Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. november 2013

EU vil have afbalancerede fremskridt til at forstærke klimaindsatsen ved Warszawakonferencen.

EU forsøger med en afbalanceret beslutningspakke at forstærke den internationale klimaindsats ved FN's konference om klimaændringer den 11. til 22. november i Warszawa. Beslutningerne skal fremme gennemførslen af de klimatiltag, der allerede er blevet vedtaget. Desuden skal de sætte skub i arbejdet med at reducere drivhusgasemissionerne på globalt plan inden år 2020 og bane vejen for vedtagelsen af en ny juridisk bindende global klimaaftale i 2015 - en aftale der skal indeholde alle landenes emissionsmål.

Valentinas Mazuronis, miljøminister i Litauen, der pt. har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, udtaler: "Warszawamødet er et vigtigt skridt for at gennemføre de forpligtelser, der er blevet lovet indtil videre og at gøre kortsigtede foranstaltninger mere ambitiøse. Det er desuden vigtigt for forberedelsen af 2015-aftalen. EU har foreslået en trinvis fremgangsmåde, som også inkluderer en vurderingsfase, der skal formulere de ambitiøse forpligtelser i forbindelse med 2015-aftalen. Således kan der blive dannet et solidt grundlag for en afgørelse i Warszawa."

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, tilføjer: "Alle bør forstå, at klimakonferencen i Warszawa ikke vil afslutte forhandlingerne om den globale klimaaftale i 2015. Men det vil være et vigtigt møde for at gøre fremskridt og bane vejen for Paris 2015. På Warszawakonferencen må vi blive enige om at udarbejde nogle stærke tilsagn til 2015-aftalen og om at fremskynde emissionsreduktioner i resten af dette årti. Alle lande skal være parate til at fremlægge tilsagn ved topmødet om klimaændringer for verdens ledere i september 2014, som FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, har indkaldt til."

2015-aftalen

Der er behov for hurtigt at gøre fremskridt med den globale aftales udformning, anvendelsesområde og struktur, som skal vedtages senest i 2015 og træde i kraft i 2020. EU opfordrer Warszawakonferencen til at udnytte de fremskridt, der hidtil er gjort, og til at planlægge det arbejde, der skal gøres i 2014, så et udkast til en tekst foreligger i god tid inden maj 2015.

Warszawa er især nødt til at vedtage en process, så alle parterne i 2015-aftalen kan formulere ambitiøse forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne efter 2020. Denne process bør inkludere en tidsplan for forberedelsen af forpligtelserne i 2014, forklaringer på forpligtelserne og en bedømmelsesfase, som skal sikre at de som helhed er tilstrækkeligt ambitiøse til at holde den globale opvarmning nede under 2°C i forhold til den præindustrielle temperatur.

Tiltag inden 2020

EU og mere end 80 andre lande har forpligtet sig til at nedbringe emissionerne frem mod 2020, men tilsammen er de ikke ambitiøse nok til at få hele verden ned på en opvarmning under 2°C. EU ser gerne, at ministerielle tilsagn i Warszawa engagerer sig i, hvordan ambitionsniveauet frem til 2020 kan forøges. Dette vil bidrage til en ambitiøs 2015-aftale.

EU opfordrer til, at lande, der endnu ikke har gjort det, præsenterer deres emissionstilsagn for 2020 inden Warszawakonferencen. Konferencen skal vedtage en process, så alle parterne kan overveje, hvordan de i 2014 kan styrke deres emissionsindsats inden 2020.

EU opfordrer også til yderligere internationalt samarbejde, der skal forstærke ambitionsniveauet op til 2020. Der er stort potentiale for at reducere emissionerne yderligere. Dette kan bl.a. gøres gennem en forøget indsats med hensyn til energieffektivitet, fluorholdige drivhusgasser, reform af subsidierne til fossile brændsler samt emissioner fra luft- og skibsfart.

EU ønsker, at Warszawakonferencen skal sende et klart signal om især fluorholdige drivhusgasser, der skal opfordre parterne i Montrealprotokollen til at beskytte ozonlaget og træffe foranstaltninger om at nedtrappe HFC, der er en familie af kraftige drivhusgasser.

Gennemførelse af aftalte afgørelser

Det tredje område, hvor afgørelser må træffes i Warszawa, er at fremskynde implementeringen af foranstaltninger, som er aftalt på tidligere møder.

Disse omfatter spørgsmålet om, hvordan man skal tackle tab og beskadigelse, der er forårsaget af klimaændringer i truede og sårbare udviklingslande.
Desuden er Warszawa nødt til at behandle spørgsmålet om klimafinansiering til udviklingslande. Et ministerdialogmøde på højt plan om finansiering skal hjælpe med at skabe enighed om vejen frem.

Også på andre områder er der behov for at tage beslutninger - f.eks. ved udarbejdelsen af de hidtidige gennemsigtighedsregler for forpligtelser samt de detaljerede gennemførelsesregler om Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode, som løber fra 2013 til 2020.

EU's klimafinansiering for 2013

Som verdens største yder af officiel udviklingsbistand vil EU og medlemslandene rapportere om deres fortsatte levering af klimafinansiering til udviklingslande i Warszawa. EU og medlemslandene forpligtede sig til at skaffe 7,2 milliarder EUR til "hurtig start"- finansiering til udviklingslandene i perioden 2010-2012. De oversteg dette tilsagn ved at levere i alt 7,34 milliarder EUR, herunder 2,67 milliarder EUR året før. Selv om en sådan forpligtelse til klimafinansiering ikke gælder for 2013, har EU og en række medlemslande meldt sig frivilligt til at bidrage med 5,5 millioner EUR til udviklingslande, og seneste vurderinger viser, at de er godt på vej til at kunne levere dette beløb.

EU's pressekonferencer i Warszawa

EU's delegation vil holde regelmæssige pressekonferencer, som vil blive streamet live og på opfordring på www.unfccc.int.
De nøjagtige tidspunkter kan findes på:

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Yderligere oplysninger:

Link til webstedet for GD for Klima i Warszawa: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Spørgsmål og svar vedrørende klimakonferencen i Warszawa

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar