas, lai Varšavā ministri uzņemtos saistības, kā palielināt līdz 2020. gadam īstenojamo mērķi, kas arī sekmēs vērienīgu 2015. gada nolīgumu.

ES vēlas, lai valstis, kuras to vēl nav izdarījušas, līdz Varšavas konferences sākumam nāktu klajā ar apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt minētās emisijas. Konferencē būtu jāvienojas par procesu, kā visām pusēm 2014. gadā uzlabot savu līdz 2020. gadam nosprausto emisiju samazināšanas mērķi.

ES arī aicina uz turpmāku starptautisku sadarbību, lai uzlabotu līdz 2020. gadam īstenojamo mērķi. Vēl arvien ir iespējams būtiski samazināt emisijas, cita starpā, aktīvāk rīkojoties attiecībā uz energoefektivitāti, atjaunojamiem energoresursiem, fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, fosilā kurināmā subsīdiju reformām un aviācijas un kuģniecības nozares radītajām emisijām.

ES vēlas, lai Varšavas konferencē jo īpaši attiecībā uz fluorētajām gāzēm tiktu pausts nepārprotams aicinājums pusēm, kuras pievienojušās Monreālas protokolam par ozona slāņa aizsardzību, veikt pasākumus nolūkā pakāpeniski samazināt ļoti kaitīgu siltumnīcefekta gāzu kategorijas – fluorogļūdeņražu — apjomu.

Saskaņoto lēmumu īstenošana

Trešā joma, kur Varšavā jāpieņem lēmumi, ir sekmēt tādu pasākumu īstenošanu, par kuriem panākta vienošanās iepriekšējās sesijās.

Viens no tiem ir jautājums par to, kā rīkoties saistībā ar zaudējumu un kaitējumu, ko izraisījušas klimata pārmaiņas īpaši neaizsargātās jaunattīstības valstīs. Turklāt Varšavas konferencē jārisina jautājums par jaunattīstības valstīm paredzēto finansējumu cīņai pret klimata pārmaiņām. Ministru risinātam augsta līmeņa dialogam par finansēm būtu jāpalīdz vienoties par to, kā virzīties uz priekšu.

Citi jautājumi, par kuriem būs jālemj konferencē, ir pārskatāmības noteikumi saistībā ar līdz šim pieņemtajām saistībām, kā arī detalizēti noteikumi par Kioto protokola otrā saistību perioda (2013—2020) īstenošanu.

ES finansējums klimata jomā 2013. gadā

Kā pasaules lielākā oficiālās atbalsta palīdzības sniedzēja ES un dalībvalstis Varšavas konferencē ziņos par klimata jomā sniegto finansējumu jaunattīstības valstīm. ES un dalībvalstis apņēmās laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam nodrošināt 7,2 miljardus eiro kā “ātrā starta” finansējumu jaunattīstības valstīm un pārsniedza šo apņemšanos, kopumā nodrošinot 7,34 miljardus eiro, tostarp 2,67 miljardus eiro pagājušajā gadā. Lai gan attiecībā uz 2013. gadu šāda finansējuma pienākuma klimata jomā nav, ES un vairākas dalībvalstis ir paziņojušas, ka attiecībā uz jaunattīstības valstīm veiks brīvprātīgas iemaksas 5,5 miljardu eiro apmērā, un jaunākais novērtējums liecina, ka tām izdosies nodrošināt šādu summu.

ES preses konferences Varšavā

ES delegācija regulāri organizēs preses konferences, kas tiks raidītas gan tiešajā ēterā, gan pēc pieprasījuma www.unfccc.int. Precīzus konferenču norises laikus var apskatīt

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf.

Sīkāka informācija

Klimata politikas ģenerāldirektorāta Varšavas konferences lappusē: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Jautājumi un atbildes par ANO Klimata pārmaiņu konferenci Varšavā

Kontakti:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar