Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 ноември 2013 г.

ЕС се стреми към балансиран напредък по действията в областта на климата на конференцията във Варшава

На конференцията на ООН за изменението на климата на 11 — 22 ноември във Варшава Европейският съюз ще се стреми към приемане на балансиран пакет от решения за постигане на напредък по международните действия в областта на климата. С решенията трябва да се подобри изпълнението на вече договорените мерки в тази област, да се засили работата за още по-голямо намаление на световните емисии на парникови газове преди 2020 г. и да се подготви приемането до 2015 г. на ново глобално правно обвързващо споразумение за климата, съдържащо задължения за съкращаване на емисиите от страна на всички държави.

Валентинас Мазуронис, министър на околната среда на Литва, която понастоящем председателства Съвета на ЕС, заяви: „Срещата във Варшава е важна стъпка от изпълнението на поетите до момента ангажименти, намирането на начини за извършване на по-амбициозни краткосрочни действия и подготвянето на споразумението за 2015 г. ЕС предложи поетапен процес, включващ етап на оценка, за формулирането на амбициозни ангажименти във връзка със споразумението през 2015 г. Той осигурява солидна основа за вземане на решение във Варшава.“

Кони Хедегор, европейски комисар по действията в областта на климата, добави: „Трябва да е ясно, че преговорите за сключване на глобално споразумение за климата през 2015 г. няма да приключат на конференцията във Варшава. Тя обаче е много важна за постигане на напредък и за подготовка на срещата в Париж през 2015 г. Във Варшава трябва да се договорим за подготвяне на сериозни ангажименти във връзка със споразумението през 2015 г. и за ускоряване на намаляването на емисиите до края на настоящото десетилетие. Всички страни трябва да са готови да представят смели ангажименти преди срещата на върха на световните лидери, организирана от генералния секретар на ООН Бан Ки Мун през септември следващата година.“

Споразумение през 2015 г.

Спешно е необходим напредък по отношение на изготвянето, обхвата и структурата на глобалното споразумение, което трябва да бъде прието най-късно до 2015 г. и да влезе в сила през 2020 г. ЕС иска на конференцията във Варшава да се направи равносметка на постигнатото до момента и да бъде планирана работата, която трябва да бъде извършена през 2014 г., така че много преди май 2015 г. да бъде изготвен проект на споразумението.

По-конкретно, във Варшава трябва да бъде постигнато съгласие за процес, който ще позволи на всички участници да формулират амбициозни ангажименти за намаляване на емисиите след 2020 г. Този процес трябва да включва график за подготвяне на ангажиментите през 2014 г., предоставяне на информация за тях и етап на оценка, за да се гарантира, че взети заедно ангажиментите са достатъчно амбициозни, за да се задържи глобалното затопляне под 2 °C в сравнение с температурата през прединдустриалната епоха.

Действия преди 2020 г.

Въпреки че ЕС и над 80 други държави са поели ангажимент за намаляване на емисиите до 2020 г., взети заедно те не са достатъчни, за да се задържи затоплянето в световен мащаб под 2 °C. ЕС иска министрите във Варшава да се ангажират с по-амбициозни действия до 2020 г., което също така ще допринесе за постигане на по-амбициозно споразумение през 2015 г.

Съюзът би желал държавите, които все още не са се ангажирали с намаляване на емисиите си до 2020 г., да сторят това във Варшава. На конференцията трябва да бъде договорен процес, в чиито рамки през 2014 г. всички участници да обмислят как да увеличат усилията си за съкращаване на емисии до 2020 г.

ЕС също така призовава за засилване на международното сътрудничество с цел предприемане на по-амбициозни мерки до 2020 г. Съществува значителен потенциал за още по-голямо намаляване на емисиите чрез повече действия в областта на енергийната ефективност, възобновяемата енергия, флуорираните парникови газове, реформата на субсидиите за изкопаеми горива и емисиите от въздушния транспорт и корабоплаването.

По отношение на флуорираните газове ЕС иска конференцията във Варшава да изпрати ясен сигнал към страните по Монреалския протокол за защита на озоновия слой да предприемат действия за постепенно прекратяване на употребата на флуоровъглеводороди (група газове със силен парников ефект).

Изпълнение на приетите решения

Третата област, в която е необходимо да бъдат взети решения във Варшава, е подобряването на изпълнението на мерките, договорени на предишни сесии.

Те включват въпроса за начините за справяне със загубите и щетите, причинени от изменението на климата, особено в уязвимите развиващи се страни. Във Варшава трябва също така да се разгледа въпросът за финансирането на борбата с изменението на климата в развиващите се страни. Диалог между министрите на тази тема трябва да помогне за постигане на консенсус за бъдещите действия.

Сред другите въпроси, по които са необходими решения, са завършването на правилата за прозрачност за поетите до този момент ангажименти, както и приемането на подробни правила относно изпълнението на задълженията през втория период по Протокола от Киото, който продължава от 2013 до 2020 г.

Финансиране от ЕС за борба с изменението на климата през 2013 г.

Като най-големият световен донор на официална помощ за развитие ЕС и държавите членки ще представят във Варшава отчет за финансирането за борба с изменението на климата, което предоставят на развиващите се страни. ЕС и държавите членки се ангажираха да отпуснат „бързо“ финансиране в размер на 7,2 млрд. евро на развиващите се страни през 2010 — 2012 г. и надхвърлиха тази сума, като предоставиха общо 7,34 млрд. евро, включително 2,67 млрд. евро миналата година. Въпреки че за 2013 г. не съществува подобно задължение за финансиране, ЕС и редица страни членки обявиха, че ще предоставят на развиващите се страни средства в размер на 5,5 млрд. евро, и според последните оценки те са на път да изпълнят това си обещание.

Брифинги на ЕС във Варшава

Делегацията на ЕС ще провежда редовни брифинги за медиите, които могат да бъдат гледани на живо и на запис на адрес www.unfccc.int. Програмата на брифингите е достъпна на адрес:

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

За повече информация:

Страница на ГД „Действия по климата“, посветена на конференцията във Варшава: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Въпроси и отговори за конференцията на ООН за изменението на климата във Варшава

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar