Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. november 2013

Ainult tasakaalustatud areng aitab Euroopa Liidul Varssavi konverentsil kliimameetmetega edasi minna

ÜRO kliimamuutustealasel konverentsil, mis toimub Varssavis 11.–22. novembrini, püüab Euroopa Liit jõuda heas tasakaalus oleva otsustepaketini, mille abil rahvusvaheliste kliimameetmetega edasi minna. Tehtavad otsused peaksid viima selleni, et juba kokku lepitud kliimameetmeid rakendataks tõhusamalt, et kasvuhoonegaaside heidet vähendataks oluliselt enne 2020. aastat ning et oldaks valmis võtma 2015. aastal vastu uus õiguslikult siduv ülemaailmne kliimakokkulepe, mis sisaldaks heitealaseid kohustusi kõikidele riikidele.

Praegu Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Leedu keskkonnaminister Valentinas Mazuronis märkis seoses sellega järgmist: „Varssavi kohtumine on oluline samm seni võetud kohustuste täitmisel ning sellel püütakse leida viise, kuidas muuta lühiajalised meetmed veelgi ambitsioonikamaks ja valmistada ette 2015. aasta kokkulepe. Selleks et määrata kindlaks kaugeleulatuvad kohustused 2015. aasta kokkuleppe jaoks, on EL pakkunud välja järkjärgulise protsessi, sealhulgas hindamisetapi. Ka Varssavis vastu võetavate otsuste puhul lähtutakse eelkõige tulevasest kokkuleppest.”

Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaard lisas omalt poolt: „Kõigile peaks olema selge, et 2015. aasta üleilmse kliimakokkuleppe alased läbirääkimised ei lõpe Varssavi kliimakonverentsiga. Kuid samas on see väga oluline kohtumine järgmiste sammude ja 2015. aasta Pariisi kohtumise ettevalmistamiseks. Varssavis tuleb meil kokku leppida kindlates lubadustes 2015. aasta kokkuleppe jaoks ja tõhusas heitkoguste vähendamises käesoleval kümnendil. Kõik riigid peavad olema valmis esitama oma selged lubadused enne maailma liidrite kliimamuutustealast tippkohtumist, mis toimub ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni kutsel järgmise aasta septembris.”

2015. aasta kokkulepe

Kuna kokkulepe kavatsetakse vastu võtta hiljemalt 2015. aastal ning see peaks jõustuma hiljemalt 2020. aastal, on kiiresti vaja kokkulepe kavandada ning töötada välja selle reguleerimisala ja struktuur. EL soovib, et Varssavi konverentsil õnnestuks teha kokkuvõte senistest saavutustest ning kavandada 2014. aasta tegevus nii, et kokkuleppe projekti tekst oleks kättesaadav enne 2015. aasta maid.

Eelkõige tuleb Varssavis kokku leppida selles, kuidas kõik kokkuleppeosalised sõnastavad oma ambitsioonikad heitealased kohustused pärast 2020. aastat. Kehtestada tuleks ka ajakava, mille jooksul valmistavad riigid 2014. aastal ette oma kohustused ja annavad nende selgitamiseks vajalikku teavet, samuti hindamisetapp, mille käigus tehakse kindlaks, kas ühiselt võetud kohustused on piisavad selleks, et hoida üleilmne kliima soojenemine alla 2 °C võrreldes tööstusajastu eelse tasemega.

Enne 2020. aastat võetavad meetmed

Olgugi et EL ja üle 80 muu riigi on võtnud heitealaseid kohustusi juba enne 2020. aastat, ei ole need ühtekokku veel piisavalt ambitsioonikad, et tagada kliima soojenemine vähem kui 2 °C. Varssavis tahab EL saavutada ministrite kokkuleppe selle kohta, kuidas seada endale ulatuslikumaid 2020. aasta eelseid eesmärke. See aitaks muuta ka 2015. aasta kokkulepet ambitsioonikamaks.

EL sooviks, et riigid, kes oma heitealaseid lubadusi seoses 2020. aastaga veel ei ole esitanud, teeksid seda Varssavis. Konverentsil tuleks kokku leppida selles, mil viisil kõik osalised saaksid otsustada, kuidas 2014. aastal veelgi tõhustada 2020. aastani võetavaid heitealaseid meetmeid.

Ühtlasi kutsub EL üles tegema edaspidi rohkem rahvusvahelist koostööd, et muuta 2020. aasta eelsed eesmärgid ulatuslikumaks. Heitkoguseid on võimalik edaspidi veelgi vähendada. Selle saavutamiseks võib muu hulgas suurendada energiatõhusust, kasutada taastuvenergiat, vähendada fluoritud kasvuhoonegaaside heidet, reformida fossiilkütuste toetuste ning lennundusest ja meretranspordist tulenevate heitkoguste süsteemi.

Eelkõige fluoritud gaaside osas soovib EL anda Varssavi konverentsil selge signaali, mis kutsuks osoonikihi kaitset käsitleva Montreali protokolli kõiki osalisi võtma meetmeid, et järk-järgult vähendada fluorosüsivesinike kui väga tugevate kasvuhoonegaaside heidet.

Kokkulepitud otsuste rakendamine

Kolmas valdkond, milles tuleb Varssavis otsused vastu võtta, on varasematel kohtumistel kokku lepitud meetmete edukam rakendamine.

See hõlmab küsimust, kuidas käsitleda kahju, mida kliimamuutused põhjustavad eelkõige haavatavates arengumaades. Samuti tuleb Varssavis tegeleda arengumaade jaoks ette nähtud kliimameetmete rahastamisega. Ministrite tasemel peetav finantsküsimuste arutelu peaks aitama saavutada konsensuse edasiste sammude küsimuses.

Lisaks on vaja kindlaks määrata seniste kohustuste läbipaistvuse eeskirjad ning Kyoto protokolli teise kohustusperioodi (2013–2020) üksikasjalikud eeskirjad.

ELi poolne kliimamuutustega seotud rahastamine 2013. aastal

EL ja selle liikmesriigid koos on maailma suurim ametlik arenguabi andja. Varssavis esitatakse aruanne selle kohta, kuidas EL on pidevalt rahastanud kliimameetmeid arengumaades. EL ja liikmesriigid on võtnud kohustuse eraldada 7,2 miljardit eurot arengumaade nn kiire stardi rahastamiseks ajavahemikul 2010–2012. Eelmisel aastal lisati veel 2,67 miljardit eurot, suurendades abisummat 7,34 miljardi euroni. Kuigi kliimameetmeid ei rahastata 2013. aastal, on EL ja mitmed liikmesriigid teatanud, et toetavad arengumaid vabatahtlikult kokku 5,5 miljardi euroga. Hiljutine hindamine näitab, et nad on seda summat kokku saamas.

ELi infotunnid Varssavis

ELi delegatsioon korraldab regulaarselt infotunde, millest tehakse otseülekanded ja mis on kättesaadavad aadressil www.unfccc.int. Infotundide täpseid aegu saab kontrollida:

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Lisateave

Kliimameetmete peadirektoraadi Varssavi-teemaline veebisait: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Küsimused ja vastused Varssavis toimuva ÜRO kliimamuutustealase konverentsi kohta

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar