Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 6 d.

Varšuvos konferencijoje ES siekia darnios pažangos vykdant klimato politiką

Europos Sąjunga siekia, kad JT klimato kaitos konferencijoje, vykstančioje lapkričio 11–22 d. Varšuvoje, būtų priimtas darnus sprendimų rinkinys, kuriuo būtų skatinamas tarptautinės klimato politikos vykdymas. Reikia sprendimų, kad būtų paspartintas jau suderintų kovos su klimato kaita priemonių įgyvendinimas, paspartintas darbas, susijęs su pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu iki 2020 m., ir pasirengta iki 2015 m. priimti naują teisiškai įpareigojantį pasaulinį susitarimą dėl klimato kaitos, į kurį būtų įtraukti visų šalių įsipareigojimai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

ES Tarybai šiuo metu pirmininkaujančios Lietuvos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis sakė: „Varšuvos susitikimas yra svarbus žingsnis įgyvendinant iki šiol prisiimtus įsipareigojimus, ieškant būdų, kaip suteikti daugiau užmojo trumpalaikiams veiksmams, ir rengiant 2015 m. susitarimą. Tvirtą pagrindą priimti sprendimą Varšuvoje suteiksiančio 2015 m. susitarimo plataus užmojo įsipareigojimus ES pasiūlė formuluoti etapais, įskaitant įvertinimo etapą."

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Kiekvienas turėtų suprasti, kad derybos dėl 2015 m. visuotinio susitarimo dėl klimato kaitos Varšuvos klimato kaitos konferencijoje nebus užbaigtos. Tačiau tai bus labai svarbus susitikimas siekiant pažangos ir ruošiant dirvą 2015 m. susitikimui Paryžiuje. Varšuvoje turime susitarti, kad prisiimsime tvirtus įsipareigojimus 2015 m. susitarimui ir paspartinsime šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą likusią šio dešimtmečio dalį. Visos šalys turi būti pasirengusios iki kitą rugsėjį JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki Moono rengiamo pasaulio vadovų susitikimo dėl klimato kaitos pateikti ryžtingų įsipareigojimų.“

2015 m. susitarimas

Pasaulinį susitarimą numatoma priimti ne vėliau kaip iki 2015 m., o jis įsigalios 2020 m., todėl dabar reikia gerokai pasistūmėti plėtojant jo idėją, nustatant taikymo sritį ir struktūrą. ES siekia, kad Varšuvos konferencijoje būtų įtvirtinta iki šiol padaryta pažanga ir suplanuoti darbai, kuriuos reikia atlikti 2014 m., kad teksto projektas būtų parengtas gerokai prieš 2015 m. gegužės mėn.

Visų pirma Varšuvoje turi būti susitarta dėl bendros tvarkos, pagal kurią bus formuluojami visų šalių plataus užmojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo po 2020 m. įsipareigojimai, įtrauktini į 2015 m. susitarimą. Šis procesas turėtų apimti šalių įsipareigojimų rengimo 2014 m. tvarkaraštį, įsipareigojimus paaiškinančios informacijos teikimą ir įvertinimo etapą siekiant užtikrinti, kad bendri įsipareigojimai būtų pakankami, kad visuotinio atšilimo rodiklis išliktų mažesnis negu 2°C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu.

Veiksmai iki 2020 m.

Nors ES ir per 80 kitų šalių prisiėmė įsipareigojimų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m., visi kartu šie įsipareigojimai dar nėra pakankami, kad pasaulyje būtų išlaikytas mažesnis negu 2°C atšilimo rodiklis. ES siekia, kad Varšuvoje sprendžiant klausimą dėl klimato kaitos švelninimo iki 2020 m. dalyvautų ministrai – tai taip pat prisidėtų prie plataus užmojo 2015 m. susitarimo.

ES norėtų, kad šalys, kurios dar to nepadarė, iki Varšuvos konferencijos pateiktų savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo iki 2020 m. įsipareigojimus. Konferencijoje turėtų būti susitarta dėl tvarkos, pagal kurią visos šalys svarstytų, kaip 2014 metais sustiprinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo veiksmus iki 2020 m.

ES taip pat ragina toliau bendradarbiaujant tarptautiniu mastu spartinti iki 2020 m. nustatytų uždavinių įgyvendinimą. Egzistuoja daug galimybių toliau mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, aktyviau didinant energijos vartojimo efektyvumą, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, mažinant fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, reformuojant iškastinio kuro subsidijas ir mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį aviacijos ir laivybos sektoriuose.

Konkrečiai dėl fluorintų dujų ES siekia, kad Varšuvos konferencija aiškiai paragintų Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnio išsaugojimo šalis imtis veiksmų, kad būtų laipsniškai mažinamas hidrofluorangliavandenilių – stiprių šiltnamio efektą sukeliančių dujų grupės dujų – kiekis.

Suderintų sprendimų įgyvendinimas

Trečia sritis, dėl kurios turi būti sprendžiama Varšuvoje, – ankstesnėse sesijose suderintų priemonių įgyvendinimo spartinimas.

Tarp jų klausimai, ką daryti su nuostoliais ir žala, sukeltais klimato kaitos itin pažeidžiamose besivystančiose šalyse. Varšuvoje taip pat turi būti svarstomas kovos su klimato kaita finansavimo besivystančiose šalyse klausimas. Aukšto lygio ministrų dialogas dėl finansavimo turėtų padėti pasiekti susitarimą dėl tolesnių veiksmų.

Tarp kitų klausimų, dėl kurių reikia priimti sprendimų, – iki šiol prisiimtų įsipareigojimų skaidrumo taisyklių, taip pat išsamių Kioto protokolo antro įsipareigojimų laikotarpio (2013–2020 m.) įgyvendinimo taisyklių rengimas.

Kovos su klimato kaita finansavimas 2013 m.

Kaip didžiausios pasaulyje oficialios paramos vystymuisi teikėjos, ES ir jos valstybės narės Varšuvoje informuos apie nuolat besivystančioms šalims teikiamą kovos su klimato kaita finansavimą. ES ir valstybės narės buvo įsipareigojusios 2010–2012 m. besivystančioms šalims skirti 7,2 mlrd. EUR „skubios pradžios“ finansavimui ir šį įsipareigojimą viršijo – iš viso skyrė 7,34 mlrd. EUR, iš jų – 2,67 mlrd. EUR praėjusiais metais. Nors 2013 m. tokios kovos su klimato kaita finansavimo prievolės nenustatyta, ES ir kelios valstybės narės paskelbė skirsiančios 5,5 mlrd. EUR vertės savanoriškų įnašų besivystančioms šalims, ir paskutiniai vertinimai rodo, kad ši suma greičiausiai bus išmokėta.

ES spaudos konferencijos Varšuvoje

ES delegacija reguliariai rengs spaudos konferencijas, kurios bus transliuojamos tiesiogiai, o jų įrašus bus galima peržiūrėti interneto svetainėje www.unfccc.int. Tikslų konferencijų laiką galima sužinoti

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Daugiau informacijos

Nuoroda į Klimato politikos GD puslapį, skirtą Varšuvos konferencijai: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: JT klimato kaitos konferencija Varšuvoje. Klausimai ir atsakymai

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron, tel. +32 2 296 49 71

Mirna.Bratož , tel. +32 2 298 72 78


Side Bar