Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 november 2013

Gezamenlijk persbericht commissaris Barnier/Vlaams minister-president Peeters over het Oosterweel-project (voltooiing Antwerpse ring)

Commissaris Michel Barnier en de Vlaams minister-president Kris Peeters hebben elkaar op 4 november 2013 in Brussel ontmoet om overleg te voeren over het Europees recht inzake overheidsopdrachten in het kader van het Oosterweel-project voor de sluiting van de Antwerpse ring. Meer in het bijzonder bespraken zij:

  • het verzoek van de Vlaamse autoriteiten over het voornemen de NV Tunnel Liefkenshoek zonder aanbesteding een concessie te gunnen voor de aanleg en de exploitatie van een nieuwe Scheldekruising in Antwerpen, en

  • de door de Vlaams autoriteit aanhangig gehouden aanmelding bij het voor staatssteun verantwoordelijke directoraat van het voornemen om, voor zover het de Scheldetunnel betreft, de onderhandelingen voort te zetten met de geselecteerde inschrijver, het Noriant-consortium.

Met betrekking tot het eerste onderdeel heeft commissaris Barnier minister-president Peeters laten weten dat uit de door de Vlaamse autoriteiten verstrekte informatie is opgemaakt dat de plannen van de Vlaamse autoriteiten om de vennootschap Tunnel Liefkenshoek (THL) rechtstreeks een concessieovereenkomst voor openbare werken te gunnen voor dit project, in principe in overeenstemming met het Europees recht inzake overheidsopdrachten zijn. Bij die overeenkomst gaat het om de financiering, de aanleg, het beheer en de exploitatie van de bouwwerken in het kader van dit project.

De Vlaamse autoriteiten hebben de Commissie verzocht om te onderzoeken of de voorwaarden waaronder zij van plan zijn deze concessie rechtstreeks aan de vennootschap THL te gunnen met het Europees recht in overeenstemming zijn. Na onderzoek van de van de Vlaamse autoriteiten ontvangen informatie en de door de diensten van de Commissie gevraagde toelichting daarop, is de conclusie dat het juridische en institutionele kader waarbinnen deze gunning zou plaatsvinden geen problemen zou moeten opleveren wat de overeenstemming met het Europees recht inzake overheidsopdrachten betreft.

Wat het tweede onderdeel betreft, hebben de Commissaris en de minister-president op verzoek van de Vlaamse autoriteiten bovendien afgesproken dat de diensten van de Commissie zich nog niet zullen uitspreken over de gunning van overheidsopdrachten voor de op de linkeroever van de Schelde te realiseren verbindingen en voor de bouw van de tunnel onder diezelfde rivier. Eerst moeten onder meer de resultaten zijn goedgekeurd van de door de Vlaamse autoriteiten geëntameerde studie over de milieueffecten van het project. Naar verwachting zal deze goedkeuring in januari 2014 worden gegeven. Deze milieu-effectbeoordeling loopt nog steeds, waardoor het technisch niet mogelijk is om onmiddellijk met de werkzaamheden te beginnen.

De Vlaamse autoriteiten hadden DG Concurrentie hierover een aanmelding gestuurd in het kader van staatssteun. Dit directoraat-generaal heeft advies gevraagd aan de diensten die verantwoordelijk zijn voor de interne markt. Op verzoek van de Vlaamse autoriteiten is deze aanmelding aanhangig gehouden, zodat eerst de relevante aspecten met betrekking tot het recht inzake overheidsopdrachten verduidelijkt kunnen worden.

De Oosterweel-verbinding blijft voor de Europese Commissie en de Vlaamse regering een essentiële factor voor een vlotte mobiliteit binnen Europa, zowel wat betreft het goederenvervoer als de mobiliteit van personen. Er is dus een algemeen belang mee gediend dat het op korte termijn gemakkelijker wordt om de Schelde over te steken. Niet voor niets zal de verbinding deel uitmaken van het trans-Europees vervoersnetwerk.

Na afloop van de bijeenkomst zei commissaris Barnier: "Vandaag hebben wij in dit dossier een belangrijke stap gezet. Op basis van de door mijn diensten ontvangen informatie heb ik de minister-president kunnen melden dat de rechtstreekse gunning in overeenstemming met het Europees recht lijkt te zijn. Op technisch niveau zal nu verder worden overlegd over het andere onderdeel van dit dossier, dat wil zeggen de gunning van de overheidsopdracht voor de uitvoering van de werken. Voordat zij zich definitief uitspreekt, heeft de Commissie grondige informatie inzake de Vlaamse intenties nodig."

Minister-president Kris Peeters zei: "We zijn tevreden dat er nu de zekerheid is dat de onderhandse gunning van de opdracht aan de NV Tunnel Liefkenshoek in overeenstemming is met de regels. Het is van groot belang voor dit project dat ervoor moet zorgen dat het gemakkelijker wordt om de Schelde te kruisen, de verkeersveiligheid op de huidige ring toeneemt en filevorming op de weg naar Antwerpen sneller wordt verholpen. Hopelijk maakt de milieu-effectbeoordeling de weg vrij voor een volgende belangrijke stap. Het gaat om werkzaamheden die hoognodig moeten worden uitgevoerd en zowel in het belang zijn van de Vlaamse en Europese economie als van de mobiliteit rond Antwerpen."

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar