Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 6. marraskuuta 2013

EU:n tavoitteena Varsovan ilmastokonferenssissa on vakaa edistyminen ilmastotoimissa

Ilmastonmuutosta koskeva YK:n konferenssi järjestetään 11–22. marraskuuta Varsovassa. Euroopan unionin tavoitteena on, että kokouksessa päätetään tasapuolisesta toimintapaketista kansainvälisten ilmastotoimien edistämiseksi. Päätöksillä on edistettävä jo sovittujen ilmastotoimien täytäntöönpanoa ja työtä maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten lisäämiseksi ennen vuotta 2020 sekä pohjustettava sitä, että vuoteen 2015 mennessä hyväksyttäisiin uusi oikeudellisesti sitova ja maailmanlaajuinen ilmastosopimus, johon sisältyy sitovia päästövelvoitteita kaikille maille.

EU:n ministerineuvoston tämänhetkisen puheenjohtajavaltion Liettuan ympäristöministerin Valentinas Mazuroniksen mukaan "Varsovan konferenssi on merkittävä vaihe pantaessa täytäntöön tähän mennessä tehtyjä sitoumuksia, etsittäessä keinoja nostaa lyhyen aikavälin toimien kunnianhimoisuustasoa ja vuoden 2015 sopimuksen valmistelussa. EU on ehdottanut vuoden 2015 sopimukseen sisällytettävien kunnianhimoisten sitoumusten laatimiseksi vaiheittaista prosessia, johon sisältyy myös arviointivaihe. Tämä tarjoaa vankan perustan Varsovassa tehtäville päätöksille."

Ilmastotoimista vastaava EU-komissaari Connie Hedegaardin mukaan "kaikkien olisi ymmärrettävä, että Varsovan ilmastokonferenssissa ei neuvotella maailmanlaajuisesta vuoden 2015 ilmastosopimuksesta. On kuitenkin erittäin tärkeää päästä eteenpäin ja pohjustaa vuonna 2015 Pariisissa järjestettävää konferenssia. Varsovassa meidän on sovittava siitä, että valmistelemme vahvoja lupauksia vuoden 2015 sopimusta varten ja lisäämme päästövähennyksiä tämä vuosikymmenen loppuun saakka. Kaikkien maiden on oltava valmiita esittämään rohkeita lupauksia ennen ilmastonmuutosta koskevaa maailman johtajien huippukokousta, jonka YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon järjestää ensi syyskuussa."

Vuoden 2015 sopimus

Maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen valmistelussa olisi välttämättä edistyttävä erityisesti sen muotoilun, soveltamisalan ja rakenteen osalta, jotta se voitaisiin hyväksyä viimeistään vuonna 2015 ja jotta se voisi tulla voimaan vuonna 2020. EU:n tavoitteena on, että Varsovan konferenssissa kerrataan tähän mennessä saavutettu edistyminen ja suunnitellaan, mitä toimia on toteutettava vuonna 2014, jotta sopimusluonnos olisi käytettävissä hyvissä ajoin ennen vuoden 2015 toukokuuta.

Varsovassa on erityisesti sovittava menettelystä, jonka mukaisesti kaikki sopimuspuolet muotoilevat kunnianhimoisia vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevia päästövähennyssitoumuksia vuoden 2015 sopimusta varten. Tähän prosessiin olisi sisällyttävä aikataulu, jonka mukaisesti sopimuspuolten olisi valmisteltava sitoumuksensa vuonna 2014 ja annettava tietoa näistä sitoumuksista. Lisäksi siihen olisi sisällyttävä myös arviointivaihe, jolla voitaisiin varmistaa kollektiivisesti, että sitoumukset ovat riittävän kunnianhimoisia sen osalta, että maapallon keskilämpötilan nousu voidaan pitää alle kahdessa celsiusasteessa esiteolliseen aikaan verrattuna.

Toimet ennen vuotta 2020

Vaikka EU ja yli 80 muuta maata ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä vuoteen 2020 mennessä, eivät nämä sitoumukset yhteensä riitä siihen, että maapallon keskilämpötilan nousu jäisi alle kahden celsiusasteen. EU haluaa, että Varsovassa sovitaan ministeritasolla siitä, miten päästöjä voitaisiin vähentää sovittua enemmän ennen vuotta 2020. Tämä edistäisi myös kunnianhimoisen sopimuksen syntymistä vuonna 2015.

EU toivoo, että ne maat, jotka eivät vielä ole tehneet sitoumuksia vuotta 2020 varten, esittäisivät niitä Varsovan konferenssissa. Konferenssissa olisi sovittava prosessista, jossa kaikki osapuolet harkitsisivat vuonna 2014 sitä, miten ne voisivat tehostaa ennen vuotta 2020 toteutettavia päästövähennystoimiaan.

EU kehottaa myös lisäämään kansainvälistä yhteistyötä ennen vuotta 2020 toteutettavien toimien vaatimustason nostamiseksi. Päästöjen vähentämiseksi on edelleen merkittävästi mahdollisuuksia. Muun muassa voidaan lisätä energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, fluorattuihin kasvihuonekaasuihin, fossiilisten polttoaineiden tukien muuttamiseen ja ilmailun sekä merenkulun päästöihin liittyviä toimia.

Fluorattujen kasvihuonekaasujen osalta EU haluaa, että Varsovan konferenssin lähettää selkeän kehotuksen otsonikerroksen suojelua koskevan Montrealin pöytäkirjan osapuolille siitä, että näiden olisi toteutettava toimia voimakkaan kasvihuonekaasuryhmän, fluorihiilivetyjen (HFC:t), poistamiseksi vaiheittain käytöstä.

Sovittujen päätösten täytäntöönpano

Kolmas alue, jota koskevia päätöksiä Varsovassa olisi tehtävä, on aikaisemmissa konferensseissa päätettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanon edistäminen.

Näihin kuuluu kysymys siitä, miten ilmastonmuutoksen aiheuttamaan hävikkiin ja tuhoon olisi suhtauduttava erityisesti herkissä kehitysmaissa. Varsovassa on myös käsiteltävä ilmastorahoitukseen liittyviä kysymyksiä kehitysmaiden kannalta. Rahoitusta koskevissa korkean tason ministerikeskusteluissa olisi pyrittävä rakentamaan konsensusta asian edistämisessä.

Päätöksiä on tarpeen tehdä myös muista asioista, kuten tähän mennessä tehtyjä sitoumuksia koskevista avoimuussäännöistä, kuten myös Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden (2013–2020) täytäntöönpanon yksityiskohtaisista säännöistä.

EU:n ilmastorahoitus vuonna 2013

EU ja sen jäsenvaltiot ovat maailman suurin virallisen kehitysavun tarjoaja. Ne raportoivatkin Varsovassa jatkuvista toimistaan ilmastotoimien rahoittamiseksi kehitysmaissa. EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet antamaan 7,2 miljardia euroa rahoitusta kehitysmaissa heti toteutettavia hankkeita varten (ns. fast-start-rahoitus) vuosina 2010–2012. Itse asiassa tämä sitoumus on ylitetty, koska rahoitus oli yhteensä 7,34 miljardia euroa, mihin sisältyy viime vuonna annettu 2,67 miljardin euron osuus. Vaikka tällaisia ilmastorahoitusvelvoitteita ei sovelletakaan vuonna 2013, EU ja useat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet antavansa kehitysmaille vapaaehtoista rahoitusta 5,5 miljardia euroa. Tuoreimpien arvioiden mukaan tämä rahoitus tulee toteutumaan.

EU:n tiedotustilaisuudet Varsovassa

EU:n valtuuskunta järjestää säännöllisesti tiedotustilaisuuksia. Tiedotustilaisuuksia voi seurata suorina lähetyksinä tai nauhoituksina internetissä osoitteessa www.unfccc.int. Tiedotustilaisuuksien tarkat ajat voi tarkistaa osoitteesta:

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Lisätietoja:

Ilmastoasioiden pääosaston Varsova-sivusto: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Varsovassa järjestettävää YK:n ilmastokonferenssia koskeva kysymyksiä ja vastauksia –osio.

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar