Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 6 Samhain 2013

Dul chun cinn cothrom ag teastáil ón AE chun bearta ar mhaithe leis an aeráid a chur chun cinn ag comhdháil Vársá

Ag comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le hathrú aeráide an 11-22 Samhain i Vársá, beidh sé mar aidhm ag an Aontas Eorpach teacht ar phacáiste cothrom de chinntí chun bearta ar mhaithe leis an aeráid a chur chun cinn ar leibhéal idirnáisiúnta. Ní foláir do na cinntí sin cur chun feidhme na mbeart maidir le haeráid atá comhaontaithe cheana a fheabhsú, leanúint leis an obair astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú tuilleadh ar leibhéal domhanda faoi 2020, agus an bealach a réiteach do chomhaontú nua domhanda maidir leis an aeráid, a bheidh ceangailteach ó thaobh dlí, a ghlacadh roimh 2015, comhaontú ina mbeidh gealltanais maidir le hastaíochtaí ó gach tír.

Mar a dúirt Valentinas Mazuronis, Aire Comhshaoil na Liotuáine, a bhfuil Uachtarántacht Chomhairle an AE aici faoi láthair: "Céim thábhachtach is ea an cruinniú seo i Vársá chun na gealltanais a rinneadh go dtí seo a chur chun feidhme, chun bealaí a aimsiú d'fhonn níos mó a bhaint amach le bearta gearrthéarmacha, agus chun comhaontú 2015 a ullmhú. Tá próiséas céim ar chéim molta ag an AE, a mbeidh céim mheasúnaithe mar chuid de, chun gealltanais uaillmhianacha a chur le chéile do chomhaontú 2015, a bheidh ina mbunús fónta don chinneadh a bheidh le déanamh i Vársá."

Bhí an méid seo le rá ag Connie Hegegaard, an Coimisinéir Eorpach um Ghníomhú ar son na hAeráide: "Ba cheart go dtuigfeadh gach éinne nach dtabharfar an chaibidlíocht i ndáil le beart 2015 ar athrú aeráide chun críche ag an gcomhdháil i Vársá. Ach cruinniú an‑tábhachtach a bheidh ann chun dul chun cinn a dhéanamh agus chun an bealach a réiteach do Pháras in 2015. I Vársá, ní foláir dúinn teacht ar chomhaontú maidir le gealltanais láidre do bheart 2015 agus maidir le hastaíochtaí a ghearradh tuilleadh sna blianta amach romhainn. Ba chóir go mbeadh gach tír réidh le gealltanais uaillmhianacha a dhéanamh ag cruinniú mullaigh Cheannairí an Domhain maidir le hathrú aeráide, a thionólfaidh Ard‑Rúnaí na Náisiún Aontaithe Ban Ki-moon mí Mheán Fómhair seo chugainn."

Comhaontú 2015

Tá dul chun cinn ag teastáil go práinneach ar dhearadh, raon feidhme agus struchtúr an chomhaontaithe dhomhanda, a ghlacfar faoi 2015 ar a dhéanaí agus a thiocfaidh i bhfeidhm in 2020. Is mian leis an AE go dtuigfidh comhdháil Vársá an dul chun cinn a rinneadh go dtí seo, agus go bpleanálfaidh siad an obair atá le déanamh in 2014, ionas go mbeidh dréacht-téacs ar fáil i bhfad roimh mhí Bealtaine 2015.

Go háirithe, ní foláir cinneadh a dhéanamh i Vársá maidir le próiseas faoina bhfoirmleoidh na Páirtithe ar fad gealltanais uaillmhianacha do chomhaontú 2015 maidir le hastaíochtaí ó 2020 amach. Ba cheart a áireamh sa phróiseas sin amchlár chun a ngealltanais a ullmhú in 2014, faisnéis a mhíneoidh na gealltanais agus céim mheasúnaithe lena chinntiú go mbeidh na gealltanais, le chéile, uaillmhianach a ndóthain chun téamh domhanda a choinneáil faoi 2 °C i gcomparáid leis an teocht réamhthionsclaíoch.

Bearta roimh 2020

Cé go bhfuil gealltanais déanta ag an AE agus ag 80 tír eile maidir le hastaíochtaí suas go dtí 2020, ní leor iad sin le chéile chun an téamh domhanda a choinneáil faoi 2 °C. Teastaíonn ón AE go rachaidh na hairí i Vársá i mbun an gealltanas a bhí sna bearta roimh 2020 a mhéadú, rud a chuideoidh chun comhaontú uaillmhianach a bhaint amach in 2015.

Ba mhaith leis an AE go ndéanfaidh na tíortha sin nach bhfuil gealltanais maidir le hastaíochtaí déanta acu cheana, gealltanais maidir le hastaíocht do 2020 faoin am go mbeidh an cruinniú á thionól i Vársá. Ba cheart go gcinnfí le linn na comhdhála próiséas faoinar féidir leis na Páirtithe ar fad a mheas in 2014 conas na bearta a dhéanfaidh siad roimh 2020 maidir le hastaíochtaí a fheabhsú.

Tá an AE freisin ag éileamh comhair bhreise idirnáisiúnta i ndáil le cur le bearta roimh 2020. Tá poitéinseal mór ann astaíochtaí a laghdú tuilleadh trí bhíthin gníomhaíochta níos mó i ndáil le héifeachtúlacht fuinnimh, fuinneamh inathnuaite, gáis cheaptha teasa fhluairínithe, leasú ar fhóirdheontais bhreosla iontaise agus ar astaíochtaí ó eitlíocht agus ó loingseoireacht.

Maidir le gáis fhluairínithe go háirithe, is mian leis an AE go gcuirfidh comhdháil Vársá comhartha soiléir amach chun iarraidh ar Pháirtithe i bPrótacal Montreal maidir leis an tsraith ózóin a chosaint, beart a dhéanamh chun hidreacharbóin fhluairínithe, cineál gáis cheaptha teasa láidir, a dhíothú céim ar chéim.

Cinntí atá comhaontaithe a chur chun feidhme

Is é an tríú réimse ina dteastaíonn cinntí ó chomhdháil Vársá, cur chun feidhme na mbeart a comhaontaíodh ag na seisiúin roimhe sin a chur chun cinn.

Ina measc sin tá ceist an chaillteanais agus an damáiste a dhéanann athrú aeráide, go háirithe i dtíortha leochaileacha atá i mbéal forbartha. Ní foláir aghaidh a thabhairt ar cheist an mhaoinithe i ndáil le hathrú aeráide do thíortha i mbéal forbartha le linn chomhdháil Vársá freisin. Ba mhór an chabhair plé ardleibhéil idir airí maidir le maoiniú chun teacht ar chomhdhearcadh maidir leis an mbealach chun cinn.

I measc na saincheisteanna eile a bhfuil cinntí ag teastáil ina leith tá rialacha trédhearcachta a thabhairt i gcrích do ghealltanais a rinneadh cheana, mar aon le rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme dara tréimhse gealltanais Phrótacal Kyoto, an tréimhse sin ó 2013 go 2020.

Maoiniú an AE i ndáil le hathrú aeráide in 2013

Is iad an AE agus a Bhallstáit an soláthróir is mó Cúnaimh Oifigiúil Forbartha ar domhan, agus beidh tuairisc á tabhairt acu i Vársá ar an maoiniú atá á sholáthar acu i gcónaí i ndáil le hathrú aeráide do thíortha i mbéal forbartha. Rinne an AE agus na Ballstáit tiomantas €7.2 billiún a sholáthar i "mearmhaoiniú " do thíortha i mbéal forbartha thar thréimshe 2010-2010 agus thug siad níos mó ná a gheall siad, is é sin €7.34 billiún ar an iomlán, an €2.67 billiún a thug siad anuraidh san áireamh. Cé nach bhfuil an oibleagáid chéanna mhaoinithe i ndáil leis an aeráid ann do 2013, d'fhógair an AE agus roinnt Ballstát go ndéanfaidís ranníocaíochtaí deonacha do thíortha i mbéal forbartha arb ionann iad agus €5.5 billiún, agus léirítear sa mheasúnú deireanach go mbainfidh siad an sprioc sin amach.

Cruinnithe faisnéise an AE i Vársá

Beidh cruinnithe rialta faisnéise ag toscaireacht an AE a dhéanfar a chraoladh beo agus "ar éileamh" ag www.unfccc.int. Is féidir amanna sonracha na gcruinnithe faisnéise a fheiceáil ag: https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Tuilleadh eolais:

Leathanach na hArd-Stiúrthóireachta um Ghníomhú ar son na hAeráide ar an gcomhdháil i Vársá: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Ceisteanna agus Freagraí faoi chomhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le hathrú aeráide i Vársá

Teagmhálacha :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar