Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2013

Η ΕΕ επιδιώκει ισορροπημένη πρόοδο για την προώθηση της δράσης για το κλίμα στη διάσκεψη της Βαρσοβίας

Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στις 11-22 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια ισορροπημένη δέσμη αποφάσεων για την προαγωγή της διεθνούς δράσης για το κλίμα. Οι αποφάσεις πρέπει να ενισχύσουν την υλοποίηση των μέτρων για το κλίμα που έχουν ήδη συμφωνηθεί, να προωθήσουν τις εργασίες για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμια κλίμακα πριν από το 2020 και να προετοιμάσουν το έδαφος για την υιοθέτηση έως το 2015 μιας νέας νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα που θα περιέχει δεσμεύσεις όλων των χωρών για τις εκπομπές.

Ο κ.Valentinas Mazuronis, υπουργός περιβάλλοντος της Λιθουανίας, που είναι η χώρα που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δήλωσε: «Η συνάντηση της Βαρσοβίας είναι ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να βρεθούν τρόποι να γίνει πιο φιλόδοξη η βραχυπρόθεσμη δράση και για να προετοιμαστεί η συμφωνία του 2015. Η ΕΕ έχει προτείνει μια σταδιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της φάσης αξιολόγησης, για τη διατύπωση φιλόδοξων δεσμεύσεων για τη συμφωνία του 2015, η οποία παρέχει μια ισχυρή βάση για να ληφθεί απόφαση στη Βαρσοβία.»

Η Επίτροπος κ.Connie Hedegaard, αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα, πρόσθεσε: «Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι στη διάσκεψη της Βαρσοβίας για το κλίμα δεν θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία για το κλίμα του 2015. Όμως θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση για να σημειωθεί πρόοδος και να προετοιμαστεί η συνάντηση του Παρισιού το 2015. Στη Βαρσοβία πρέπει να συμφωνήσουμε να προετοιμάσουμε ισχυρές δεσμεύσεις για τη συμφωνία του 2015 και να επιταχύνουμε τις μειώσεις των εκπομπών μέσα στη δεκαετία που διανύουμε. Όλες οι χώρες πρέπει να είναι έτοιμες να υποβάλουν τολμηρές δεσμεύσεις πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του κόσμου για την αλλαγή του κλίματος που έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon τον προσεχή Σεπτέμβριο.»

Συμφωνία του 2015

Απαιτείται επείγουσα πρόοδος σχετικά με τον σχεδιασμό, το πεδίο εφαρμογής και τη δομή της συνολικής συμφωνίας, η οποία πρόκειται να εγκριθεί το αργότερο έως το 2015 και να τεθεί σε ισχύ το 2020. Η ΕΕ επιθυμεί η διάσκεψη της Βαρσοβίας να αποτυπώσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και να προγραμματίσει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν το 2014, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο ένα σχέδιο κειμένου πολύ πριν από τον Μάιο του 2015.

Ειδικότερα, στη Βαρσοβία πρέπει να συμφωνηθεί μια διαδικασία ώστε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να διατυπώσουν φιλόδοξες δεσμεύσεις για τις εκπομπές μετά το 2020 στη συμφωνία του 2015. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία των υποχρεώσεων το 2014, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υποχρεώσεις και ένα στάδιο αξιολόγησης ώστε να εξασφαλίζεται ότι, συλλογικά, οι υποχρεώσεις είναι αρκούντως φιλόδοξες προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 2°C σε σύγκριση με τη θερμοκρασία πριν από τη βιομηχανική εποχή.

Δράση πριν από το 2020

Αν και η ΕΕ και περισσότερες από 80 άλλες χώρες έχουν αναλάβει υποχρεώσεις για τις εκπομπές μέχρι το 2020, συλλογικά, δεν είναι πολύ φιλόδοξες ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 2°C. Η ΕΕ θέλει στη Βαρσοβία να αναληφθούν πιο φιλόδοξες υπουργικές δεσμεύσεις πριν από το 2020, πράγμα που θα συμβάλλει και σε μια φιλόδοξη συμφωνία του 2015.

Η ΕΕ θα ήθελε οι χώρες που δεν το έχουν ακόμη πράξει να υποβάλουν δεσμεύσεις για τις εκπομπές πριν από το 2020 στο πλαίσιο της διάσκεψης της Βαρσοβίας. Στη διάσκεψη θα πρέπει να συμφωνηθεί μια διαδικασία ώστε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να εξετάσουν με ποιους τρόπους μπορούν να ενισχύσουν τη δράση τους το 2014 για τις εκπομπές πριν από το 2020.

Η ΕΕ απευθύνει επίσης έκκληση για περαιτέρω διεθνή συνεργασία για αυξημένη φιλοδοξία πριν από το 2020. Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για τη μείωση των εκπομπών μέσω, μεταξύ άλλων, αυξημένης δράσης για την ενεργειακή απόδοση, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των φθοριούχων αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, της μεταρρύθμισης των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών από αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Για τα φθοριούχα αέρια ειδικότερα, η ΕΕ επιθυμεί η διάσκεψη της Βαρσοβίας να στείλει σαφές μήνυμα με το οποίο να καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την προστασία του όζοντος να λάβουν μέτρα για τη σταδιακή εξάλειψη των HFC, μιας οικογένειας ισχυρών αερίων θερμοκηπίου.

Εφαρμογή των συμφωνημένων αποφάσεων

Ο τρίτος τομέας όπου χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις στη Βαρσοβία είναι η πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Πρόκειται για τον τρόπο χειρισμού της απώλειας και της ζημίας που προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος σε ιδιαίτερα ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες. Στη Βαρσοβία πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της χρηματοδότησης της δράσης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένας υπουργικός διάλογος υψηλού επιπέδου σχετικά με τη χρηματοδότηση αναμένεται να συμβάλει στην οικοδόμηση συναίνεσης για την περαιτέρω πορεία.

Άλλα ζητήματα για τα οποία χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις περιλαμβάνουν την οριστικοποίηση των κανόνων διαφάνειας για δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για την υλοποίηση της δεύτερης περιόδου των δεσμεύσεων που προβλέπεται από το πρωτόκολλο του Κιότο, η οποία εκτείνεται από το 2013 έως το 2020.

Χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα στην ΕΕ το 2013

Ως ο μεγαλύτερος παγκόσμιος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν στη Βαρσοβία τη συνεχιζόμενη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για την παροχή «ταχείας εκκίνησης» χρηματοδότησης ύψους 7,2 δις ευρώ στις αναπτυσσόμενες χώρες την περίοδο 2010-2012 και ξεπέρασαν την υπόσχεσή τους αυξάνοντας το ποσό της χρηματοδότησης σε 7,34 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 2,67 δις ευρώ το προηγούμενο έτος. Αν και δεν υπάρχει υποχρέωση χρηματοδότησης για το κλίμα για το 2013, η ΕΕ και ορισμένα κράτη μέλη ανακοίνωσαν εθελοντικές συνεισφορές για τις αναπτυσσόμενες χώρες ύψους 5,5 δις ευρώ, και η πιο πρόσφατη αξιολόγηση δείχνει ότι βρίσκονται στον σωστό δρόμο για την εκταμίευση αυτού του ποσού.

Ενημέρωση του Τύπου από την ΕΕ στη Βαρσοβία

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με τον Τύπο που θα μεταδίδονται ζωντανές ή εκ των υστέρων (on demand) στον δικτυακό τόπο www.unfccc.int. Οι ακριβείς ώρες των ενημερώσεων αναγράφονται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Περισσότερες πληροφορίες:

ΓΔ Δράσης για το κλίμα, σελίδα για τη Βαρσοβία http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διάσκεψη των ΗΕ στη Βαρσοβία για την κλιματική αλλαγή

Επικοινωνία:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar